[JX] Share Script [Hàng Rong] chuyên bán đồ làm Dã Tẩu - Chơi Off
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  526
  Thanks
  384
  Thanked 256 Times in 78 Posts

  Share Script [Hàng Rong] chuyên bán đồ làm Dã Tẩu - Chơi Off

  - Do chơi off việc kiếm đồ cho Dã Tẩu rất khó cho nên buộc mình phải viết 1 chú hàng rong cho đứng cạnh cmn bố Tẩu luôn
  - Bán các thể loại đồ item mà Dã Tẩu yêu cầu.
  Ví dụ như tìm 1 cái nhẫn có nội lực từ 100 đến 200
  Hay là có sức mạnh từ 15 đến 20 chẳng hạn
  Clip Demo : [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  --Include("\\script\\00ff\\funclibex.lua")
  tbItem = {
  	{"§ång H¹ng Liªn",0,4,0,1},
  	{"Ng©n H¹ng Liªn",0,4,0,2},
  	{"Kim H¹ng Liªn",0,4,0,3},
  	{"B¹ch Kim H¹ng Liªn",0,4,0,4},
  	{"Ngäc Ch©u H¹ng Liªn",0,4,0,5},
  	{"Lôc Tïng Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,6},
  	{"Thñy Tinh H¹ng Liªn ",0,4,0,7},
  	{"Khæng T­íc Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,8},
  	{"Tr©n Ch©u H¹ng Liªn",0,4,0,9},
  	{"Toµn Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,10},
  	{"Lôc Tïng Th¹ch Hé Th©n phï ",0,4,1,1},
  	{"San H« Hé Th©n phï ",0,4,1,2},
  	{"Miªu Nh·n Hé Th©n phï ",0,4,1,3},
  	{"Hæ T×nh Hé Th©n phï ",0,4,1,4},
  	{"Thñy Tinh Hé Th©n phï ",0,4,1,5},
  	{"Hæ Ph¸ch Hé Th©n phï ",0,4,1,6},
  	{"B¹ch PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,7},
  	{"Hång PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,8},
  	{"Tö PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,9},
  	{"Lôc PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,10},
  	
  	{"Hoµng Ngäc Giíi ChØ",0,3,0,1},
  	{"C¶m L·m Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,2},
  	{"Phï Dung Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,3},
  	{"PhØ Thóy Giíi ChØ",0,3,0,4},
  	{"Thóy Lùu Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,5},
  	{"Tæ MÉu Lôc Giíi ChØ",0,3,0,6},
  	{"H¶i Lam B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,7},
  	{"Hång B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,8},
  	{"Lam B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,9},
  	{"Toµn Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,10},
  
  
  	{"Hu©n Y H­¬ng Nang",0,9,0,1},
  	{"M¹t L̃ H­¬ng Nang",0,9,0,2},
  	{"Nḥ H­¬ng H­¬ng Nang",0,9,0,3},
  	{"Lan Hoa H­¬ng Nang",0,9,0,4},
  	{"Hîp Hoan H­¬ng Nang",0,9,0,5},
  	{"Tö T« H­¬ng Nang",0,9,0,6},
  	{"TrÇm §µn H­¬ng Nang",0,9,0,7},
  	{"Tiªn X¹ H­¬ng Nang",0,9,0,8},
  	{"Giµ Nam H­¬ng Nang",0,9,0,9},
  	{"Long Tiªn H­¬ng Nang",0,9,0,10},
  	{"Du Diªn Ngäc Béi ",0,9,1,1},
  	{"Kinh B¹ch Ngäc Béi ",0,9,1,2},
  	{"§µo Hoa Ngäc Béi ",0,9,1,3},
  	{"Mai Hoa Ngäc Béi ",0,9,1,4},
  	{"Ng̣ S¾c Ngäc Béi ",0,9,1,5},
  	{"Thanh Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,6},
  	{"BƯch Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,7},
  	{"MÆc Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,8},
  	{"Hoµng Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,9},
  	{"D­¬ng Chi B¹ch Ngäc",0,9,1,10},
  
  }
  tbOpItem = {
  	{"Sinh lùc",1,99,85,200},
  	{"Néi lùc",1,99,89,200},
  	{"ThÓ lùc",1,99,93,200},
  	--{"Phôc håi sinh lùc",1,99,88,6},
  	--{"Phôc håi thÓ lùc",1,99,96,9},
  	--{"Kh¸ng tÊt c¶",1,99,114,20},
  	{"Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,25},
  	{"Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,25},
  	{"Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,25},
  	{"Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,30},
  	{"Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,40},
  	{"Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,40},
  	{"Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,40},
  	{"Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,20},
  	{"Søc m¹nh (Kim)",0,0,97,20},
  	{"Sinh khƯ (Thñy)",0,2,99,20},
  }
  tbBuyMagic = {
  	--{"OptionName",a,b,c,d,e},
  	--OptionName : Tªn option, tªn nµo c̣ng ®­îc chØ ®Ó hiÓn th̃ th«i
  	--a : 0 - Option Èn 1-Option hiÖn
  	--b : Ng̣ hµnh, 0-Kim 1-Méc 2-Thñy 3-Háa 4-Thæ 99-Kh«ng ng̣ hµnh
  	--c : ID Option trong magicattriblevel hoÆc magicattriblevel_index
  	--d : Lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_index
  	--f : 5-Option chØ că giÇy 2-ChØ că ¸o 99-Lo¹i g× c̣ng că
  	{"Tèc ®é di chuyÓn (GiÇy)",1,99,111,70,{5}}, --ChØ giÇy míi că
  	{"Ph¶n ®ßn vËt lư (¸o)",1,99,117,80,{2}}, --¸o
  	{"Thêi gian phôc håi (¸o)",1,99,113,90,{2}}, --chØ ¸o
  	{"Sinh lùc",1,99,85,150,{2,5,6,7,8}},
  	{"Néi lùc",1,99,89,160,{2,5,6,7,8}},
  	{"Phôc håi sinh lùc",1,99,88,180,{2,5,6,7,8}},
  	{"ChuyÓn hăa s¸t th­¬ng thµnh néi lùc (Kim)",0,0,134,270,{2,5,6,7,8}},
  	{"Phßng thñ vËt lư (Háa)",0,3,104,280,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360,{2,5,6,7,8}},
  	{"Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,370,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380,{2,5,6,7,8}},
  }
  
