cho mình hỏi tại sao bây giờ lại build trên nền linux nhỉ.
Hồi trước tầm 2011 lúc mình vọc chưa có mà nhỉ (lúc đó mới 11 tuổi)