[JX] Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Thành Viên GameDev24's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2024
  Bài viết
  9
  Thanks
  3
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  Icon7 Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  Như tiêu đề code
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  'https://www.clbgamesvn.com/diendan/showthread.php?t=314825
  Imports System
  Imports System.Collections
  Imports System.IO
  Imports System.IO.Compression
  Imports System.Linq.Expressions
  Imports System.Runtime
  Imports System.Text
  Imports System.Text.RegularExpressions
  Imports UclCompression
  
  Module Program
  
    Public br As BinaryReader
    Public input As String
  
    <Obsolete>
    Sub Main(args As String())
      If args.Count = 0 Then
        Console.WriteLine("Tool UnPack - 2CongLC.vn :: 2024")
      Else
        input = args(0)
      End If
      Dim p As String = Nothing
      If IO.File.Exists(input) Then
  
        br = New BinaryReader(File.OpenRead(input))
        Dim signature As String = New String(br.ReadChars(4)) ' Offset = 0, Length = 4
        Dim count As Int32 = br.ReadInt32 ' Offset = 4, Length = 4
        Dim index As Int32 = br.ReadInt32 ' Offset = 8, Length = 4
        Dim data As Int32 = br.ReadInt32 ' Offset = 12, Length = 4
        Dim crc32 As Int32 = br.ReadInt32 ' Offset = 16, Length = 4
        Dim reserved As Byte() = br.ReadBytes(12) 'Offset = 20, Length = 12
  
        Console.WriteLine("sig : {0}", signature)
        Console.WriteLine("count : {0}", count)
        Console.WriteLine("index : {0}", index)
        Console.WriteLine("data : {0}", data)
        Console.WriteLine("crc32 : {0}", crc32)
  
        br.BaseStream.Seek(index, SeekOrigin.Begin)
        Dim subfiles As New List(Of FileData)()
        For i As Int32 = 0 To count - 1
          subfiles.Add(New FileData)
        Next
  
        p = Path.GetDirectoryName(input) & "\" & Path.GetFileNameWithoutExtension(input)
        Directory.CreateDirectory(p)
  
        For Each fd As FileData In subfiles
  
          Console.WriteLine("File ID : {0} - File Offset : {1} - File Size : {2} - IsCompress : {3}", fd.id, fd.offset, fd.size, fd.isCompressType)
  
          br.BaseStream.Seek(fd.offset, SeekOrigin.Begin)
          Dim buffer As Byte() = br.ReadBytes(fd.size)
          Dim temp As Byte() = Nothing
  
          ' If fd.iscompressType = 1 Or fd.iscompressType = 32 Then
          ' Console.WriteLine("UnCompress Size : {0}", fd.compressSize)
          ' temp = Ucl.NRV2B_Decompress_8(buffer, fd.compressSize)
          ' Else
          temp = buffer
          ' End If
  
  
          Dim ext As String = GetExtension(buffer)
  
          Using bw As New BinaryWriter(File.Create(p & "//" & fd.id & ext))
            bw.Write(buffer)
          End Using
  
  
        Next
  
        Console.WriteLine("unpack done!!!")
      End If
      Console.ReadLine()
    End Sub
  
    Class FileData
      Public id As Int32 'Length = 4
      Public offset As Int32 'Length = 4
      Public size As Int32 'Length = 4
      Public compressSize As Int32 'Length = 3
      Public iscompressType As Byte 'Length = 1
  
      Public Sub New()
        id = br.ReadInt32
        offset = br.ReadInt32
        size = br.ReadInt32
        Dim len As UInt32 = 0
        len = len Or CUInt(br.ReadByte)
        len = len Or CUInt(br.ReadByte) << 8
        len = len Or CUInt(br.ReadByte) << 16
        compressSize = len
        iscompressType = br.ReadByte
      End Sub
    End Class
  
  
    Public Function Hash(ByVal fileName As String) As UInt32
      Dim id As UInt32 = 0
      Dim index As Int32 = 0
      For Each c As Char In fileName
        If (AscW(c) >= AscW("A")) AndAlso (AscW(c) <= AscW("Z")) Then
          id= (id + (++index) * (AscW(c) + AscW("a") - AscW("A"))) Mod &H8000000BUI * &HFFFFFFEF
        Else
          id = (id + (++index) * AscW(c)) Mod &H8000000BUI * &HFFFFFFEF
        End If
      Next
      Return (id Xor &H12345678)
    End Function
  
  End Module
  Đã có thư viện ucl compression, nhưng ko tìm ra được đoạn uncompress size . Mong các cao nhân hoàn thiện giúp .
  Khách viếng thăm hãy cùng GameDev24 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến GameDev24 vì bài viết này !

  trananh88vt (13-06-24)

 3. #2
  ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  ████████
  Bài viết
  1,486
  Thanks
  99
  Thanked 448 Times in 192 Posts