  function main()
  dofile("script/00ff/npc/banhangrong.lua")
  	local tb = {
  	"<dec><npc>C¸i l·o D· TÈu thËt qu¸ qu¾t, lu«n ®ßi hái nh÷ng măn ®å thËt khă t×m. C̣ng tèt th«i, ta l¹i b¸n ®­îc nh÷ng măn ®å c̣ mµ vøt ®i th× phƯ.<enter>Ṽ ®¹i hiÖp nµy muèn mua g× ?",
  	}
  	tinsert(tb,"D©y chuỷn./#Item(4)") 
  	tinsert(tb,"Ngäc béi./#Item(9)")
  	tinsert(tb,"NhÉn./#Item(3)")
  	--Sè 4 hay 9 hay 3 ë ®©y lµ ParticularType cña D©y chuỷn ngäc béi hay nhÉn xem b¶ng tbItem sÏ hiÓu.
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  
  function Item(nType)
  	if nType ~= 3 then --ko phai nhan
  		local tb = {
  		"<dec><npc>H·y lùa chän giíi tƯnh trang b̃",
  		}
  		tinsert(tb,"Nam./#Item1("..nType..",1)")
  		tinsert(tb,"N÷./#Item1("..nType..",0)")
  		tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  		tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  		CreateTaskSay(tb)
  	else
  		local tb = {
  		"<dec><npc>Chän lÊy lo¹i nhÉn ng­¬i muèn mua",
  		}
  		tinsert(tb,"§Ó ta chän nhÉn./#Item1("..nType..",0)")
  		tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  		tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  		CreateTaskSay(tb)
  	end
  end
  function Item1(nType,nSex) --2 tham sè: Lo¹i item(D©y hay nhÉn hay ngäc) - Giíi tƯnh
  --B­íc nµy hiÖn lªn c¸c lo¹i tơ cÊp 1 ®Ơn 10 ®Ó lùa chän
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän lo¹i mµ ng­¬i muèn mua.",
  	}
  	for i=1,getn(tbItem) do
  		if tbItem[i][3] == nType then
  			if nType ~= 3 then --Kh«ng ph¶i lµ nhÉn
  				if tbItem[i][4] == nSex then
  					tinsert(tb,tbItem[i][1].."/#Item2("..nType..","..nSex..","..tbItem[i][5]..")")
  				end
  			else --NhÉn
  				tinsert(tb,tbItem[i][1].."/#Item2("..nType..",0,"..tbItem[i][5]..")")
  			end
  		end
  	end
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item2(nType,nSex,nLevel) --truỷn ®­îc 3 tham sè lµ DC(Ngäc béi hay nhÉn) - Giíi tƯnh - Level
  --ë b­íc nµy cho chän HÖ
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän ng̣ hµnh cho trang b̃",
  	}
  	tinsert(tb,"Kim./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",0)")
  	tinsert(tb,"Méc./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",1)")
  	tinsert(tb,"Thñy./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",2)")
  	tinsert(tb,"Háa./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",3)")
  	tinsert(tb,"Thæ./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",4)")
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item3(nType,nSex,nLevel,nSeries) --truỷn ®­îc 4 tham sè Lo¹i (Ngäc béi, d©y chuỷn, nhÉn) - Giíi tƯnh - Level - Ng̣ Hµnh
  --B­íc nµy cho chän thuéc tƯnh
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän lo¹i mµ ng­¬i muèn mua.",
  	}
  	tinsert(tb,"H·y cho ta chän thuéc tƯnh [HiÖn] cña trang b̃/#Item4("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..",1)") --hiÖn lµ 1
  	tinsert(tb,"H·y cho ta chän thuéc tƯnh [¢n] cña trang b̃/#Item4("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..",0)") --Èn lµ 0
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  
  function Item4(nType,nSex,nLevel,nSeries,OptionType) --5 tham sè Lo¹i(Ngäc béi, d©y chuỷn, nhÉn) - Giíi tƯnh - Level - Ng̣ hµnh - Ṽ trƯ (Dßng Èn hay hiÖn)
  	--OptionType = 1 : HiÖn
  	--OptionType = 0 : Èn
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän thuéc tƯnh cho trang b̃. Sau ®ă nhËp vµo gi¸ tr̃ ®Çu vµ cuèi cña gi¸ tr̃ thuéc tƯnh",
  	}
  	if OptionType == 1 then --tøc lµ dßng hiÖn
  		for i=1,getn(tbOpItem) do
  			if tbOpItem[i][2] == OptionType then --Option hiÖn
  				tinsert(tb,tbOpItem[i][1].."/#Item5("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..","..tbOpItem[i][4]..","..tbOpItem[i][5]..","..OptionType..")")
  				--tbOpItem[i][4] : ID cña Option
  				--tbOpItem[i][1]: Tªn cña Option
  				--tbOpItem[i][5]; Gi¸ tr̃ max cña option
  			end
  		end
  	else --Lóc nµy OptionType = 0 (Dßng Èn)
  		for i=1,getn(tbOpItem) do
  			if tbOpItem[i][2] == OptionType then --Option Èn
  				if tbOpItem[i][3] == nSeries then
  					tinsert(tb,tbOpItem[i][1].."/#Item5("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..","..tbOpItem[i][4]..","..tbOpItem[i][5]..","..OptionType..")")
  				end
  			end
  		end
  	end
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item5(nType,nSex,nLevel,nSeries,IDOp,MaxOpValue,OptionT)
  	GioiTinh = nSex
  	LoaiTrangBi = nType
  	Level = nLevel
  	Series = nSeries
  	ThuocTinh = IDOp
  	MaxOp = MaxOpValue
  	ViTriThuocTinh = OptionT --Dßng Èn hay dßng hiÖn
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y nhËp vµo gi¸ tr̃ ®Çu vµ gi¸ tr̃ cuèi cña thuéc tƯnh mµ ng­¬i muèn că trªn trang b̃ cña ng­¬i. Trang b̃ nhËn ®­îc sÏ că thuéc tƯnh cÇn thiƠt n»m trong kho¶ng gi÷a gi¸ tr̃ ®Çu vµ gi¸ tr̃ cuèi",
  	}
  	tinsert(tb,"NhËp gi¸ tr̃ ®Çu vµ cuèi./DayChuyen6_GTD")
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function DayChuyen6_GTD()
  	AskClientForNumber("DayChuyen6_GTC", 1, MaxOp, "Gi¸ tr̃ ®Çu");
  end
  function DayChuyen6_GTC(ValueGTD)
  	GTD = ValueGTD
  	AskClientForNumber("DayChuyen7", 1, MaxOp, "Gi¸ tr̃ cuèi");
  end
  function DayChuyen7(ValueGTC)
  	GTC = ValueGTC
  	local IDOption, p1
  	if ViTriThuocTinh == 1 then --Dßng hiÖn
  		while	IDOption~=ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD do
  			local Item = AddItem(0,LoaiTrangBi,GioiTinh,Level,Series,100,10)
  			IDOption, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,1) --LÊy th«ng tin cña thuéc tƯnh dßng 1. ID thuéc tƯnh vµ gi¸ tr̃ thuéc tƯnh
  			--p1 : GƯa tr̃ cña Option magictype1. VƯ dô Option lµ m¸u th× p1 lµ bao nhiªu m¸u
  			if IDOption ~= ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD then
  				RemoveItemByIndex(Item)
  			end
  		end
  	else
  		while	IDOption~=ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD do
  			local Item = AddItem(0,LoaiTrangBi,GioiTinh,Level,Series,100,10)
  			IDOption, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,2) --LÊy th«ng tin dßng 2
  			if IDOption ~= ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD then
  				RemoveItemByIndex(Item)
  			end
  		end
  	end
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 10 Users Say Thank You to f-fantasy For This Useful Post:

