[JX] Trang Bị Bạch Kim
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Trang Bị Bạch Kim

 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2021
  Bài viết
  15
  Thanks
  2
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Trang Bị Bạch Kim

  Xin hỏi các vị huynh đài ở đây là nâng cấp trang bị bạch kim ở thợ rèn thần bí lâm an tsao có món ép lên được bạch kim có món ép k đc v?
  vd : nga my chỉ ép đc kiếm ,võ đang thì k ép được món nào cả. nhưng trong file platinum_equip thì có thông tin của trang bị đó.

  các vị huynh đài có biết hay có đọc qa bài viết nào có hướng dẫn thì xin được chỉ giáo với ạ.

  với xin các vị cho đường link của thần bí thương nhân lâm an luôn ạ.
  Khách viếng thăm hãy cùng nine.conut xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2021
  Bài viết
  15
  Thanks
  2
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Ðề: Trang Bị Bạch Kim

  Trích dẫn Gửi bởi nine.conut [Only registered and activated users can see links. ]
  Xin hỏi các vị huynh đài ở đây là nâng cấp trang bị bạch kim ở thợ rèn thần bí lâm an tsao có món ép lên được bạch kim có món ép k đc v?
  vd : nga my chỉ ép đc kiếm ,võ đang thì k ép được món nào cả. nhưng trong file platinum_equip thì có thông tin của trang bị đó.

  các vị huynh đài có biết hay có đọc qa bài viết nào có hướng dẫn thì xin được chỉ giáo với ạ.

  với xin các vị cho đường link của thần bí thương nhân lâm an luôn ạ.
  Chưa ai làm được file nâng cấp trang bị bạch kim của các phái sao?
  theo mình tìm hiểu thì nó nằm trong muc setting\task\equipex nhưng khi điều chỉnh trong đó thì nó báo lỗi đến script update platina_upgrade.lua

  GS nó báo
  local tb_material = {};
  for szkey, tb_item in tb_gold2planita_material do
  tb_material[szkey] = {};
  tb_material[szkey][1] = 0;
  end

  ngay dòng for szkey...... bị lỗi ?? có ai nghiên cứu đc chưa góp gió thành bão nào ae
  Khách viếng thăm hãy cùng nine.conut xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  92
  Thanks
  13
  Thanked 20 Times in 14 Posts

  Ðề: Trang Bị Bạch Kim

  Trích dẫn Gửi bởi nine.conut [Only registered and activated users can see links. ]
  Chưa ai làm được file nâng cấp trang bị bạch kim của các phái sao?
  theo mình tìm hiểu thì nó nằm trong muc setting\task\equipex nhưng khi điều chỉnh trong đó thì nó báo lỗi đến script update platina_upgrade.lua

  GS nó báo
  local tb_material = {};
  for szkey, tb_item in tb_gold2planita_material do
  tb_material[szkey] = {};
  tb_material[szkey][1] = 0;
  end

