[KT] Script nâng cấp ngựa
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Thành Viên sindhand's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2020
  Bài viết
  47
  Thanks
  126
  Thanked 10 Times in 8 Posts

  Script nâng cấp ngựa

  local tbNpc = Npc:GetClass("nangcapthucuoi");

  local IdVatPham = {
  [1] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,1338,3), --Kim Nguyên Bảo Đại
  [2]="Kim Nguyên Bảo Đại",

  },
  [2] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,1636,1), --Mảnh Ngựa
  [2]="Mảnh Ngựa",
  },
  [3] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,3028,1), --Thuần Dưỡng Đơn
  [2]="Thuần Dưỡng Đơn",
  },
  [4] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,3028,2), --Căn Cốt Đan
  [2]="Căn Cốt Đan",
  },

  [5] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,3028,3), --Linh Tê Ngọc
  [2]="Linh Tê Ngọc",
  },
  };


  local VatPhamCanThiet = {
  [1]= {
  [1]=1,
  [2]=100,
  [3]=100,
  [4]=100,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,31,4), --[Tân Thủ] Mã bài (Phiên Vũ)
  },
  },
  [2]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,791,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,801,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,811,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,821,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,831,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,841,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,851,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,861,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,871,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,881,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,891,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,901,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,911,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,921,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,931,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  [3]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,792,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,802,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,812,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,822,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,832,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,842,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,852,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,862,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,872,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,882,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,892,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,902,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,912,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,922,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,932,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  [4]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,793,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,803,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,813,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,823,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,833,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,843,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,853,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,863,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,873,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,883,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,893,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,903,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,913,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,923,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,933,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  [5]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,794,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,804,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,814,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,824,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,834,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,844,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,854,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,864,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,874,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,884,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,894,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,904,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,914,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,924,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,934,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  };


  function tbNpc:OnDialog_1()
  local szMsg = "Ta sẽ giúp nhà ngươi ghép Ngựa.";
  szMsg = "Vui lòng cho tất cả Vật phẩm cường hóa vào vào.";
  Dialog:OpenGift(szMsg, nil, {self.CheckItem, self});
  end

  function tbNpc:CheckItem(tbItemObj)
  local DayDu = 0;
  local szMsg = 'Bạn còn thiếu: \n\n';
  local isVatPhamNgua_all = self:CheckItemNgua(tbItemObj, VatPhamCanThiet);
  local isVatPhamNgua = tonumber(isVatPhamNgua_all[1]);
  local isVatPhamNgua_y = tonumber(isVatPhamNgua_all[2]);
  -- kiểm tra có vật phẩm cường hóa ngựa không
  if (isVatPhamNgua == 0) then
  me.Msg("Không có vật phẩm cường hóa Ngựa.");
  Dialog:Say("Vui lòng cho vật phẩm cường hóa Ngựa vào để cường hóa.");
  return 0;
  elseif isVatPhamNgua == 41 then
  me.Msg("Ngựa chưa mở cấp tiếp theo.");
  Dialog:Say("Ngựa chưa mở cấp tiếp theo.");
  return 0;
  else
  -- check is Rương
  local nCount1 = me.GetItemCountInBags(self:GetItem(VatPhamCanThiet[isVatPhamNgua][6][isVatPhamNgua_y]));
  if nCount1 == 0 then
  Dialog:Say("Bạn phải đặt vật phẩm cường hóa trong rương");
  return 0;
  end

  local HoanThanh = 0;
  for i=1,5 do--từ 1 - 5 là số nguyen liệu cần nâng cấp
  local isItem = self:CheckItemCH(tbItemObj, IdVatPham, VatPhamCanThiet, isVatPhamNgua, i);
  if isItem >= 1 then
  szMsg = szMsg.." \t "..tostring(isItem).." "..IdVatPham[i][2]..".\n"; --2 là tên nguyên liệu
  else
  HoanThanh = HoanThanh +1;
  end
  end

  if HoanThanh < 5 then --nhỏ hơn 5 là k đủ nguyên liệu up cấp mới
  Dialog:Say(szMsg);
  me.Msg("Cường hóa Ngựa thất bại do thiếu Vật Phẩm.");
  else -- đầy đủ cường hóa
  --- thêm vật phẩm mới vào
  selfialog_showItem(VatPhamCanThiet[isVatPhamNgua +1][6], tbItemObj, isVatPhamNgua_all);
  end
  end
  -- kiểm tra các vật phẩm khác
  end;

