[JX] Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 8 của 8
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  520
  Thanks
  380
  Thanked 255 Times in 78 Posts

  Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Với nhu cầu chơi offline tự sướng việc kiếm đồ xanh với dòng mong muốn làm phôi ép trang bị tím oải quá nên mình làm cái script này để nhận trang bị xanh mong muốn
  Ví dụ : Muốn Vũ Khí có dòng 1 là Tốc độ đánh, hay dòng 4 là Kháng Băng chẳng hạn.
  Vì là để làm phôi cho nên chỉ cần 1 dòng thôi.
  Cách thức script hoạt động : Nó sẽ lặp với vòng While. Đầu tiên là add 1 item xanh 1 cách thông thường rồi check xem nó có cái option ta đã chọn không. Nếu không có nó sẽ xóa item đi và lặp lại. Cứ thế đến khi nào có option ta cần thì thôi. Tất nhiên với 1 dòng lựa chọn sẽ lặp rất nhanh, khoảng 10 hay 20 vòng lặp là xong rồi.
  Clip Demo : [Only registered and activated users can see links. ]
  Đây là script. Mình nghĩ là mình chú thích khá rõ và đầy đủ trong script rồi.
  Chúc các thím tự sướng zui ze

  PHP Code:
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua");
  Include(
  "\\script\\global\\jingli.lua")

  tbBuyMagic = {
      [
  1] = { --ṿ khƯ
      
  --Tªn optionOp hiÖn lµ 1 Èn lµ 0ng̣ hµnh 99 lµ kh«ng că v× option hiÖn126 lµ ID optionsè 10 ë cuèi lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_indexDïng cho ®å tƯmoption max
      
  {"S¸t th­¬ng vËt lư ngo¹i c«ng (%)",1,99,126,10},
      {
  "Tû lÖ c«ng kƯch chƯnh x¸c",1,99,166,20},
      {
  "Tèc ®é ®¸nh ngo¹i c«ng",1,99,115,30},
      {
  "Bá qua nĐ tr¸nh",1,99,58,40},
      {
  "Hót sinh lùc",1,99,136,130},
      {
  "Hót néi lùc",1,99,137,140},
      {
  "Sinh lùc",1,99,85,150},
      {
  "Néi lùc",1,99,89,160},
      --
  Tªn optionOption Èn lµ 0ng̣ hµnh 0 lµ KimID option 121
      
  {"STVL ngo¹i c«ng ®iÓm (Kim)",0,0,121,220},
      {
  "§éc s¸t ngo¹i c«ng (Méc)",0,1,125,230},
      {
  "B¨ng s¸t ngo¹i c«ng(Thñy)",0,2,123,240},
      --{
  "Háa s¸t ngo¹i c«ng(Háa)",0,3,122},
      --{
  "L«i s¸t ngo¹i c«ng(Thæ)",0,4,124},
      {
  "Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290},
      {
  "Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300},
      {
  "Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310},
      {
  "Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320},
      {
  "Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340},
      {
  "Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360},
      {
  "Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380},
      {
  "STVL néi c«ng (Kim)",0,0,168,440},
      {
  "B¨ng s¸t néi c«ng (Thñy)",0,2,169,450},
      {
  "Háa s¸t néi c«ng (Háa)",0,3,170,460},
      {
  "L«i s¸t néi c«ng (Thæ)",0,4,171,470},
      {
  "§éc s¸t néi c«ng (Méc)",0,1,172,480},
      },
      [
  2] = { --trang b̃ kh¸c
      
  --{"OptionName",a,b,c,d,e},
      --
  OptionName Tªn optiontªn nµo c̣ng ®­îc chØ ®Ó hiÓn th̃ th«i
      