  34k01 (19-01-20), Anh2SiTinh (07-06-19), ehwgagc987 (06-06-19), langthangsg (15-08-19), rinodung (06-06-19), thekisnotbaby (23-03-20), thinhba (07-06-19), thtrungtinh (13-06-19), trilap2004 (06-06-19), vuduymanh (06-06-19)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Sep 2016
  Bài viết
  44
  Thanks
  45
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: Share Script [Hàng Rong] chuyên bán đồ làm Dã Tẩu - Chơi Off

  Dã tẩu không vui vì script này! Cảm ơn bác!
  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  - Do chơi off việc kiếm đồ cho Dã Tẩu rất khó cho nên buộc mình phải viết 1 chú hàng rong cho đứng cạnh cmn bố Tẩu luôn
  - Bán các thể loại đồ item mà Dã Tẩu yêu cầu.
  Ví dụ như tìm 1 cái nhẫn có nội lực từ 100 đến 200
  Hay là có sức mạnh từ 15 đến 20 chẳng hạn
  Clip Demo : [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  --Include("\\script\\00ff\\funclibex.lua")
  tbItem = {
  	{"§ång H¹ng Liªn",0,4,0,1},
  	{"Ng©n H¹ng Liªn",0,4,0,2},
  	{"Kim H¹ng Liªn",0,4,0,3},
  	{"B¹ch Kim H¹ng Liªn",0,4,0,4},
  	{"Ngäc Ch©u H¹ng Liªn",0,4,0,5},
  	{"Lôc Tïng Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,6},
  	{"Thñy Tinh H¹ng Liªn ",0,4,0,7},
  	{"Khæng T­íc Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,8},
  	{"Tr©n Ch©u H¹ng Liªn",0,4,0,9},
  	{"Toµn Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,10},
  	{"Lôc Tïng Th¹ch Hé Th©n phï ",0,4,1,1},
  	{"San H« Hé Th©n phï ",0,4,1,2},
  	{"Miªu Nh·n Hé Th©n phï ",0,4,1,3},
  	{"Hæ T×nh Hé Th©n phï ",0,4,1,4},
  	{"Thñy Tinh Hé Th©n phï ",0,4,1,5},
  	{"Hæ Ph¸ch Hé Th©n phï ",0,4,1,6},
  	{"B¹ch PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,7},
  	{"Hång PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,8},
  	{"Tö PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,9},
  	{"Lôc PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,10},
  	
  	{"Hoµng Ngäc Giíi ChØ",0,3,0,1},
  	{"C¶m L·m Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,2},
  	{"Phï Dung Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,3},
  	{"PhØ Thóy Giíi ChØ",0,3,0,4},
  	{"Thóy Lùu Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,5},
  	{"Tæ MÉu Lôc Giíi ChØ",0,3,0,6},
  	{"H¶i Lam B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,7},
  	{"Hång B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,8},
  	{"Lam B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,9},
  	{"Toµn Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,10},
  