  ngay dòng for szkey...... bị lỗi ?? có ai nghiên cứu đc chưa góp gió thành bão nào ae
  Của bạn đây
  EQUIPNAME PLATINAID GOLDID TASKRATE RECOIN
  [Thiªn Tø] Méng Long ChÝnh Hång T¨ng M·o 1 1 4 2
  [Thiªn Tø] Méng Long Kim Ti ChÝnh Hång Cµ Sa 2 2 3 2
  [Thiªn Tø] Méng Long HuyÒn Ti Ph¸t §¸i 3 3 6 5
  [Thiªn Tø] Méng Long PhËt Ph¸p HuyÒn Béi 4 4 8 6
  [Thiªn Tø] Méng Long Tö Kim Bµn Nh­îc Giíi 5 5 8 5
  [Thiªn Tø] Phôc Ma Tö Kim C«n 6 6 6 3
  [Thiªn Tø] Phôc Ma V« L­îng Kim C­¬ng UyÓn 7 7 5 4
  [Thiªn Tø] Phôc Ma ¤ Kim NhuyÔn §iÒu 8 8 5 4
  [Thiªn Tø] Phôc Ma PhËt T©m NhuyÔn KhÊu 9 9 5 5
  [Thiªn Tø] Phôc Ma Phæ §é T¨ng Hµi 10 10 3 2
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng Gi¸ng Ma Giíi §ao 11 11 5 2
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng §¹t Ma T¨ng Hµi 12 12 4 3
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng Hé Ph¸p Yªu §¸i 13 13 4 3
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng NhuyÔn B× Hé UyÓn 14 14 5 4
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng Giíi LuËt Ph¸p Giíi 15 15 4 3
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Kim Hoµn §¹i Nh·n ThÇn Chïy 16 16 5 2
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Vò ThÇn T­¬ng Kim Gi¸p 17 17 4 5
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Uy Vò Thóc Yªu Hoµn 18 18 4 3
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Hæ §Çu KhÈn Thóc UyÓn 19 19 4 2
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Thõa Long ChiÕn Ngoa 20 20 7 5
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp B«n L«i Toµn Long Th­¬ng 21 21 5 4
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp HuyÒn Vò Hoµng Kim Kh¶i 22 22 3 2
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp B¹ch Hæ V« Song KhÊu 23 23 2 2
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp Háa V©n Kú L©n Thñ 24 24 2 2
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp Chu T­íc L¨ng V©n Ngoa 25 25 3 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long L­îng Ng©n B¶o §ao 26 26 4 4
  [Thiªn Tø] Ngù Long ChiÕn ThÇn Phi Qu¸i Gi¸p 27 27 3 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long Thiªn M«n Thóc Yªu Hoµn 28 28 2.5 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long TÊn Phong Hé YÓn 29 29 2.5 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long TuyÖt MÖnh ChØ Hoµn 30 30 2 2
  [Thiªn Tø] V« Gian û Thiªn KiÕm 31 31 2.5 3
  [Thiªn Tø] V« Gian Thanh Phong NhuyÔn Lý 32 32 2 2
  [Thiªn Tø] V« Gian PhËt V©n Ti §¸i 33 33 2 2
  [Thiªn Tø] V« Gian CÇm VËn Hé UyÓn 34 34 3 2
  [Thiªn Tø] V« Gian B¹ch Ngäc Bµn ChØ 35 35 3 3
  [Thiªn Tø] V« Ma Ma Ni Qu¸n 36 36 2 2
  [Thiªn Tø] V« Ma Thu Thñy L­u Quang §¸i 37 37 3 2
  [Thiªn Tø] V« Ma B¨ng Tinh ChØ Hoµn 38 38 3.5 3
  [Thiªn Tø] V« Ma TÈy T­îng Ngäc KhÊu 39 39 2.5 2
  [Thiªn Tø] V« Ma Hång Truy NhuyÔn Th¸p Hµi 40 40 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn Ngäc N÷ Tè T©m Qu¸n 41 41 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn Thanh T©m H­íng ThiÖn Ch©u 42 42 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn Tõ Bi Ngäc Ban ChØ 43 43 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn PhËt T©m Tõ H÷u Yªu Phèi 44 44 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn PhËt Quang ChØ Hoµn 45 45 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng Phông Nghi §ao 46 46 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng TuÖ T©m Khinh Sa Y 47 47 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng Phong TuyÕt B¹ch V©n Thóc §¸i 48 48 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng B¨ng Tung CÈm Uyªn 49 49 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng Thóy Ngäc ChØ Hoµn 50 50 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Uyªn ¦¬ng Liªn Hoµn §ao 51 51 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Hoµn Ch©u Vò Liªn 52 52 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Hång Linh Kim Ti §¸i 53 53 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Hång L¨ng Ba 54 54 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Tiªm TÕ ChØ Hoµn 55 55 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung Kim Xµ Ph¸t §¸i 56 56 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung XÝch YÕt MËt Trang 57 57 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung Thanh Ng« TriÒn Yªu 58 58 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung Ng©n ThiÒm Hé UyÓn 59 59 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung MÆc Thï NhuyÔn Lý 60 60 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o Tµ S¸t §éc NhËn 61 61 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o U §éc ¸m Y 62 62 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o §éc YÕt ChØ Hoµn 63 63 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o Hñ Cèt Hé UyÓn 64 64 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o Song Hoµn Xµ Hµi 65 65 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc Ph¸ Gi¸p §Çu Hoµn 66 66 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc DiÖt L«i C¶nh Phï 67 67 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc U ¶o ChØ Hoµn 68 68 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc Xuyªn T©m §éc UyÓn 69 69 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc Thùc Cèt Ngäc Béi 70 70 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn §¬n ChØ Phi §ao 71 71 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn HuyÒn Y Thóc Gi¸p 72 72 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn T©m TiÔn Yªu KhÊu 73 73 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn HuyÒn Thiªn B¨ng Háa Béi 74 74 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn NguyÖt ¶nh Ngoa 75 75 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang Hoa Vò M¹n Thiªn 76 76 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang §Þnh T©m Ng­ng ThÇn Phï 77 77 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang S©m La Thóc §¸i 78 78 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang §Þa Hµnh Thiªn Lý Ngoa 79 79 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang Thóc Thiªn Ph­îc §Þa Hoµn 80 80 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Phi Tinh §o¹t Hån 81 81 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Kim TiÒn Liªn Hoµn Gi¸p 82 82 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Hån Gi¶o Yªu Thóc 83 83 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang HuyÒn ThiÕt T­¬ng Ngäc Béi 84 84 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Tinh VÉn Phi Lý 85 85 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch Ngò Hµnh Liªn Hoµn Qu¸n 86 86 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch H¾c DiÖm Xung Thiªn Liªn 87 87 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch TÝch LÞch L«i Háa Giíi 88 88 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch KhÊu T©m Tr¹c 89 89 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch Phong Hµn Thóc Yªu 90 90 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu Ngù Long Ngäc Béi 91 91 3 2
  [Thiªn Tø] Ngù Long Gi¸ng Long C¸i Y 92 92 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu TiÒm Long Yªu §¸i 93 93 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu Kh¸ng Long Hé Thñ 94 94 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu KiÕn Long Ban ChØ 95 95 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i Lôc Ngäc Tr­îng 96 96 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i Cöu §¹i C¸i Y 97 97 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i TriÒn M·ng Yªu §¸i 98 98 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i CÈu TÝch B× Hé UyÓn 99 99 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i Th¶o Gian Th¹ch Giíi 100 100 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t Quû Cèc U Minh Th­¬ng 101 101 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t Tµn D­¬ng Anh HuyÕt Gi¸p 102 102 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t XÝch Ký Táa Yªu KhÊu 103 103 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t Cö Háa Liªu Thiªn Uyªn 104 104 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t V©n Long Thæ Ch©u Giíi 105 105 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng Kim Gi¸p Kh«i 106 106 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng ¸n XuÊt Hæ H¹ng Khuyªn 107 107 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng Khª Cèc Thóc Yªu §¸i 108 108 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng HuyÕt Y Thó Tr¹c 109 109 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng Dung Kim §o¹n NhËt Giíi 110 110 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ LiÖt DiÖm Qu¸n MiÖn 111 111 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ LÖ Ma PhÖ T©m Liªn 112 112 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ NghiÖp Háa U Minh Giíi 113 113 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ HuyÕt Ngäc ThÊt S¸t Béi 114 114 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ S¬n H¶i Phi Hång Lý 115 115 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c Th¸i Cùc KiÕm 116 116 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c V« Ng· Thóc §¸i 117 117 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c Né L«i Ph¸p Giíi 118 118 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c V« Cùc HuyÒn Ngäc Béi 119 119 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c Thiªn §Þa HuyÒn Hoµng Giíi 120 120 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Ch©n Vò KiÕm 121 121 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Tam Thanh Phï 122 122 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong HuyÒn Ti Tam §o¹n CÈm 123 123 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Thóy Ngäc HuyÒn Hoµng UyÓn 124 124 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Thanh Tïng Ph¸p Giíi 125 125 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Thiªn Niªn Hµn ThiÕt 126 126 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh L­u Tinh C¶n NguyÖt KhÊu 127 127 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Thanh Phong Lò §¸i 128 128 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Thiªn Thanh B¨ng Tinh Thñ 129 129 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Phong B¹o ChØ Hoµn 130 130 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Hµn Tïng B¨ng B¹ch Quan 131 131 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Thiªn §Þa Hé Phï 132 132 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Phong L«i Thanh CÈm §¸i 133 133 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Linh Ngäc UÈn L«i 134 134 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Cöu Thiªn DÉn L«i Giíi 135 135 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o B¾c Minh §¹o Quan 136 136 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Th¸i Uyªn Ch©n Vò Liªn 137 137 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Thóc T©m ChØ Hoµn 138 138 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Thanh Anh HuyÒn Ngäc Béi 139 139 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Tïng Phong L«i ¶nh Ngoa 140 140 3 2
  Khách viếng thăm hãy cùng huypronet xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2021
  Bài viết
  15
  Thanks
  2
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Ðề: Trang Bị Bạch Kim

