Kiếm Thế | Fix Lag Khi Nâng Cấp Level & Skill Bạn Đồng Hành- Thông thường 1 số server KT Siêu Nhân hoặc đôi khi 2009 cũng bị tình trạng này.
- LAG ở đây là cửa sổ game sẽ bị đứng tầm 3-5 phút , máy yếu có thể treo hoặc dis luôn game


- Cách fix :
Thay đổi cơ chế khi nâng cấp . Không cần Active Pet (Giúp Đở)
Chỉ cần để ở Chế độ Non Active ( ĐỨNG NHÌN )