  
  	{"Hu©n Y H­¬ng Nang",0,9,0,1},
  	{"M¹t L̃ H­¬ng Nang",0,9,0,2},
  	{"Nḥ H­¬ng H­¬ng Nang",0,9,0,3},
  	{"Lan Hoa H­¬ng Nang",0,9,0,4},
  	{"Hîp Hoan H­¬ng Nang",0,9,0,5},
  	{"Tö T« H­¬ng Nang",0,9,0,6},
  	{"TrÇm §µn H­¬ng Nang",0,9,0,7},
  	{"Tiªn X¹ H­¬ng Nang",0,9,0,8},
  	{"Giµ Nam H­¬ng Nang",0,9,0,9},
  	{"Long Tiªn H­¬ng Nang",0,9,0,10},
  	{"Du Diªn Ngäc Béi ",0,9,1,1},
  	{"Kinh B¹ch Ngäc Béi ",0,9,1,2},
  	{"§µo Hoa Ngäc Béi ",0,9,1,3},
  	{"Mai Hoa Ngäc Béi ",0,9,1,4},
  	{"Ng̣ S¾c Ngäc Béi ",0,9,1,5},
  	{"Thanh Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,6},
  	{"BƯch Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,7},
  	{"MÆc Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,8},
  	{"Hoµng Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,9},
  	{"D­¬ng Chi B¹ch Ngäc",0,9,1,10},
  
  }
  tbOpItem = {
  	{"Sinh lùc",1,99,85,200},
  	{"Néi lùc",1,99,89,200},
  	{"ThÓ lùc",1,99,93,200},
  	--{"Phôc håi sinh lùc",1,99,88,6},
  	--{"Phôc håi thÓ lùc",1,99,96,9},
  	--{"Kh¸ng tÊt c¶",1,99,114,20},
  	{"Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,25},
  	{"Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,25},
  	{"Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,25},
  	{"Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,30},
  	{"Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,40},
  	{"Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,40},
  	{"Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,40},
  	{"Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,20},
  	{"Søc m¹nh (Kim)",0,0,97,20},
  	{"Sinh khƯ (Thñy)",0,2,99,20},
  }
  tbBuyMagic = {
  	--{"OptionName",a,b,c,d,e},
  	--OptionName : Tªn option, tªn nµo c̣ng ®­îc chØ ®Ó hiÓn th̃ th«i
  	--a : 0 - Option Èn 1-Option hiÖn
  	--b : Ng̣ hµnh, 0-Kim 1-Méc 2-Thñy 3-Háa 4-Thæ 99-Kh«ng ng̣ hµnh
  	--c : ID Option trong magicattriblevel hoÆc magicattriblevel_index
  	--d : Lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_index
  	--f : 5-Option chØ că giÇy 2-ChØ că ¸o 99-Lo¹i g× c̣ng că
  	{"Tèc ®é di chuyÓn (GiÇy)",1,99,111,70,{5}}, --ChØ giÇy míi că
  	{"Ph¶n ®ßn vËt lư (¸o)",1,99,117,80,{2}}, --¸o
  	{"Thêi gian phôc håi (¸o)",1,99,113,90,{2}}, --chØ ¸o
  	{"Sinh lùc",1,99,85,150,{2,5,6,7,8}},
  	{"Néi lùc",1,99,89,160,{2,5,6,7,8}},
  	{"Phôc håi sinh lùc",1,99,88,180,{2,5,6,7,8}},
  	{"ChuyÓn hăa s¸t th­¬ng thµnh néi lùc (Kim)",0,0,134,270,{2,5,6,7,8}},
  	{"Phßng thñ vËt lư (Háa)",0,3,104,280,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360,{2,5,6,7,8}},
  	{"Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,370,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380,{2,5,6,7,8}},
  }
  