  Trích dẫn Gửi bởi huypronet [Only registered and activated users can see links. ]
  Của bạn đây
  EQUIPNAME PLATINAID GOLDID TASKRATE RECOIN
  [Thiªn Tø] Méng Long ChÝnh Hång T¨ng M·o 1 1 4 2
  [Thiªn Tø] Méng Long Kim Ti ChÝnh Hång Cµ Sa 2 2 3 2
  [Thiªn Tø] Méng Long HuyÒn Ti Ph¸t §¸i 3 3 6 5
  [Thiªn Tø] Méng Long PhËt Ph¸p HuyÒn Béi 4 4 8 6
  [Thiªn Tø] Méng Long Tö Kim Bµn Nh­îc Giíi 5 5 8 5
  [Thiªn Tø] Phôc Ma Tö Kim C«n 6 6 6 3
  [Thiªn Tø] Phôc Ma V« L­îng Kim C­¬ng UyÓn 7 7 5 4
  [Thiªn Tø] Phôc Ma ¤ Kim NhuyÔn §iÒu 8 8 5 4
  [Thiªn Tø] Phôc Ma PhËt T©m NhuyÔn KhÊu 9 9 5 5
  [Thiªn Tø] Phôc Ma Phæ §é T¨ng Hµi 10 10 3 2
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng Gi¸ng Ma Giíi §ao 11 11 5 2
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng §¹t Ma T¨ng Hµi 12 12 4 3
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng Hé Ph¸p Yªu §¸i 13 13 4 3
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng NhuyÔn B× Hé UyÓn 14 14 5 4
  [Thiªn Tø] Tø Kh«ng Giíi LuËt Ph¸p Giíi 15 15 4 3
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Kim Hoµn §¹i Nh·n ThÇn Chïy 16 16 5 2
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Vò ThÇn T­¬ng Kim Gi¸p 17 17 4 5
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Uy Vò Thóc Yªu Hoµn 18 18 4 3
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Hæ §Çu KhÈn Thóc UyÓn 19 19 4 2
  [Thiªn Tø] H¸m Thiªn Thõa Long ChiÕn Ngoa 20 20 7 5
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp B«n L«i Toµn Long Th­¬ng 21 21 5 4
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp HuyÒn Vò Hoµng Kim Kh¶i 22 22 3 2
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp B¹ch Hæ V« Song KhÊu 23 23 2 2
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp Háa V©n Kú L©n Thñ 24 24 2 2
  [Thiªn Tø] KÕ NghiÖp Chu T­íc L¨ng V©n Ngoa 25 25 3 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long L­îng Ng©n B¶o §ao 26 26 4 4
  [Thiªn Tø] Ngù Long ChiÕn ThÇn Phi Qu¸i Gi¸p 27 27 3 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long Thiªn M«n Thóc Yªu Hoµn 28 28 2.5 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long TÊn Phong Hé YÓn 29 29 2.5 3
  [Thiªn Tø] Ngù Long TuyÖt MÖnh ChØ Hoµn 30 30 2 2
  [Thiªn Tø] V« Gian û Thiªn KiÕm 31 31 2.5 3
  [Thiªn Tø] V« Gian Thanh Phong NhuyÔn Lý 32 32 2 2
  [Thiªn Tø] V« Gian PhËt V©n Ti §¸i 33 33 2 2
  [Thiªn Tø] V« Gian CÇm VËn Hé UyÓn 34 34 3 2
  [Thiªn Tø] V« Gian B¹ch Ngäc Bµn ChØ 35 35 3 3
  [Thiªn Tø] V« Ma Ma Ni Qu¸n 36 36 2 2
  [Thiªn Tø] V« Ma Thu Thñy L­u Quang §¸i 37 37 3 2
  [Thiªn Tø] V« Ma B¨ng Tinh ChØ Hoµn 38 38 3.5 3
  [Thiªn Tø] V« Ma TÈy T­îng Ngäc KhÊu 39 39 2.5 2
  [Thiªn Tø] V« Ma Hång Truy NhuyÔn Th¸p Hµi 40 40 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn Ngäc N÷ Tè T©m Qu¸n 41 41 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn Thanh T©m H­íng ThiÖn Ch©u 42 42 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn Tõ Bi Ngäc Ban ChØ 43 43 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn PhËt T©m Tõ H÷u Yªu Phèi 44 44 3 2
  [Thiªn Tø] V« TrÇn PhËt Quang ChØ Hoµn 45 45 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng Phông Nghi §ao 46 46 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng TuÖ T©m Khinh Sa Y 47 47 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng Phong TuyÕt B¹ch V©n Thóc §¸i 48 48 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng B¨ng Tung CÈm Uyªn 49 49 3 2
