bác nào biết tắt cái lệnh /zen của bản này ở đâu k?