[JX] Share code lấy vk, giầy, dây chuyền xanh có chọn lọc thuộc tính có tùy chỉnh kèm
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  2
  Thanks
  11
  Thanked 4 Times in 1 Post

  Icon11 Share code lấy vk, giầy, dây chuyền xanh có chọn lọc thuộc tính có tùy chỉnh kèm

  - Trước đây đã có bác nào share code lấy đồ xanh có chọn lọc thuộc tính bằng vòng lặp (nghĩa là tạo đến khi ra được đồ đúng thuộc tính mình cần thì dừng).
  VD: lấy vk xanh có hút nl, hút sl, bs, stvl,...,
  - Code này của mình ko phải mình tự viết, mà mình đã chỉnh sửa và kết hợp các code lấy đồ mình hiểu được trong file "Lệnh bài admin" và code lấy đồ xanh bằng vòng lặp như đã nêu ở trên.
  - Code này mình chỉ cho chọn VK, Giầy, và dây chuyền xanh (vì muốn lấy được mấy dòng như tđdc 40, ktc 20 hay cùng lúc có hút sl, hút nl, bs, stvl nữa thì lâu vl ra các bác ạ, mấy món khác như áo quần có lẽ dễ ra dòng max kháng rồi)
  - Đại khái là mình sẽ chọn được loại VK cận chiến (đao, thương, chùy,...), tầm xa (cung, nỏ và tụ tiễn) và cấp vk (1 đến 10) hệ THỦY. Còn giầy và dc thì mình cũng chọn được loại giầy và dc, hệ cho giầy và dc, cấp cho giầy và dc. Nói chung là code làm ăn khá là ok và dành cho những bác nào còn chơi vltk và hoài niệm về một thời mặc set ngũ hành đi đánh nhím.
  Code đây:

  Code:
  function dialog_main()
  	local szTitle = "<npc>LÔ quan"
  	local tbOpt =
  	{
  		{"LÊy Vò khÝ xanh", layvkxanh},
  		{"LÊy GiÇy xanh", laygiayxanh},
  		{"LÊy D©y chuyÒn xanh", laydcxanh},
  		{"KÕt thóc ®èi tho¹i"},
  	}
  end
  
  tbVKXanh =
  {
  [1]=
  {
  szName = "Vò khÝ cËn chiÕn",
  tbEquip =
  {
  {"HuyÒn ThiÕt KiÕm",0,0,0},
  {"§¹i Phong §ao",0,0,1},
  {"Kim C« Bæng",0,0,2},
  {"Ph¸ Thiªn KÝch",0,0,3},
  {"Ph¸ Thiªn chïy",0,0,4},
  {"Th«n NhËt Tr·m",0,0,5},
  {"MËt V©n TriÒn Thñ ",0,0,6},
  }
  },
  [2]=
  {
  szName = "Vò khÝ tÇm xa",
  tbEquip =
  {
  {"B¸ V­¬ng Tiªu",0,1,0},
  {"To¸i NguyÖt §ao",0,1,1},
  {"Khæng T­íc Linh",0,1,2},
  }
  },
  }
  
  
  	function layvkxanh()
  		local ItemGenre,DetailType,ParticularType,Level,nSeries,Luck
  		local magictype,p1,p2,p3
  		local xItem
  			local tbOpt = {}
  				for i=1, getn(tbVKXanh) do
  					tinsert(tbOpt, {tbVKXanh[i].szName, layvkxanh1, {i}})
  				end
  				tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  				CreateNewSayEx("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:", tbOpt)
  	end
  	function layvkxanh1(nType)
  		local tbEquip = %tbVKXanh[nType]["tbEquip"]
  		local tbOpt = {}
  		for i=1, getn(tbEquip) do
  			tinsert(tbOpt, {tbEquip[i][1], layvkxanh2, {i, nType}})
  		end
  		tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  		local szTitle = format("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:")
  		CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  	end
  	function layvkxanh2(nIndex, nType)
  		g_AskClientNumberEx(0, 10, "CÊp trang bÞ:", {layvkxanh3, {nIndex, nType}})
  	end
  
  	function layvkxanh3(nIndex, nType, nLevel)
  		local tbEquipSelect = %tbVKXanh[nType]["tbEquip"][nIndex]
  			for j=1, 100000 do
  				xItem = AddVerItem(4,j, tbEquipSelect[2], tbEquipSelect[3], tbEquipSelect[4], nLevel,2,250,10)
  				for i=1,6 do
  					magictype, p1, p2, p3 = GetItemMagicAttrib(xItem, i)
  					if(i==1) then
  						if(magictype ~=115) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  						if(p1<30) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  					end
  					if(i==2) then
  						if(magictype ~=123) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  						if(p1<50) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  					end
  					if(i==3) then
  						if(magictype ==136 or magictype ==137) then
  						else
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  						if(p1<4) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  					end
  					if(i==5) then
  						if(magictype ~=136) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  						if(p1<4) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  					end
  				end
  			end 
  			Msg2Player(nTask)
  	end
  