  [Thiªn Tø] Tª Hoµng Thóy Ngäc ChØ Hoµn 50 50 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Uyªn ¦¬ng Liªn Hoµn §ao 51 51 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Hoµn Ch©u Vò Liªn 52 52 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Hång Linh Kim Ti §¸i 53 53 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Hång L¨ng Ba 54 54 3 2
  [Thiªn Tø] BÝch H¶i Tiªm TÕ ChØ Hoµn 55 55 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung Kim Xµ Ph¸t §¸i 56 56 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung XÝch YÕt MËt Trang 57 57 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung Thanh Ng« TriÒn Yªu 58 58 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung Ng©n ThiÒm Hé UyÓn 59 59 3 2
  [Thiªn Tø] U Lung MÆc Thï NhuyÔn Lý 60 60 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o Tµ S¸t §éc NhËn 61 61 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o U §éc ¸m Y 62 62 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o §éc YÕt ChØ Hoµn 63 63 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o Hñ Cèt Hé UyÓn 64 64 3 2
  [Thiªn Tø] Minh ¶o Song Hoµn Xµ Hµi 65 65 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc Ph¸ Gi¸p §Çu Hoµn 66 66 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc DiÖt L«i C¶nh Phï 67 67 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc U ¶o ChØ Hoµn 68 68 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc Xuyªn T©m §éc UyÓn 69 69 3 2
  [Thiªn Tø] Chó Ph­îc Thùc Cèt Ngäc Béi 70 70 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn §¬n ChØ Phi §ao 71 71 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn HuyÒn Y Thóc Gi¸p 72 72 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn T©m TiÔn Yªu KhÊu 73 73 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn HuyÒn Thiªn B¨ng Háa Béi 74 74 3 2
  [Thiªn Tø] B¨ng Hµn NguyÖt ¶nh Ngoa 75 75 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang Hoa Vò M¹n Thiªn 76 76 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang §Þnh T©m Ng­ng ThÇn Phï 77 77 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang S©m La Thóc §¸i 78 78 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang §Þa Hµnh Thiªn Lý Ngoa 79 79 3 2
  [Thiªn Tø] Thiªn Quang Thóc Thiªn Ph­îc §Þa Hoµn 80 80 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Phi Tinh §o¹t Hån 81 81 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Kim TiÒn Liªn Hoµn Gi¸p 82 82 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Hån Gi¶o Yªu Thóc 83 83 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang HuyÒn ThiÕt T­¬ng Ngäc Béi 84 84 3 2
  [Thiªn Tø] S©m Hoang Tinh VÉn Phi Lý 85 85 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch Ngò Hµnh Liªn Hoµn Qu¸n 86 86 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch H¾c DiÖm Xung Thiªn Liªn 87 87 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch TÝch LÞch L«i Háa Giíi 88 88 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch KhÊu T©m Tr¹c 89 89 3 2
  [Thiªn Tø] §Þa Ph¸ch Phong Hµn Thóc Yªu 90 90 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu Ngù Long Ngäc Béi 91 91 3 2
  [Thiªn Tø] Ngù Long Gi¸ng Long C¸i Y 92 92 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu TiÒm Long Yªu §¸i 93 93 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu Kh¸ng Long Hé Thñ 94 94 3 2
  [Thiªn Tø] §ång Cõu KiÕn Long Ban ChØ 95 95 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i Lôc Ngäc Tr­îng 96 96 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i Cöu §¹i C¸i Y 97 97 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i TriÒn M·ng Yªu §¸i 98 98 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i CÈu TÝch B× Hé UyÓn 99 99 3 2