  function tbNpc:GetItem(szText)
  local rows = {};

  local itsat = 0;
  local tmp = szText;
  while itsat ~= nil do
  itsat = string.find(tmp,",",1);
  if itsat ~= nil then
  rows[#rows+1] = string.sub(tmp,1,itsat-1);
  tmp = string.sub(tmp,itsat+1);
  else
  rows[#rows+1] = tmp;
  end
  end
  local returnItem = {tonumber(rows[1]), tonumber(rows[2]), tonumber(rows[3]), tonumber(rows[4])};
  return unpack(returnItem);
  end


  function tbNpcialog_showItem(iItem, tbItemObj, isVatPhamNgua)
  -- local tbOpt = {
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[1]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[1], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[2]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[2], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[3]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[3], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[4]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[4], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[5]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[5], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[6]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[6], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"Kết thúc đối thoại"},
  -- }
  -- local szMsg = "Chọn Ngựa mà bạn muốn lấy.";
  -- Dialog:Say(szMsg, tbOpt);
  local tbOpt = {};
  for i=1, #iItem do
  local name = KItem.GetNameById(self:GetItem(iItem[i]));
  table.insert(tbOpt , {"<pic=135> <color=green>"..name..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[i], tbItemObj, isVatPhamNgua});
  end
  table.insert(tbOpt , {"Kết thúc đối thoại"});
  local szMsg = "Chọn Ngựa mà bạn muốn lấy.";
  Dialog:Say(szMsg, tbOpt);

  end


  function tbNpc:AddNgua(index, tbItemObj, isVatPhamNgua)
  me.AddItem(self:GetItem(index));
  local szMsg = "Người chơi <color=yellow>"..me.szName.."<color> đã nâng cấp thành công <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(ind ex))..".<color>";
  KDialog.NewsMsg(0, Env.NEWSMSG_COUNT, szMsg);
  KDialog.MsgToGlobal(szMsg);
  selfeleteItem(isVatPhamNgua);
  end

  function tbNpceleteItem(isVatPhamNgua)
  -- xóa vật phẩm
  local x = tonumber(isVatPhamNgua[1]);
  local y = tonumber(isVatPhamNgua[2]);
  for i=1,5 do
  me.ConsumeItemInBags(VatPhamCanThiet[x][i], self:GetItem(IdVatPham[i][1]));
  end
  -- xóa ngựa
  me.ConsumeItemInBags(1, self:GetItem(VatPhamCanThiet[x][6][y]));
  end

  function tbNpc:CheckItemCH(tbItemObj, tbItemCH, tbItemList, isNgua, isCH)
  local numItem = 0;
  for _, pItem in pairs(tbItemObj) do
  local szItem = string.format("%s,%s,%s,%s",pItem[1].nGenre, pItem[1].nDetail, pItem[1].nParticular, pItem[1].nLevel);
  if (szItem == tbItemCH[isCH][1]) then
  numItem = pItem[1].nCount + numItem;
  end
  end
  if (numItem >= tbItemList[isNgua][isCH]) then
  return 0;
  else
  return (tbItemList[isNgua][isCH] - numItem);
  end
  end

  -- kiem tra item manh ghep ngua
  function tbNpc:CheckItemNgua(tbItemObj, tbItemList)
  local ThuTu = {};
  if (not pItem) then
  ThuTu[1] = 0;
  end
  for _, pItem in pairs(tbItemObj) do
  local szItem = string.format("%s,%s,%s,%s",pItem[1].nGenre, pItem[1].nDetail, pItem[1].nParticular, pItem[1].nLevel);
  for i = 1, #tbItemList do
  local tbI = tbItemList[i][6];
  for j = 1, #tbI do
  local szItemTmp = tbItemList[i][6][j];
  if szItem == szItemTmp then
  ThuTu[1] = i;
  ThuTu[2] = j;
  end
  end;
  end;
  end;
  return ThuTu;
  end;  cùng script này sao thay vào bản này được mà bản kia báo lỗi này vây.
  anh chỉ giúp với
  cảm ơn ae


