Tình hình là em cũng mò mẫm file đăng nhập khi vào game => playerloginin.lua

Nhưng e đang bị tình trạng ntn:

1/trong file playerloginin em thêm 2 cái này
Include("\\script\\test.lua") --1


function main(ExchangeComing)
....
Show_test(); --2
.....
end

2/Sau đó em tạo đường dẫn theo thư mục đã include --1
khai báo function Show_test như sau

function Show_test()


Msg2Player("hello")
end


=> Nhưng khi đăng nhập vô nó ko hiện chữ hello

Nhờ pro nào thông não giúp em phát ạ hix