Sever mình chỉ ép đc 7 skill Pet

Mình muốn ép đc 12 skill như những sever khác thì phải chỉnh ở file nào vậy mấy Bác