  ...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucuo i.lua:223: attempt to concatenate local 'name' (a nil value)
  stack traceback:
  ...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucuo i.lua:223: in function 'Dialog_showItem'
  ...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucuo i.lua:183: in function <...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucu oi.lua:145>
  (tail call): ?
  [C]: in function 'xpcall'
  ...\KIEMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\li b.lua:406: in function 'CallBack'
  ...SIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dialog_gif t.lua:95: in function <...SIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dialog_gi ft.lua:85>
  (tail call): ?
  [C]: in function 'xpcall'
  ...\KIEMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\li b.lua:406: in function 'CallBack'
  ...EMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dialo g.lua:254: in function <...EMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dial og.lua:239>
  Lần sửa cuối bởi sindhand, ngày 10-05-24 lúc 08:16 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng sindhand xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #2
  Thành Viên anubisng's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2021
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  74
  Thanks
  3
  Thanked 101 Times in 23 Posts

  Ðề: Script nâng cấp ngựa

  Trích dẫn Gửi bởi sindhand [Only registered and activated users can see links. ]
  local tbNpc = Npc:GetClass("nangcapthucuoi");

  local IdVatPham = {
  [1] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,1338,3), --Kim Nguyên Bảo Đại
  [2]="Kim Nguyên Bảo Đại",

  },
  [2] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,1636,1), --Mảnh Ngựa
  [2]="Mảnh Ngựa",
  },
  [3] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,3028,1), --Thuần Dưỡng Đơn
  [2]="Thuần Dưỡng Đơn",
  },
  [4] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,3028,2), --Căn Cốt Đan
  [2]="Căn Cốt Đan",
  },

  [5] = {
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 18,1,3028,3), --Linh Tê Ngọc
  [2]="Linh Tê Ngọc",
  },
  };


  local VatPhamCanThiet = {
  [1]= {
  [1]=1,
  [2]=100,
  [3]=100,
  [4]=100,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,31,4), --[Tân Thủ] Mã bài (Phiên Vũ)
  },
  },
  [2]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,791,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,801,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,811,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,821,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,831,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,841,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,851,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,861,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,871,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,881,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,891,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,901,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,911,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,921,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,931,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  [3]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,792,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,802,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,812,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,822,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,832,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,842,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,852,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,862,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9] =string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,872,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,882,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,892,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,902,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,912,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,922,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,932,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  [4]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,793,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,803,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,813,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,823,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,833,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,843,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,853,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,863,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,873,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,883,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,893,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,903,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,913,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,923,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,933,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  [5]= {
  [1]=1,
  [2]=200,
  [3]=200,
  [4]=200,
  [5]=1,
  [6]={
  [1]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,794,4), --Hành Giả Huyết Minh - Cấp 1
  [2]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,804,4), --Lạc Đà Xanh Nước Biển - Cấp 1
  [3]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,814,4), --Lạc Đà Trắng - Cấp 1
  [4]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,824,4), --Hành Giả Bóng Đêm - Cấp 1
  [5]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,834,4), --Lạc Đà Xanh Dương - Cấp 1
  [6]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,844,4), --Tuyết Hồn - Cấp 1
  [7]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,854,4), --Trường Lâm - Cấp 1
  [8]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,864,4), --Lăng Thiên - Cấp 1
  [9]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,874,4), --Trục Nhật - Cấp 1
  [10]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,884,4), --Ức Vân - Cấp 1
  [11]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,894,4), --Hãn Huyết Thần Mã - Cấp 1
  [12]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,904,4), --Hắc Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [13]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,914,4), --Bạch Mã Cuồng Chiến - Cấp 1
  [14]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,924,4), --Hắc Mã Huyết Giác - Cấp 1
  [15]=string.format("%s,%s,%s,%s", 1,12,934,4), --Tuyệt Thế Tuyết Vũ - Cấp 1
  },
  },
  };


  function tbNpc:OnDialog_1()
  local szMsg = "Ta sẽ giúp nhà ngươi ghép Ngựa.";
  szMsg = "Vui lòng cho tất cả Vật phẩm cường hóa vào vào.";
  Dialog:OpenGift(szMsg, nil, {self.CheckItem, self});
  end

