Mình cần DLL như tiêu đề, AE nào có or bán mình với nhé!
skyper: live:15f60099fcaa61db