  tbGiayXanh =
  {
  [1]=
  {
  szNames = "Giµy",
  tbEquip =
  {
  {"Cöu TiÕt X­¬ng VÜ Ngoa",0,5,0},
  {"Thiªn Tµm Ngoa",0,5,1},
  {"Kim Lò hµi",0,5,2},
  {"Phi Phông Ngoa",0,5,3},
  }
  },
  }
  
  function laygiayxanh()
  		local ItemGenre,DetailType,ParticularType,Level,nSeries,Luck
  		local magictype,p1,p2,p3
  		local xItem
  			local tbOpt = {}
  				for i=1, getn(tbGiayXanh ) do
  					tinsert(tbOpt, {tbGiayXanh [i].szNames, laygiayxanh1, {i}})
  				end
  				tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  				CreateNewSayEx("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:", tbOpt)
  	end
  	function laygiayxanh1(nType)
  		local tbEquip = %tbGiayXanh [nType]["tbEquip"]
  		local tbOpt = {}
  		for i=1, getn(tbEquip) do
  			tinsert(tbOpt, {tbEquip[i][1], laygiayxanh2, {i, nType}})
  		end
  		tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  		local szTitle = format("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:")
  		CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  	end
  	function laygiayxanh2(nIndex, nType)
  		local tbOpt = {}
  		tinsert(tbOpt, {"Kim", laygiayxanh3, {nIndex, nType, 0}})
  		tinsert(tbOpt, {"Méc", laygiayxanh3, {nIndex, nType, 1}})
  		tinsert(tbOpt, {"Thñy", laygiayxanh3, {nIndex, nType, 2}})
  		tinsert(tbOpt, {"Háa", laygiayxanh3, {nIndex, nType, 3}})
  		tinsert(tbOpt, {"Thæ ", laygiayxanh3, {nIndex, nType, 4}})
  		tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  		local szTitle = format("<npc>Chän hÖ ngò hµnh:")
  		CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  	end
  
  	function laygiayxanh3(nIndex, nType, nSerie)
  		g_AskClientNumberEx(0, 10, "CÊp trang bÞ:", {laygiayxanh4, {nIndex, nType, nSerie}})
  	end
  
  	function laygiayxanh4(nIndex, nType, nSerie, nLevel)
  		local tbEquipSelect = %tbGiayXanh [nType]["tbEquip"][nIndex]
  			for j=1, 1000 do
  				xItem = AddVerItem(4,j, tbEquipSelect[2], tbEquipSelect[3], tbEquipSelect[4], nLevel, nSerie,250,10)
  				for i=1,6 do
  					magictype, p1, p2, p3 = GetItemMagicAttrib(xItem, i)
  					if(i==1) then
  						if(magictype ~=111) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  						if(p1~=40) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  					end
  				end
  			end 
  			Msg2Player(nTask)
  	end
  
  tbDCXanh =
  {
  [1]=
  {
  szName = "D©y chuyÒn",
  tbEquip =
  {
  {"Toµn th¹ch h¹ng liªn",0,4,0},
  {"Lôc PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1},
  }
  },
  }
  
  function laydcxanh()
  		local ItemGenre,DetailType,ParticularType,Level,nSeries,Luck
  		local magictype,p1,p2,p3
  		local xItem
  			local tbOpt = {}
  				for i=1, getn(tbDCXanh ) do
  					tinsert(tbOpt, {tbDCXanh [i].szName, laydcxanh1, {i}})
  				end
  				tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  				CreateNewSayEx("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:", tbOpt)
  	end
  	function laydcxanh1(nType)
  		local tbEquip = %tbDCXanh [nType]["tbEquip"]
  		local tbOpt = {}
  		for i=1, getn(tbEquip) do
  			tinsert(tbOpt, {tbEquip[i][1], laydcxanh2, {i, nType}})
  		end
  		tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  		local szTitle = format("<npc>Xin mêi lùa chän trang bÞ:")
  		CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  	end
  	function laydcxanh2(nIndex, nType)
  		local tbOpt = {}
  		tinsert(tbOpt, {"Kim", laydcxanh3, {nIndex, nType, 0}})
  		tinsert(tbOpt, {"Méc", laydcxanh3, {nIndex, nType, 1}})
  		tinsert(tbOpt, {"Thñy", laydcxanh3, {nIndex, nType, 2}})
  		tinsert(tbOpt, {"Háa", laydcxanh3, {nIndex, nType, 3}})
  		tinsert(tbOpt, {"Thæ ", laydcxanh3, {nIndex, nType, 4}})
  		tinsert(tbOpt, {"Tho¸t."})
  		local szTitle = format("<npc>Chän hÖ ngò hµnh:")
  		CreateNewSayEx(szTitle, tbOpt)
  	end
  