  Ðề: Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  cái đoạn ' If fd.iscompressType = 1 Or fd.iscompressType = 32 Then ' Console.WriteLine("UnCompress Size : {0}", fd.compressSize) ' temp = Ucl.NRV2B_Decompress_8(buffer, fd.compressSize) ' Else temp = buffer ' End Iflà bạn tự thêm ' vào hay chủ source họ thêm vào thế?
  1 x 9 + 2 = 11
  12 x 9 + 3 = 111
  123 x 9 + 4 = 1111
  1234 x 9 + 5 = 11111
  12345 x 9 + 6 = 111111
  123456 x 9 + 7 = 1111111
  1234567 x 9 + 8 = 11111111
  12345678 x 9 + 9 = 111111111
  123456789 x 9 +10= 1111111111

 4. #3
  Thành Viên GameDev24's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2024
  Bài viết
  9
  Thanks
  3
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  Ðề: Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  Trích dẫn Gửi bởi SaoThaiBinh72 [Only registered and activated users can see links. ]
  cái đoạn ' If fd.iscompressType = 1 Or fd.iscompressType = 32 Then ' Console.WriteLine("UnCompress Size : {0}", fd.compressSize) ' temp = Ucl.NRV2B_Decompress_8(buffer, fd.compressSize) ' Else temp = buffer ' End Iflà bạn tự thêm ' vào hay chủ source họ thêm vào thế?
  Mình đọc trên source và code như vậy.
  Cái khó là ko tìm ra unzize cho ucl bên ko giải nén được
  Khách viếng thăm hãy cùng GameDev24 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  ████████
  Bài viết
  1,486
  Thanks
  99
  Thanked 448 Times in 192 Posts

  Ðề: Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  Thử sửa thành đoạn này xem If fd.isCompressType = 1 Or fd.isCompressType = 32 Then Dim uncompressSize As Integer = fd.size Console.WriteLine("UnCompress Size : {0}", uncompressSize) temp = Ucl.NRV2B_Decompress_8(buffer, uncompressSize) Else temp = buffer End If

  --- Chế độ gộp bài viết ---

  Cái thằng clb giờ sao nó ngu vậy không biết, cái khung trả lời mất hết bbcode, viết xuống dòng thì cứ dính vào với nhau. Cải lùi thật.
  1 x 9 + 2 = 11
  12 x 9 + 3 = 111
  123 x 9 + 4 = 1111
  1234 x 9 + 5 = 11111
  12345 x 9 + 6 = 111111
  123456 x 9 + 7 = 1111111
  1234567 x 9 + 8 = 11111111
  12345678 x 9 + 9 = 111111111
  123456789 x 9 +10= 1111111111

 6. #5
  Hóng JX2 Team dragonwall's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2006
  Đang ở
  nơi đây hóng Jx2
  Bài viết
  264
  Thanks
  17
  Thanked 112 Times in 49 Posts

  Icon14 Ðề: Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  Khách viếng thăm hãy cùng dragonwall xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Sep 2021
  Bài viết
  16
  Thanks
  2
  Thanked 10 Times in 2 Posts

  Ðề: Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  Unpack source C++
  Code:
  {	
  	if (path.length() < 5)
  	{
  		printf("Unpack file pak");
  		return -1;
  	}
  	if (path.substr(path.length() - 4, 4) != ".pak")
  	{
  		printf("Unpack file pak");
  		return -1;
  	}
  	FILE* _pBinFile = fopen(path.c_str(), "rb");
  	if (!_pBinFile) {
  		return -1;
  	}
  	string _FileListBuff;
  	RWFile::LoadFile("list.txt", _FileListBuff);
  	
  	char currentDir[MAX_PATH];
  	GetCurrentDirectory(MAX_PATH, currentDir);
  	string unpackDir = string(currentDir) + "\\unpack\\";
  
  	::MakeSureDirectoryPathExists(unpackDir.c_str());
  	fseek(_pBinFile, 0, SEEK_END);
  	UINT _FileSize = ftell(_pBinFile);
  	fseek(_pBinFile, 0, SEEK_SET);
  	if (_FileSize < sizeof(XPackFileHeader)) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	XPackFileHeader	Header;
  	if (fread((void*)&Header, sizeof(Header), 1, _pBinFile) != 1) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	if (*(int*)(&Header.cSignature) != XPACKFILE_SIGNATURE_FLAG ||
  		Header.uCount == 0 ||
  		Header.uIndexTableOffset < sizeof(XPackFileHeader) ||
  		Header.uIndexTableOffset >= _FileSize ||
  		Header.uDataOffset < sizeof(XPackFileHeader) ||
  		Header.uDataOffset >= _FileSize)
  	{
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	vector<XPackIndexInfo> kIndexs(Header.uCount);
  	fseek(_pBinFile, Header.uIndexTableOffset, SEEK_SET);
  	if (ftell(_pBinFile) != Header.uIndexTableOffset) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	if (fread((void*)&kIndexs[0], sizeof(XPackIndexInfo)*Header.uCount, 1, _pBinFile) != 1) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  
  	int count = (int)Header.uCount;
  	long lCompressType = TYPE_UCL;
  	unsigned int uSize = 0;
  	unsigned int uDestLength;
  	string _Buff;
  	string _RawBuff;
  	char fileName[MAX_PATH];
  	if (!_FileListBuff.empty())
  	{
  		int lineIdx = 1;
  		string line;
  		char* p = (char*)_FileListBuff.c_str();
  
  }
  Lần sửa cuối bởi nhatminh3110, ngày 24-06-24 lúc 11:06 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng nhatminh3110 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến nhatminh3110 vì bài viết này !

