Mình nhớ có bạn nào đó hỏi về việc tắt 1 số nhiệm vụ Dã Tẩu không muốn ví dụ không muốn đi tìm mua đồ theo chỉ số yêu cầu hoặc nâng điểm tống kim v.v thì nó ở đoạn tầm dòng số 65 trong file seasonnpc.
Các đoạn mình có thêm --OFF tức là đóng nhiệm vụ đó. BUYGOODS là mua đồ trong thành thì dễ làm. FINDGOODS vs SHOWGOODS là mua theo yêu cầu chỉ số, UPGROUND mình k rõ nhưng chắc là nâng điểm DV,PD,TK. Hiện tại như code dưới là mình chỉ cần đi làm Mua đồ, tìm Đồ chí, Mật chí.
Code:
-- ¹¹ÔìÈÎÎñÄÚ´æ±äÁ¿Task_BuyGoods = AssignValue(Task_BuyGoods,TL_BUYGOODS)
--OFF-Task_FindGoods = AssignValue(Task_FindGoods,TL_FINDGOODS)
--OFF-Task_ShowGoods = AssignValue(Task_ShowGoods,TL_SHOWGOODS)
Task_FindMaps = AssignValue(Task_FindMaps,TL_FINDMAPS)
--OFF-Task_UpGround = AssignValue(Task_UpGround,TL_UPGROUND)
--OFF-Task_WorldMaps = AssignValue(Task_WorldMaps,TL_WORLDMAPS)
Task_MainTaskLink = AssignValue_TaskLink(Task_MainTaskLink,TL_LEVELLINK)
Task_MainLevelRate = AssignValue_TaskRate(Task_MainLevelRate,TL_MAINTASKLEVEL)
-- ¹¹Ôì½±ÀøÄÚ´æ±äÁ¿
Task_AwardBasic = AssignValue_Award(Task_AwardBasic,TL_AWARDBASIC)
-- ¹¹ÔìÍê³É´ÎÊýµÄ½±Àø
Task_AwardLink = AssignValue_LinkAward(TL_AWARDLINK)
Task_AwardLoop = AssignValue_Award(Task_AwardLoop,TL_AWARDLOOP)
-- ¹¹Ôì¶Ô»°ÄÚÈÝÄÚ´æ±äÁ¿
Task_TalkGoods = AssignValue_TaskTalk(Task_TalkGoods,TL_TASKGOODSTALK)
Task_TalkBuy = AssignValue_TaskTalk(Task_TalkBuy,TL_TASKBUYTALK)
--OFF-Task_TalkShow = AssignValue_TaskTalk(Task_TalkShow,TL_TASKSHOWTALK)
Task_TalkFind = AssignValue_TaskTalk(Task_TalkFind,TL_TASKFINDMAPS)
--OFF-Task_TalkUp = AssignValue_TaskTalk(Task_TalkUp,TL_TASKUPGROUNDTALK)
--OFF-Task_TalkWorld = AssignValue_TaskTalk(Task_TalkWorld,TL_TASKWORLDTALK)