  --Option Èn 1-Option hiÖn
      
  --Ng̣ hµnh0-Kim 1-Méc 2-Thñy 3-Háa 4-Thæ 99-Kh«ng ng̣ hµnh
      
  --ID Option trong magicattriblevel hoÆc magicattriblevel_index
      
  --Lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_index
      
  --5-Option chØ că giÇy 2-ChØ că ¸o 99-Lo¹i g× c̣ng că
      
  {"Tèc ®é di chuyÓn (GiÇy)",1,99,111,70,{5}}, --ChØ giÇy míi că
      
  {"Ph¶n ®ßn vËt lư (¸o)",1,99,117,80,{2}}, --¸o
      
  {"Thêi gian phôc håi (¸o)",1,99,113,90,{2}}, --chØ ¸o
      
  {"Sinh lùc",1,99,85,150,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Néi lùc",1,99,89,160,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Phôc håi sinh lùc",1,99,88,180,{2,5,6,7,8}},
      {
  "ChuyÓn hăa s¸t th­¬ng thµnh néi lùc (Kim)",0,0,134,270,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Phßng thñ vËt lư (Háa)",0,3,104,280,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,370,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380,{2,5,6,7,8}},
      },
  }
  function 
  main()
  dofile("script/00ff/npc/thuongnhantayvuc.lua")
      
  local tab_Content = {
          
  "Mua ph«i trang b̃ tƯm./BuyMagicType", --Vơa lµ ph«i vơa lµ vËt phÈm cho Q D· TÈu
          
  "Mua trang b̃ tƯm./dotim", --Mua ®å xong lµ kh¶m n¹m xong råi
          
  "KƠt thóc ®èi tho¹i./Quit"
      
  }
      
  Say("<enter>C¸c trang b̃ xanh, ta ph©n ph¸t miÔn phƯ.<enter>Ṽ ®¹i hiÖp nµy muèn mua g× ? "getn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function BuyMagicType()
      
  local tb = {
      
  "<dec><npc>Ta că mét Ưt trang b̃ xanh víi c¸c tƯnh n¨ng că s½n, ch¼ng hay ng­¬i că muèn mua hay kh«ng? Ta b¸n 500 v¹n l­îng 1 măn mµ th«i.",
      
  "Cho ta mua ph«i ṿ khƯ./#BuyMagicType1(1)", --1 lµ ṿ khƯ
      
  "Cho ta mua ph«i trang b̃ kh¸c./#BuyMagicType1(2)", --2 lµ quÇn ¸o giÇy ṃ ®ai l­ng g¨ng tay
      
  "Quay l¹i.",
      
  "Tho¸t./Quit",
      }
      
  CreateTaskSay(tb)
  end
  function BuyMagicType1(ID)
      
  local tb = {
      
  "<dec><npc>Ta că mét Ưt trang b̃ xanh, c¸c tƯnh n¨ng că s½n . Ng­¬i că muèn mua kh«ng?.",
      
  "Mua ph«i dßng 1./#BuyMagicType2("..ID..",1)",
      
  "Mua ph«i dßng 2./#BuyMagicType2("..ID..",2)",
      
  "Mua ph«i dßng 3./#BuyMagicType2("..ID..",3)",
      
  "Mua ph«i dßng 4./#BuyMagicType2("..ID..",4)",
      
  "Mua ph«i dßng 5./#BuyMagicType2("..ID..",5)",
      
  "Mua ph«i dßng 6./#BuyMagicType2("..ID..",6)",
      
  "Quay l¹i./main",
      
  "Tho¸t./Quit",
      }
      
  CreateTaskSay(tb)
  end
  function BuyMagicType2(ID1,ID2)
      --
  ID1 lµ 1 lµ ṿ khƯ2 lµ thø cßn l¹i nh­ ¸o mgiÇy.....
      --
  ID2 lµ sè dßng tơ 1 ®Ơn 6. 1 item tèi ®a 6 dßng
      
  if ID2 == or ID2 == or ID2 == 5 then --§©y lµ nh÷ng dßng hiÖnkh«ng yªu cÇu ng̣ hµnh
          local tb 
  = {
          
  "<dec><npc>H·y lùa chän tƯnh n¨ng mµ ng­¬i muèn.",
          }
          for 
  i=1,getn(tbBuyMagic[ID1]) do
              if 
  tbBuyMagic[ID1][i][2] == 1 then
                  tinsert
  (tb,tbBuyMagic[ID1][i][1].."/#BuyMagicType3("..ID2..","..tbBuyMagic[ID1][i][4]..","..ID1..","..tbBuyMagic[ID1][i][3]..")")
              
  end
          end
          tinsert
  (tb,"Tho¸t./Quit")
          
  CreateTaskSay(tb)
      else --
  B©y giê tøc lµ ID2 2 4 6 c¸c dßng Ènc¸c dßng nµy sÏ cÇn că ng̣ hµnh.
          
  local tb = {
          
  "<dec><npc>H·y lùa chän tƯnh n¨ng mµ ng­¬i muèn."
          