  function tbNpc:CheckItem(tbItemObj)
  local DayDu = 0;
  local szMsg = 'Bạn còn thiếu: \n\n';
  local isVatPhamNgua_all = self:CheckItemNgua(tbItemObj, VatPhamCanThiet);
  local isVatPhamNgua = tonumber(isVatPhamNgua_all[1]);
  local isVatPhamNgua_y = tonumber(isVatPhamNgua_all[2]);
  -- kiểm tra có vật phẩm cường hóa ngựa không
  if (isVatPhamNgua == 0) then
  me.Msg("Không có vật phẩm cường hóa Ngựa.");
  Dialog:Say("Vui lòng cho vật phẩm cường hóa Ngựa vào để cường hóa.");
  return 0;
  elseif isVatPhamNgua == 41 then
  me.Msg("Ngựa chưa mở cấp tiếp theo.");
  Dialog:Say("Ngựa chưa mở cấp tiếp theo.");
  return 0;
  else
  -- check is Rương
  local nCount1 = me.GetItemCountInBags(self:GetItem(VatPhamCanThiet[isVatPhamNgua][6][isVatPhamNgua_y]));
  if nCount1 == 0 then
  Dialog:Say("Bạn phải đặt vật phẩm cường hóa trong rương");
  return 0;
  end

  local HoanThanh = 0;
  for i=1,5 do--từ 1 - 5 là số nguyen liệu cần nâng cấp
  local isItem = self:CheckItemCH(tbItemObj, IdVatPham, VatPhamCanThiet, isVatPhamNgua, i);
  if isItem >= 1 then
  szMsg = szMsg.." \t "..tostring(isItem).." "..IdVatPham[i][2]..".\n"; --2 là tên nguyên liệu
  else
  HoanThanh = HoanThanh +1;
  end
  end

  if HoanThanh < 5 then --nhỏ hơn 5 là k đủ nguyên liệu up cấp mới
  Dialog:Say(szMsg);
  me.Msg("Cường hóa Ngựa thất bại do thiếu Vật Phẩm.");
  else -- đầy đủ cường hóa
  --- thêm vật phẩm mới vào
  selfialog_showItem(VatPhamCanThiet[isVatPhamNgua +1][6], tbItemObj, isVatPhamNgua_all);
  end
  end
  -- kiểm tra các vật phẩm khác
  end;

  function tbNpc:GetItem(szText)
  local rows = {};

  local itsat = 0;
  local tmp = szText;
  while itsat ~= nil do
  itsat = string.find(tmp,",",1);
  if itsat ~= nil then
  rows[#rows+1] = string.sub(tmp,1,itsat-1);
  tmp = string.sub(tmp,itsat+1);
  else
  rows[#rows+1] = tmp;
  end
  end
  local returnItem = {tonumber(rows[1]), tonumber(rows[2]), tonumber(rows[3]), tonumber(rows[4])};
  return unpack(returnItem);
  end


  function tbNpcialog_showItem(iItem, tbItemObj, isVatPhamNgua)
  -- local tbOpt = {
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[1]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[1], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[2]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[2], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[3]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[3], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[4]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[4], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[5]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[5], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"<pic=135> <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(iIt em[6]))..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[6], tbItemObj, isVatPhamNgua},--
  -- {"Kết thúc đối thoại"},
  -- }
  -- local szMsg = "Chọn Ngựa mà bạn muốn lấy.";
  -- Dialog:Say(szMsg, tbOpt);
  local tbOpt = {};
  for i=1, #iItem do
  local name = KItem.GetNameById(self:GetItem(iItem[i]));
  table.insert(tbOpt , {"<pic=135> <color=green>"..name..".<color>", self.AddNgua, self, iItem[i], tbItemObj, isVatPhamNgua});
  end
  table.insert(tbOpt , {"Kết thúc đối thoại"});
  local szMsg = "Chọn Ngựa mà bạn muốn lấy.";
  Dialog:Say(szMsg, tbOpt);

  end


  function tbNpc:AddNgua(index, tbItemObj, isVatPhamNgua)
  me.AddItem(self:GetItem(index));
  local szMsg = "Người chơi <color=yellow>"..me.szName.."<color> đã nâng cấp thành công <color=green>"..KItem.GetNameById(self:GetItem(ind ex))..".<color>";
  KDialog.NewsMsg(0, Env.NEWSMSG_COUNT, szMsg);
  KDialog.MsgToGlobal(szMsg);
  selfeleteItem(isVatPhamNgua);
  end

  function tbNpceleteItem(isVatPhamNgua)
  -- xóa vật phẩm
  local x = tonumber(isVatPhamNgua[1]);
  local y = tonumber(isVatPhamNgua[2]);
  for i=1,5 do
  me.ConsumeItemInBags(VatPhamCanThiet[x][i], self:GetItem(IdVatPham[i][1]));
  end
  -- xóa ngựa
  me.ConsumeItemInBags(1, self:GetItem(VatPhamCanThiet[x][6][y]));
  end