  function main()
  dofile("script/00ff/npc/banhangrong.lua")
  	local tb = {
  	"<dec><npc>C¸i l·o D· TÈu thËt qu¸ qu¾t, lu«n ®ßi hái nh÷ng măn ®å thËt khă t×m. C̣ng tèt th«i, ta l¹i b¸n ®­îc nh÷ng măn ®å c̣ mµ vøt ®i th× phƯ.<enter>Ṽ ®¹i hiÖp nµy muèn mua g× ?",
  	}
  	tinsert(tb,"D©y chuỷn./#Item(4)") 
  	tinsert(tb,"Ngäc béi./#Item(9)")
  	tinsert(tb,"NhÉn./#Item(3)")
  	--Sè 4 hay 9 hay 3 ë ®©y lµ ParticularType cña D©y chuỷn ngäc béi hay nhÉn xem b¶ng tbItem sÏ hiÓu.
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  
  function Item(nType)
  	if nType ~= 3 then --ko phai nhan
  		local tb = {
  		"<dec><npc>H·y lùa chän giíi tƯnh trang b̃",
  		}
  		tinsert(tb,"Nam./#Item1("..nType..",1)")
  		tinsert(tb,"N÷./#Item1("..nType..",0)")
  		tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  		tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  		CreateTaskSay(tb)
  	else
  		local tb = {
  		"<dec><npc>Chän lÊy lo¹i nhÉn ng­¬i muèn mua",
  		}
  		tinsert(tb,"§Ó ta chän nhÉn./#Item1("..nType..",0)")
  		tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  		tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  		CreateTaskSay(tb)
  	end
  end
  function Item1(nType,nSex) --2 tham sè: Lo¹i item(D©y hay nhÉn hay ngäc) - Giíi tƯnh
  --B­íc nµy hiÖn lªn c¸c lo¹i tơ cÊp 1 ®Ơn 10 ®Ó lùa chän
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän lo¹i mµ ng­¬i muèn mua.",
  	}
  	for i=1,getn(tbItem) do
  		if tbItem[i][3] == nType then
  			if nType ~= 3 then --Kh«ng ph¶i lµ nhÉn
  				if tbItem[i][4] == nSex then
  					tinsert(tb,tbItem[i][1].."/#Item2("..nType..","..nSex..","..tbItem[i][5]..")")
  				end
  			else --NhÉn
  				tinsert(tb,tbItem[i][1].."/#Item2("..nType..",0,"..tbItem[i][5]..")")
  			end
  		end
  	end
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item2(nType,nSex,nLevel) --truỷn ®­îc 3 tham sè lµ DC(Ngäc béi hay nhÉn) - Giíi tƯnh - Level
  --ë b­íc nµy cho chän HÖ
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän ng̣ hµnh cho trang b̃",
  	}
  	tinsert(tb,"Kim./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",0)")
  	tinsert(tb,"Méc./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",1)")
  	tinsert(tb,"Thñy./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",2)")
  	tinsert(tb,"Háa./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",3)")
  	tinsert(tb,"Thæ./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",4)")
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item3(nType,nSex,nLevel,nSeries) --truỷn ®­îc 4 tham sè Lo¹i (Ngäc béi, d©y chuỷn, nhÉn) - Giíi tƯnh - Level - Ng̣ Hµnh
  --B­íc nµy cho chän thuéc tƯnh
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän lo¹i mµ ng­¬i muèn mua.",
  	}
  	tinsert(tb,"H·y cho ta chän thuéc tƯnh [HiÖn] cña trang b̃/#Item4("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..",1)") --hiÖn lµ 1
  	tinsert(tb,"H·y cho ta chän thuéc tƯnh [¢n] cña trang b̃/#Item4("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..",0)") --Èn lµ 0
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  
  function Item4(nType,nSex,nLevel,nSeries,OptionType) --5 tham sè Lo¹i(Ngäc béi, d©y chuỷn, nhÉn) - Giíi tƯnh - Level - Ng̣ hµnh - Ṽ trƯ (Dßng Èn hay hiÖn)
  	--OptionType = 1 : HiÖn
  	--OptionType = 0 : Èn
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän thuéc tƯnh cho trang b̃. Sau ®ă nhËp vµo gi¸ tr̃ ®Çu vµ cuèi cña gi¸ tr̃ thuéc tƯnh",
  	}
  	if OptionType == 1 then --tøc lµ dßng hiÖn
  		for i=1,getn(tbOpItem) do
  			if tbOpItem[i][2] == OptionType then --Option hiÖn
  				tinsert(tb,tbOpItem[i][1].."/#Item5("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..","..tbOpItem[i][4]..","..tbOpItem[i][5]..","..OptionType..")")
  				--tbOpItem[i][4] : ID cña Option
  				--tbOpItem[i][1]: Tªn cña Option
  				--tbOpItem[i][5]; Gi¸ tr̃ max cña option
  			end
  		end
  	else --Lóc nµy OptionType = 0 (Dßng Èn)
  		for i=1,getn(tbOpItem) do
  			if tbOpItem[i][2] == OptionType then --Option Èn
  				if tbOpItem[i][3] == nSeries then
  					tinsert(tb,tbOpItem[i][1].."/#Item5("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..","..tbOpItem[i][4]..","..tbOpItem[i][5]..","..OptionType..")")
  				end
  			end
  		end
  	end
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item5(nType,nSex,nLevel,nSeries,IDOp,MaxOpValue,OptionT)
  	GioiTinh = nSex
  	LoaiTrangBi = nType
  	Level = nLevel
  	Series = nSeries
  	ThuocTinh = IDOp
  	MaxOp = MaxOpValue
  	ViTriThuocTinh = OptionT --Dßng Èn hay dßng hiÖn
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y nhËp vµo gi¸ tr̃ ®Çu vµ gi¸ tr̃ cuèi cña thuéc tƯnh mµ ng­¬i muèn că trªn trang b̃ cña ng­¬i. Trang b̃ nhËn ®­îc sÏ că thuéc tƯnh cÇn thiƠt n»m trong kho¶ng gi÷a gi¸ tr̃ ®Çu vµ gi¸ tr̃ cuèi",
  	}
  	tinsert(tb,"NhËp gi¸ tr̃ ®Çu vµ cuèi./DayChuyen6_GTD")
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function DayChuyen6_GTD()
  	AskClientForNumber("DayChuyen6_GTC", 1, MaxOp, "Gi¸ tr̃ ®Çu");
  end
  function DayChuyen6_GTC(ValueGTD)
  	GTD = ValueGTD
  	AskClientForNumber("DayChuyen7", 1, MaxOp, "Gi¸ tr̃ cuèi");
  end
  function DayChuyen7(ValueGTC)
  	GTC = ValueGTC
  	local IDOption, p1
  	if ViTriThuocTinh == 1 then --Dßng hiÖn
  		while	IDOption~=ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD do
  			local Item = AddItem(0,LoaiTrangBi,GioiTinh,Level,Series,100,10)
  			IDOption, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,1) --LÊy th«ng tin cña thuéc tƯnh dßng 1. ID thuéc tƯnh vµ gi¸ tr̃ thuéc tƯnh
  			--p1 : GƯa tr̃ cña Option magictype1. VƯ dô Option lµ m¸u th× p1 lµ bao nhiªu m¸u
  			if IDOption ~= ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD then
  				RemoveItemByIndex(Item)
  			end
  		end
  	else
  		while	IDOption~=ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD do
  			local Item = AddItem(0,LoaiTrangBi,GioiTinh,Level,Series,100,10)
  			IDOption, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,2) --LÊy th«ng tin dßng 2
  			if IDOption ~= ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD then
  				RemoveItemByIndex(Item)
  			end
  		end
  	end
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng rinodung xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  31
  Thanks
  17
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  Ðề: Share Script [Hàng Rong] chuyên bán đồ làm Dã Tẩu - Chơi Off