  }
          for 
  i=1,getn(tbBuyMagic[ID1]) do
              if 
  tbBuyMagic[ID1][i][2] == 0 then
                  tinsert
  (tb,tbBuyMagic[ID1][i][1].."/#BuyMagicType3("..ID2..","..tbBuyMagic[ID1][i][4]..","..ID1..","..tbBuyMagic[ID1][i][3]..")")
              
  end
          end
          tinsert
  (tb,"Tho¸t./Quit")
          
  CreateTaskSay(tb)
      
  end
  end
  function BuyMagicType3(Op1,Op2,Op3,Op4)
      --
  Op1 lµ lùa chän dßng mÊy
      
  --Op 2 lµ ID option
      
  --Op3 lµ lùa chän ṿ khƯ hay quÇn ¸o tơ BuyMagicType()
      --
  Op4 lµ ng̣ hµnhnƠu lµ 99 th× ko că ng̣ hµnh
      
  if Op3 == 1 then --Lùa chän ṿ khƯ
          
  if Op4 == 99 then --Kh«ng că ng̣ hµnh tøc c¸c dßng hiÖn
              local magictype1
  p1
              
  while    magictype1~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(0,1,0,10,0,100,10)
                  
  magictype1p1 GetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype1 ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          
  else --Lóc nµy Op4 kh¸c 99 tøc c¸c option Èn
              local magictype2
  p2
              
  while    magictype2~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(0,1,0,10,Op4,100,10)
                  
  magictype2p2 GetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype2 ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          end
      
  else --NƠu lùa chän quÇn ¸o
          
  if Op2 == 111 then --Tèc ch¹y chØ giÇy míi că
              a
  ,b,0,5,0
          
  elseif Op2 == 117 or Op2 == 113 then --ChØ că ë ¸ophôc håi vµ ph¶n ®ßn
              a
  ,b,0,2,1
          
  else
              
  a,b,0,6,0
          end
          
  if Op4 == 99 then --kh«ng că ng̣ hµnh
              local magictype
  p
              
  while    magictype~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(a,b,c,10,0,100,10)
                  
  magictypeGetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          
  else
              
  local magictypep
              
  while    magictype~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(a,b,c,10,Op4,100,10)
                  
  magictypeGetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          end
      end
  end 
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 10 Users Say Thank You to f-fantasy For This Useful Post:

  Anh2SiTinh (07-06-19), duynguyenjx (19-07-19), ehwgagc987 (06-06-19), laptrinhjx (09-06-19), p13cks03 (22-06-19), tamdaugiay (07-06-19), thekisnotbaby (23-03-20), trilap2004 (06-06-19), trungjx (07-06-19), vuduymanh (06-06-19)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  19
  Thanks
  6
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Cám ơn những người tâm huyết như bác, cho e xin địa chỉ facebook bác với.
  Thú thật e chưa biết add ạ
  Khách viếng thăm hãy cùng tamdaugiay xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  520
  Thanks
  380
  Thanked 255 Times in 78 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Trích dẫn Gửi bởi tamdaugiay [Only registered and activated users can see links. ]
  Cám ơn những người tâm huyết như bác, cho e xin địa chỉ facebook bác với.
  Thú thật e chưa biết add ạ
  Ủa bạn add thêm 1 con NPC nào đó rồi add cái script này vào thôi. Hoặc giả thêm nó vào 1 con npc có sẵn ý.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  19
  Thanks
  6
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Ủa bạn add thêm 1 con NPC nào đó rồi add cái script này vào thôi. Hoặc giả thêm nó vào 1 con npc có sẵn ý.
  Em hỏi vấn đề khác bác ơi
  charrrrrrrrrrrrrrrrrr
  Khách viếng thăm hãy cùng tamdaugiay xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Bài viết
  102
  Thanks
  4
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Với nhu cầu chơi offline tự sướng việc kiếm đồ xanh với dòng mong muốn làm phôi ép trang bị tím oải quá nên mình làm cái script này để nhận trang bị xanh mong muốn
  Ví dụ : Muốn Vũ Khí có dòng 1 là Tốc độ đánh, hay dòng 4 là Kháng Băng chẳng hạn.
  Vì là để làm phôi cho nên chỉ cần 1 dòng thôi.
  Cách thức script hoạt động : Nó sẽ lặp với vòng While. Đầu tiên là add 1 item xanh 1 cách thông thường rồi check xem nó có cái option ta đã chọn không. Nếu không có nó sẽ xóa item đi và lặp lại. Cứ thế đến khi nào có option ta cần thì thôi. Tất nhiên với 1 dòng lựa chọn sẽ lặp rất nhanh, khoảng 10 hay 20 vòng lặp là xong rồi.
  Clip Demo : [Only registered and activated users can see links. ]
  Đây là script. Mình nghĩ là mình chú thích khá rõ và đầy đủ trong script rồi.
  Chúc các thím tự sướng zui ze