  [Thiªn Tø] §Þch Kh¸i Th¶o Gian Th¹ch Giíi 100 100 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t Quû Cèc U Minh Th­¬ng 101 101 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t Tµn D­¬ng Anh HuyÕt Gi¸p 102 102 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t XÝch Ký Táa Yªu KhÊu 103 103 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t Cö Háa Liªu Thiªn Uyªn 104 104 3 2
  [Thiªn Tø] Ma S¸t V©n Long Thæ Ch©u Giíi 105 105 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng Kim Gi¸p Kh«i 106 106 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng ¸n XuÊt Hæ H¹ng Khuyªn 107 107 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng Khª Cèc Thóc Yªu §¸i 108 108 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng HuyÕt Y Thó Tr¹c 109 109 3 2
  [Thiªn Tø] Ma Hoµng Dung Kim §o¹n NhËt Giíi 110 110 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ LiÖt DiÖm Qu¸n MiÖn 111 111 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ LÖ Ma PhÖ T©m Liªn 112 112 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ NghiÖp Háa U Minh Giíi 113 113 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ HuyÕt Ngäc ThÊt S¸t Béi 114 114 3 2
  [Thiªn Tø] Ma ThÞ S¬n H¶i Phi Hång Lý 115 115 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c Th¸i Cùc KiÕm 116 116 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c V« Ng· Thóc §¸i 117 117 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c Né L«i Ph¸p Giíi 118 118 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c V« Cùc HuyÒn Ngäc Béi 119 119 3 2
  [Thiªn Tø] L¨ng Nh¹c Thiªn §Þa HuyÒn Hoµng Giíi 120 120 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Ch©n Vò KiÕm 121 121 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Tam Thanh Phï 122 122 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong HuyÒn Ti Tam §o¹n CÈm 123 123 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Thóy Ngäc HuyÒn Hoµng UyÓn 124 124 3 2
  [Thiªn Tø] CËp Phong Thanh Tïng Ph¸p Giíi 125 125 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Thiªn Niªn Hµn ThiÕt 126 126 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh L­u Tinh C¶n NguyÖt KhÊu 127 127 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Thanh Phong Lò §¸i 128 128 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Thiªn Thanh B¨ng Tinh Thñ 129 129 3 2
  [Thiªn Tø] S­¬ng Tinh Phong B¹o ChØ Hoµn 130 130 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Hµn Tïng B¨ng B¹ch Quan 131 131 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Thiªn §Þa Hé Phï 132 132 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Phong L«i Thanh CÈm §¸i 133 133 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Linh Ngäc UÈn L«i 134 134 3 2
  [Thiªn Tø] L«i Khung Cöu Thiªn DÉn L«i Giíi 135 135 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o B¾c Minh §¹o Quan 136 136 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Th¸i Uyªn Ch©n Vò Liªn 137 137 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Thóc T©m ChØ Hoµn 138 138 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Thanh Anh HuyÒn Ngäc Béi 139 139 3 2
  [Thiªn Tø] Vô ¶o Tïng Phong L«i ¶nh Ngoa 140 140 3 2
  cái này là file trang bị bạn ,chứ k phải hàm để nâng cấp trong thợ rèn và thương nhân thần bí lâm an đâu bạn,file này dùng hàm gọi ra thôi . nhưng cái mình nói là việc nâng cấp ở 2 npc kia
  Khách viếng thăm hãy cùng nine.conut xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Bài viết
  92
  Thanks
  13
  Thanked 20 Times in 14 Posts

