Xin mấy anh chỉ e đường dẫn tới file của hàng vinh dự để chỉnh điểm mua của các món đồ ở trong đó với ạ. cảm ơn trước ạ.