Xin Bác Tuấn chỉ các fix lôi quay bí cảnh Võ Đạo với, nhấp vào quay nó cứ trơ trơ