  Ðề: Trang Bị Bạch Kim

  Trích dẫn Gửi bởi nine.conut [Only registered and activated users can see links. ]
  cái này là file trang bị bạn ,chứ k phải hàm để nâng cấp trong thợ rèn và thương nhân thần bí lâm an đâu bạn,file này dùng hàm gọi ra thôi . nhưng cái mình nói là việc nâng cấp ở 2 npc kia
  Câu hỏi của bạn là tại sao chỉ ép dc 1 hoặc 2 món BK/ Phái? Hay script ép đồ BK của bạn bị lỗi?
  Nếu TH1 thì copy file của mình vào setting sẽ ép full trang bị
  Nếu TH2, thì bạn kiếm cái script khác nhát vào.
  Khách viếng thăm hãy cùng huypronet xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2021
  Bài viết
  15
  Thanks
  2
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Ðề: Trang Bị Bạch Kim

  Trích dẫn Gửi bởi huypronet [Only registered and activated users can see links. ]
  Câu hỏi của bạn là tại sao chỉ ép dc 1 hoặc 2 món BK/ Phái? Hay script ép đồ BK của bạn bị lỗi?
  Nếu TH1 thì copy file của mình vào setting sẽ ép full trang bị
  Nếu TH2, thì bạn kiếm cái script khác nhát vào.
  TH1 file đó mình có
  TH2 cái mình đang cần là nó đó @@
  Khách viếng thăm hãy cùng nine.conut xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Hàm kiểm trang trang bị hoàng kim và del trang bị hoàng kim jxlinux
  Bởi trung753 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-16, 09:52 PM
 2. [JX] [ JXLINUX ] hỏi về hàm gét trang bị ( thu hồi trang bị Kim ô ) !
  Bởi vuila9 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-10-15, 12:20 PM
 3. [KT] Tống Kim : tống đánh tống, kim đánh kim vẫn được là sao vậy mọi người
  Bởi thaitunet39 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-06-13, 06:45 PM
 4. [JX] xin full link trang bị ô kim và bạch kim cho sever BFF với
  Bởi lyxuonghau trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-01-13, 04:27 PM
 5. Trang bị bạch kim , vô danh , Ô kim
  Bởi notfile trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-07-11, 12:25 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:54 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.