  function tbNpc:CheckItemCH(tbItemObj, tbItemCH, tbItemList, isNgua, isCH)
  local numItem = 0;
  for _, pItem in pairs(tbItemObj) do
  local szItem = string.format("%s,%s,%s,%s",pItem[1].nGenre, pItem[1].nDetail, pItem[1].nParticular, pItem[1].nLevel);
  if (szItem == tbItemCH[isCH][1]) then
  numItem = pItem[1].nCount + numItem;
  end
  end
  if (numItem >= tbItemList[isNgua][isCH]) then
  return 0;
  else
  return (tbItemList[isNgua][isCH] - numItem);
  end
  end

  -- kiem tra item manh ghep ngua
  function tbNpc:CheckItemNgua(tbItemObj, tbItemList)
  local ThuTu = {};
  if (not pItem) then
  ThuTu[1] = 0;
  end
  for _, pItem in pairs(tbItemObj) do
  local szItem = string.format("%s,%s,%s,%s",pItem[1].nGenre, pItem[1].nDetail, pItem[1].nParticular, pItem[1].nLevel);
  for i = 1, #tbItemList do
  local tbI = tbItemList[i][6];
  for j = 1, #tbI do
  local szItemTmp = tbItemList[i][6][j];
  if szItem == szItemTmp then
  ThuTu[1] = i;
  ThuTu[2] = j;
  end
  end;
  end;
  end;
  return ThuTu;
  end;  cùng script này sao thay vào bản này được mà bản kia báo lỗi này vây.
  anh chỉ giúp với
  cảm ơn ae


  ...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucuo i.lua:223: attempt to concatenate local 'name' (a nil value)
  stack traceback:
  ...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucuo i.lua:223: in function 'Dialog_showItem'
  ...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucuo i.lua:183: in function <...eServer\script\changeitem\thucuoi\nangcapthucu oi.lua:145>
  (tail call): ?
  [C]: in function 'xpcall'
  ...\KIEMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\li b.lua:406: in function 'CallBack'
  ...SIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dialog_gif t.lua:95: in function <...SIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dialog_gi ft.lua:85>
  (tail call): ?
  [C]: in function 'xpcall'
  ...\KIEMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\li b.lua:406: in function 'CallBack'
  ...EMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dialo g.lua:254: in function <...EMTHESIEUNHANBANDEP\GameServer\script\lib\dial og.lua:239>
  Chưa hiểu sâu thì làm mấy code đơn giản thôi cho dễ hiểu. Ham hố gì mấy code kiểu này. Với chụp hình lỗi thì phải chụp hình 145 trong file .lua thì mọi người mới hiểu dc chứ up kiểu này ai giúp dc
  Khách viếng thăm hãy cùng anubisng xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến anubisng vì bài viết này !

  sindhand (11-05-24)

 4. #3
  Thành Viên sindhand's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2020
  Bài viết
  47
  Thanks
  126
  Thanked 10 Times in 8 Posts

  Ðề: Script nâng cấp ngựa

  Trích dẫn Gửi bởi anubisng [Only registered and activated users can see links. ]
  Chưa hiểu sâu thì làm mấy code đơn giản thôi cho dễ hiểu. Ham hố gì mấy code kiểu này. Với chụp hình lỗi thì phải chụp hình 145 trong file .lua thì mọi người mới hiểu dc chứ up kiểu này ai giúp dc
  dạ cảm ơn b nha. tớ sửa đc r
  Khách viếng thăm hãy cùng sindhand xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] JX Vo Lam ngôn ngữ Trung Quốc sang ngôn ngữ Việt
  Bởi manhdendaica trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 23-08-12, 11:13 AM
 2. Một số script trong thư mục script Vina (unpack)
  Bởi sangpronhat trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 26-11-11, 08:12 AM
 3. Hỏi Cách Đưa Main Từ nhiều Ngôn Ngữ Về 1 Ngôn Ngữ Duy Nhất
  Bởi wan0124 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-05-11, 05:28 AM
 4. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình script trong JX.
  Bởi giangleloi trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 28-12-09, 04:00 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:32 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.