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  - Do chơi off việc kiếm đồ cho Dã Tẩu rất khó cho nên buộc mình phải viết 1 chú hàng rong cho đứng cạnh cmn bố Tẩu luôn
  - Bán các thể loại đồ item mà Dã Tẩu yêu cầu.
  Ví dụ như tìm 1 cái nhẫn có nội lực từ 100 đến 200
  Hay là có sức mạnh từ 15 đến 20 chẳng hạn
  Clip Demo : [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  --Include("\\script\\00ff\\funclibex.lua")
  tbItem = {
  	{"§ång H¹ng Liªn",0,4,0,1},
  	{"Ng©n H¹ng Liªn",0,4,0,2},
  	{"Kim H¹ng Liªn",0,4,0,3},
  	{"B¹ch Kim H¹ng Liªn",0,4,0,4},
  	{"Ngäc Ch©u H¹ng Liªn",0,4,0,5},
  	{"Lôc Tïng Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,6},
  	{"Thñy Tinh H¹ng Liªn ",0,4,0,7},
  	{"Khæng T­íc Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,8},
  	{"Tr©n Ch©u H¹ng Liªn",0,4,0,9},
  	{"Toµn Th¹ch H¹ng Liªn",0,4,0,10},
  	{"Lôc Tïng Th¹ch Hé Th©n phï ",0,4,1,1},
  	{"San H« Hé Th©n phï ",0,4,1,2},
  	{"Miªu Nh·n Hé Th©n phï ",0,4,1,3},
  	{"Hæ T×nh Hé Th©n phï ",0,4,1,4},
  	{"Thñy Tinh Hé Th©n phï ",0,4,1,5},
  	{"Hæ Ph¸ch Hé Th©n phï ",0,4,1,6},
  	{"B¹ch PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,7},
  	{"Hång PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,8},
  	{"Tö PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,9},
  	{"Lôc PhØ Thóy Hé Th©n phï ",0,4,1,10},
  	
  	{"Hoµng Ngäc Giíi ChØ",0,3,0,1},
  	{"C¶m L·m Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,2},
  	{"Phï Dung Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,3},
  	{"PhØ Thóy Giíi ChØ",0,3,0,4},
  	{"Thóy Lùu Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,5},
  	{"Tæ MÉu Lôc Giíi ChØ",0,3,0,6},
  	{"H¶i Lam B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,7},
  	{"Hång B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,8},
  	{"Lam B¶o Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,9},
  	{"Toµn Th¹ch Giíi ChØ",0,3,0,10},
  
  
  	{"Hu©n Y H­¬ng Nang",0,9,0,1},
  	{"M¹t L̃ H­¬ng Nang",0,9,0,2},
  	{"Nḥ H­¬ng H­¬ng Nang",0,9,0,3},
  	{"Lan Hoa H­¬ng Nang",0,9,0,4},
  	{"Hîp Hoan H­¬ng Nang",0,9,0,5},
  	{"Tö T« H­¬ng Nang",0,9,0,6},
  	{"TrÇm §µn H­¬ng Nang",0,9,0,7},
  	{"Tiªn X¹ H­¬ng Nang",0,9,0,8},
  	{"Giµ Nam H­¬ng Nang",0,9,0,9},
  	{"Long Tiªn H­¬ng Nang",0,9,0,10},
  	{"Du Diªn Ngäc Béi ",0,9,1,1},
  	{"Kinh B¹ch Ngäc Béi ",0,9,1,2},
  	{"§µo Hoa Ngäc Béi ",0,9,1,3},
  	{"Mai Hoa Ngäc Béi ",0,9,1,4},
  	{"Ng̣ S¾c Ngäc Béi ",0,9,1,5},
  	{"Thanh Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,6},
  	{"BƯch Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,7},
  	{"MÆc Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,8},
  	{"Hoµng Ngäc Ngäc Béi ",0,9,1,9},
  	{"D­¬ng Chi B¹ch Ngäc",0,9,1,10},
  