  GameDev24 (25-06-24)

 9. #7
  Thành Viên GameDev24's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2024
  Bài viết
  9
  Thanks
  3
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  Ðề: Full source code VBNet - Unpack pak, Cần ae phát triển thêm

  Trích dẫn Gửi bởi nhatminh3110 [Only registered and activated users can see links. ]
  Unpack source C++
  Code:
  {	
  	if (path.length() < 5)
  	{
  		printf("Unpack file pak");
  		return -1;
  	}
  	if (path.substr(path.length() - 4, 4) != ".pak")
  	{
  		printf("Unpack file pak");
  		return -1;
  	}
  	FILE* _pBinFile = fopen(path.c_str(), "rb");
  	if (!_pBinFile) {
  		return -1;
  	}
  	string _FileListBuff;
  	RWFile::LoadFile("list.txt", _FileListBuff);
  	
  	char currentDir[MAX_PATH];
  	GetCurrentDirectory(MAX_PATH, currentDir);
  	string unpackDir = string(currentDir) + "\\unpack\\";
  
  	::MakeSureDirectoryPathExists(unpackDir.c_str());
  	fseek(_pBinFile, 0, SEEK_END);
  	UINT _FileSize = ftell(_pBinFile);
  	fseek(_pBinFile, 0, SEEK_SET);
  	if (_FileSize < sizeof(XPackFileHeader)) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	XPackFileHeader	Header;
  	if (fread((void*)&Header, sizeof(Header), 1, _pBinFile) != 1) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	if (*(int*)(&Header.cSignature) != XPACKFILE_SIGNATURE_FLAG ||
  		Header.uCount == 0 ||
  		Header.uIndexTableOffset < sizeof(XPackFileHeader) ||
  		Header.uIndexTableOffset >= _FileSize ||
  		Header.uDataOffset < sizeof(XPackFileHeader) ||
  		Header.uDataOffset >= _FileSize)
  	{
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	vector<XPackIndexInfo> kIndexs(Header.uCount);
  	fseek(_pBinFile, Header.uIndexTableOffset, SEEK_SET);
  	if (ftell(_pBinFile) != Header.uIndexTableOffset) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  	if (fread((void*)&kIndexs[0], sizeof(XPackIndexInfo)*Header.uCount, 1, _pBinFile) != 1) {
  		fclose(_pBinFile);
  		return -1;
  	}
  
  	int count = (int)Header.uCount;
  	long lCompressType = TYPE_UCL;
  	unsigned int uSize = 0;
  	unsigned int uDestLength;
  	string _Buff;
  	string _RawBuff;
  	char fileName[MAX_PATH];
  	if (!_FileListBuff.empty())
  	{
  		int lineIdx = 1;
  		string line;
  		char* p = (char*)_FileListBuff.c_str();
  
  }
  Đoạn code vbnet xuất được danh sách file ra rồi. Cái id nó dùng hash để mã hóa tên với đường dẫn tệp tin.
  Đang mắc ở đoạn lấy size để giải nén cho kiểu ucl compress.
  Xem ở code cũ thì giải nén được ucl nó bảo lỗi ko giải nén được.
  Đoạn c++ bạn gửi đầy đủ chứ kia là mấy dòng kiểm tra điều kiện chứ có phải code chính đâu
  Khách viếng thăm hãy cùng GameDev24 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-06-24, 12:38 PM
 2. [JX] Share source code VBNet - Unpack file Pak jx1, jx2, kiếm thế, phong thần 3 b
  Bởi GameDev24 trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-06-24, 04:54 PM
 3. Chia sẻ lại các tool mã hóa giải mã các webgame cũ được code = VBNet
  Bởi MrChuCong trong diễn đàn CHUYÊN ĐỀ WEB GAMES
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-05-20, 11:48 PM
 4. [JX] Ai có phần mềm unpack file pak và phần mềm xem chỉnh sửa file SPR thì cho em xin
  Bởi heodat139 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-05-15, 08:43 PM
 5. UNPACK dữ liệu spr.pak hay image.pak = thủ công
  Bởi Čħīċķėň trong diễn đàn Guides - Kho Lưu trữ
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 23-10-10, 09:27 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:32 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.