  	function laydcxanh3(nIndex, nType, nSerie)
  		g_AskClientNumberEx(0, 10, "CÊp trang bÞ:", {laydcxanh4, {nIndex, nType,nSerie}})
  	end
  
  	function laydcxanh4(nIndex, nType, nSerie, nLevel)
  		local tbEquipSelect = %tbDCXanh [nType]["tbEquip"][nIndex]
  			for j=1, 100 do
  				xItem = AddVerItem(4,j, tbEquipSelect[2], tbEquipSelect[3], tbEquipSelect[4], nLevel, nSerie,250,10)
  				for i=1,6 do
  					magictype, p1, p2, p3 = GetItemMagicAttrib(xItem, i)
  					if(i==1) then
  						if(magictype ~=114) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  						if(p1~=20) then
  							RemoveItemByIndex(xItem)
  						end
  					end
  				end
  			end 
  			Msg2Player(nTask)
  	end
  Lần sửa cuối bởi jamescma1, ngày 08-05-22 lúc 11:59 PM. Lý do: Post nhầm code
  Khách viếng thăm hãy cùng jamescma1 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 4 Users Say Thank You to jamescma1 For This Useful Post:

  Anh2SiTinh (09-05-22), f-fantasy (30-06-22), trungjx (09-05-22), tului (09-05-22)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  525
  Thanks
  254
  Thanked 55 Times in 36 Posts

  Ðề: Share code lấy vk, giầy, dây chuyền xanh có chọn lọc thuộc tính có tùy chỉnh

  ae có code xịn hơn share đi. code này đầy rồi mà
  code này fix lại 1 chổ ra op ngon hơn ko cần chỉnh trong setting
  Khách viếng thăm hãy cùng trungjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến trungjx vì bài viết này !

  jamescma1 (20-05-22)

 5. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Bài viết
  2
  Thanks
  11
  Thanked 4 Times in 1 Post

  Ðề: Share code lấy vk, giầy, dây chuyền xanh có chọn lọc thuộc tính có tùy chỉnh

  Trích dẫn Gửi bởi trungjx [Only registered and activated users can see links. ]
  ae có code xịn hơn share đi. code này đầy rồi mà
  code này fix lại 1 chổ ra op ngon hơn ko cần chỉnh trong setting
  Bác có cách nào fix code này lại để nó ra opt ngon hơn ko? Mình tìm hoài mà ko biết cách fix.
  Kiểu như nó lấy ra đồ opt bị cố định chỉ số hay sao ấy
  VD mình tạo giầy LUÔN LUÔN lúc nào cũng 4 cái (hệ gì cũng vậy), chỉ số kháng cũng LUÔN LUÔN cố định giống nhau (theo hệ). VK cũng thế.
  TKS bác trước.
  Khách viếng thăm hãy cùng jamescma1 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  525
  Thanks
  254
  Thanked 55 Times in 36 Posts

  Ðề: Share code lấy vk, giầy, dây chuyền xanh có chọn lọc thuộc tính có tùy chỉnh

  Trích dẫn Gửi bởi jamescma1 [Only registered and activated users can see links. ]
  Bác có cách nào fix code này lại để nó ra opt ngon hơn ko? Mình tìm hoài mà ko biết cách fix.
  Kiểu như nó lấy ra đồ opt bị cố định chỉ số hay sao ấy
  VD mình tạo giầy LUÔN LUÔN lúc nào cũng 4 cái (hệ gì cũng vậy), chỉ số kháng cũng LUÔN LUÔN cố định giống nhau (theo hệ). VK cũng thế.
  TKS bác trước.
  cái này thì chỉ có lấy đồ tím ấy bác
  Khách viếng thăm hãy cùng trungjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [MU] Cần thuê người code chức năng nạp thẻ được code tân thủ
  Bởi The Gamer trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 01-09-17, 10:27 AM
 2. [JX] Xin chi giáo [Code] Lấy đồ xanh oftion tùy ý .Linux Thaks
  Bởi xomnhalalop12 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-10-15, 07:26 PM
 3. [JX] Linux vấn đề đồ xanh . có ai rành về Đồ Xanh Max trong jx xin giúp em với
  Bởi nhanthien123 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 07-08-15, 11:21 AM
 4. [MU] Thuê người fix lỗi code chuyển sv
  Bởi waoboy8k trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 26-04-15, 05:03 PM
 5. Share con ngựa màu xanh xanh cho con zai
  Bởi [S]ocola[S]an trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 28
  Bài viết cuối: 14-08-10, 04:31 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:20 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.