  }
  tbOpItem = {
  	{"Sinh lùc",1,99,85,200},
  	{"Néi lùc",1,99,89,200},
  	{"ThÓ lùc",1,99,93,200},
  	--{"Phôc håi sinh lùc",1,99,88,6},
  	--{"Phôc håi thÓ lùc",1,99,96,9},
  	--{"Kh¸ng tÊt c¶",1,99,114,20},
  	{"Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,25},
  	{"Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,25},
  	{"Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,25},
  	{"Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,30},
  	{"Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,40},
  	{"Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,40},
  	{"Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,40},
  	{"Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,20},
  	{"Søc m¹nh (Kim)",0,0,97,20},
  	{"Sinh khƯ (Thñy)",0,2,99,20},
  }
  tbBuyMagic = {
  	--{"OptionName",a,b,c,d,e},
  	--OptionName : Tªn option, tªn nµo c̣ng ®­îc chØ ®Ó hiÓn th̃ th«i
  	--a : 0 - Option Èn 1-Option hiÖn
  	--b : Ng̣ hµnh, 0-Kim 1-Méc 2-Thñy 3-Háa 4-Thæ 99-Kh«ng ng̣ hµnh
  	--c : ID Option trong magicattriblevel hoÆc magicattriblevel_index
  	--d : Lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_index
  	--f : 5-Option chØ că giÇy 2-ChØ că ¸o 99-Lo¹i g× c̣ng că
  	{"Tèc ®é di chuyÓn (GiÇy)",1,99,111,70,{5}}, --ChØ giÇy míi că
  	{"Ph¶n ®ßn vËt lư (¸o)",1,99,117,80,{2}}, --¸o
  	{"Thêi gian phôc håi (¸o)",1,99,113,90,{2}}, --chØ ¸o
  	{"Sinh lùc",1,99,85,150,{2,5,6,7,8}},
  	{"Néi lùc",1,99,89,160,{2,5,6,7,8}},
  	{"Phôc håi sinh lùc",1,99,88,180,{2,5,6,7,8}},
  	{"ChuyÓn hăa s¸t th­¬ng thµnh néi lùc (Kim)",0,0,134,270,{2,5,6,7,8}},
  	{"Phßng thñ vËt lư (Háa)",0,3,104,280,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310,{2,5,6,7,8}},
  	{"Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360,{2,5,6,7,8}},
  	{"Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,370,{2,5,6,7,8}},
  	{"Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380,{2,5,6,7,8}},
  }
  
  function main()
  dofile("script/00ff/npc/banhangrong.lua")
  	local tb = {
  	"<dec><npc>C¸i l·o D· TÈu thËt qu¸ qu¾t, lu«n ®ßi hái nh÷ng măn ®å thËt khă t×m. C̣ng tèt th«i, ta l¹i b¸n ®­îc nh÷ng măn ®å c̣ mµ vøt ®i th× phƯ.<enter>Ṽ ®¹i hiÖp nµy muèn mua g× ?",
  	}
  	tinsert(tb,"D©y chuỷn./#Item(4)") 
  	tinsert(tb,"Ngäc béi./#Item(9)")
  	tinsert(tb,"NhÉn./#Item(3)")
  	--Sè 4 hay 9 hay 3 ë ®©y lµ ParticularType cña D©y chuỷn ngäc béi hay nhÉn xem b¶ng tbItem sÏ hiÓu.
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  
  function Item(nType)
  	if nType ~= 3 then --ko phai nhan
  		local tb = {
  		"<dec><npc>H·y lùa chän giíi tƯnh trang b̃",
  		}
  		tinsert(tb,"Nam./#Item1("..nType..",1)")
  		tinsert(tb,"N÷./#Item1("..nType..",0)")
  		tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  		tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  		CreateTaskSay(tb)
  	else
  		local tb = {
  		"<dec><npc>Chän lÊy lo¹i nhÉn ng­¬i muèn mua",
  		}
  		tinsert(tb,"§Ó ta chän nhÉn./#Item1("..nType..",0)")
  		tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  		tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  		CreateTaskSay(tb)
  	end
  end
  function Item1(nType,nSex) --2 tham sè: Lo¹i item(D©y hay nhÉn hay ngäc) - Giíi tƯnh
  --B­íc nµy hiÖn lªn c¸c lo¹i tơ cÊp 1 ®Ơn 10 ®Ó lùa chän
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän lo¹i mµ ng­¬i muèn mua.",
  	}
  	for i=1,getn(tbItem) do
  		if tbItem[i][3] == nType then
  			if nType ~= 3 then --Kh«ng ph¶i lµ nhÉn
  				if tbItem[i][4] == nSex then
  					tinsert(tb,tbItem[i][1].."/#Item2("..nType..","..nSex..","..tbItem[i][5]..")")
  				end
  			else --NhÉn
  				tinsert(tb,tbItem[i][1].."/#Item2("..nType..",0,"..tbItem[i][5]..")")
  			end
  		end
  	end
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item2(nType,nSex,nLevel) --truỷn ®­îc 3 tham sè lµ DC(Ngäc béi hay nhÉn) - Giíi tƯnh - Level
  --ë b­íc nµy cho chän HÖ
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän ng̣ hµnh cho trang b̃",
  	}
  	tinsert(tb,"Kim./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",0)")
  	tinsert(tb,"Méc./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",1)")
  	tinsert(tb,"Thñy./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",2)")
  	tinsert(tb,"Háa./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",3)")
  	tinsert(tb,"Thæ./#Item3("..nType..","..nSex..","..nLevel..",4)")
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item3(nType,nSex,nLevel,nSeries) --truỷn ®­îc 4 tham sè Lo¹i (Ngäc béi, d©y chuỷn, nhÉn) - Giíi tƯnh - Level - Ng̣ Hµnh
  --B­íc nµy cho chän thuéc tƯnh
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän lo¹i mµ ng­¬i muèn mua.",
  	}
  	tinsert(tb,"H·y cho ta chän thuéc tƯnh [HiÖn] cña trang b̃/#Item4("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..",1)") --hiÖn lµ 1
  	tinsert(tb,"H·y cho ta chän thuéc tƯnh [¢n] cña trang b̃/#Item4("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..",0)") --Èn lµ 0
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  
  function Item4(nType,nSex,nLevel,nSeries,OptionType) --5 tham sè Lo¹i(Ngäc béi, d©y chuỷn, nhÉn) - Giíi tƯnh - Level - Ng̣ hµnh - Ṽ trƯ (Dßng Èn hay hiÖn)
  	--OptionType = 1 : HiÖn
  	--OptionType = 0 : Èn
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y lùa chän thuéc tƯnh cho trang b̃. Sau ®ă nhËp vµo gi¸ tr̃ ®Çu vµ cuèi cña gi¸ tr̃ thuéc tƯnh",
  	}
  	if OptionType == 1 then --tøc lµ dßng hiÖn
  		for i=1,getn(tbOpItem) do
  			if tbOpItem[i][2] == OptionType then --Option hiÖn
  				tinsert(tb,tbOpItem[i][1].."/#Item5("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..","..tbOpItem[i][4]..","..tbOpItem[i][5]..","..OptionType..")")
  				--tbOpItem[i][4] : ID cña Option
  				--tbOpItem[i][1]: Tªn cña Option
  				--tbOpItem[i][5]; Gi¸ tr̃ max cña option
  			end
  		end
  	else --Lóc nµy OptionType = 0 (Dßng Èn)
  		for i=1,getn(tbOpItem) do
  			if tbOpItem[i][2] == OptionType then --Option Èn
  				if tbOpItem[i][3] == nSeries then
  					tinsert(tb,tbOpItem[i][1].."/#Item5("..nType..","..nSex..","..nLevel..","..nSeries..","..tbOpItem[i][4]..","..tbOpItem[i][5]..","..OptionType..")")
  				end
  			end
  		end
  	end
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function Item5(nType,nSex,nLevel,nSeries,IDOp,MaxOpValue,OptionT)
  	GioiTinh = nSex
  	LoaiTrangBi = nType
  	Level = nLevel
  	Series = nSeries
  	ThuocTinh = IDOp
  	MaxOp = MaxOpValue
  	ViTriThuocTinh = OptionT --Dßng Èn hay dßng hiÖn
  	local tb = {
  	"<dec><npc>H·y nhËp vµo gi¸ tr̃ ®Çu vµ gi¸ tr̃ cuèi cña thuéc tƯnh mµ ng­¬i muèn că trªn trang b̃ cña ng­¬i. Trang b̃ nhËn ®­îc sÏ că thuéc tƯnh cÇn thiƠt n»m trong kho¶ng gi÷a gi¸ tr̃ ®Çu vµ gi¸ tr̃ cuèi",
  	}
  	tinsert(tb,"NhËp gi¸ tr̃ ®Çu vµ cuèi./DayChuyen6_GTD")
  	tinsert(tb,"Quay l¹i.")
  	tinsert(tb,"Tho¸t./Quit")
  	CreateTaskSay(tb)
  end
  function DayChuyen6_GTD()
  	AskClientForNumber("DayChuyen6_GTC", 1, MaxOp, "Gi¸ tr̃ ®Çu");
  end
  function DayChuyen6_GTC(ValueGTD)
  	GTD = ValueGTD
  	AskClientForNumber("DayChuyen7", 1, MaxOp, "Gi¸ tr̃ cuèi");
  end
  function DayChuyen7(ValueGTC)
  	GTC = ValueGTC
  	local IDOption, p1
  	if ViTriThuocTinh == 1 then --Dßng hiÖn
  		while	IDOption~=ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD do
  			local Item = AddItem(0,LoaiTrangBi,GioiTinh,Level,Series,100,10)
  			IDOption, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,1) --LÊy th«ng tin cña thuéc tƯnh dßng 1. ID thuéc tƯnh vµ gi¸ tr̃ thuéc tƯnh
  			--p1 : GƯa tr̃ cña Option magictype1. VƯ dô Option lµ m¸u th× p1 lµ bao nhiªu m¸u
  			if IDOption ~= ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD then
  				RemoveItemByIndex(Item)
  			end
  		end
  	else
  		while	IDOption~=ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD do
  			local Item = AddItem(0,LoaiTrangBi,GioiTinh,Level,Series,100,10)
  			IDOption, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,2) --LÊy th«ng tin dßng 2
  			if IDOption ~= ThuocTinh or p1> GTC or p1<GTD then
  				RemoveItemByIndex(Item)
  			end
  		end
  	end
  end
  bác fantasy hướng dẫn giúp dẫn mình Add NPC vào map nào với
  Khách viếng thăm hãy cùng lichnt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  526
  Thanks
  384
  Thanked 256 Times in 78 Posts

  Ðề: Share Script [Hàng Rong] chuyên bán đồ làm Dã Tẩu - Chơi Off

  Trích dẫn Gửi bởi lichnt [Only registered and activated users can see links. ]
  bác fantasy hướng dẫn giúp dẫn mình Add NPC vào map nào với
  Ầy nhiều hướng dẫn addnpc vào map rồi mà nhỉ. Trong mấy cái ebook được up lên ý.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  122
  Thanks
  45
  Thanked 18 Times in 13 Posts

  Ðề: Share Script [Hàng Rong] chuyên bán đồ làm Dã Tẩu - Chơi Off

  Trích dẫn Gửi bởi lichnt [Only registered and activated users can see links. ]
  bác fantasy hướng dẫn giúp dẫn mình Add NPC vào map nào với
  Bạn vào kênh này có hướng dẫn nè

  [Only registered and activated users can see links. ]
  Khách viếng thăm hãy cùng traminh83 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Ai có Scripts ADD đổi tiền vạn thành XU ở hàng rong chỉ mình với
  Bởi boyngocst1 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 25-03-16, 10:23 PM
 2. [Hỏi] có Ai Share Sever Hàng Rong Không
  Bởi TurtleLk trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 22-03-13, 06:18 PM
 3. Làm sao add botpet xương rong và mini wing vao shop
  Bởi xom2p trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 25-08-10, 08:06 PM
 4. Ai có code sach rong voi ngọc bless và soul của sever SCFMT hok
  Bởi Mr:nH4m trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-08-10, 08:16 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:46 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.