  PHP Code:
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua");
  Include(
  "\\script\\global\\jingli.lua")

  tbBuyMagic = {
      [
  1] = { --ṿ khƯ
      
  --Tªn optionOp hiÖn lµ 1 Èn lµ 0ng̣ hµnh 99 lµ kh«ng că v× option hiÖn126 lµ ID optionsè 10 ë cuèi lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_indexDïng cho ®å tƯmoption max
      
  {"S¸t th­¬ng vËt lư ngo¹i c«ng (%)",1,99,126,10},
      {
  "Tû lÖ c«ng kƯch chƯnh x¸c",1,99,166,20},
      {
  "Tèc ®é ®¸nh ngo¹i c«ng",1,99,115,30},
      {
  "Bá qua nĐ tr¸nh",1,99,58,40},
      {
  "Hót sinh lùc",1,99,136,130},
      {
  "Hót néi lùc",1,99,137,140},
      {
  "Sinh lùc",1,99,85,150},
      {
  "Néi lùc",1,99,89,160},
      --
  Tªn optionOption Èn lµ 0ng̣ hµnh 0 lµ KimID option 121
      
  {"STVL ngo¹i c«ng ®iÓm (Kim)",0,0,121,220},
      {
  "§éc s¸t ngo¹i c«ng (Méc)",0,1,125,230},
      {
  "B¨ng s¸t ngo¹i c«ng(Thñy)",0,2,123,240},
      --{
  "Háa s¸t ngo¹i c«ng(Háa)",0,3,122},
      --{
  "L«i s¸t ngo¹i c«ng(Thæ)",0,4,124},
      {
  "Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290},
      {
  "Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300},
      {
  "Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310},
      {
  "Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320},
      {
  "Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340},
      {
  "Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360},
      {
  "Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380},
      {
  "STVL néi c«ng (Kim)",0,0,168,440},
      {
  "B¨ng s¸t néi c«ng (Thñy)",0,2,169,450},
      {
  "Háa s¸t néi c«ng (Háa)",0,3,170,460},
      {
  "L«i s¸t néi c«ng (Thæ)",0,4,171,470},
      {
  "§éc s¸t néi c«ng (Méc)",0,1,172,480},
      },
      [
  2] = { --trang b̃ kh¸c
      
  --{"OptionName",a,b,c,d,e},
      --
  OptionName Tªn optiontªn nµo c̣ng ®­îc chØ ®Ó hiÓn th̃ th«i
      
  --Option Èn 1-Option hiÖn
      
  --Ng̣ hµnh0-Kim 1-Méc 2-Thñy 3-Háa 4-Thæ 99-Kh«ng ng̣ hµnh
      
  --ID Option trong magicattriblevel hoÆc magicattriblevel_index
      
  --Lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_index
      
  --5-Option chØ că giÇy 2-ChØ că ¸o 99-Lo¹i g× c̣ng că
      
  {"Tèc ®é di chuyÓn (GiÇy)",1,99,111,70,{5}}, --ChØ giÇy míi că
      
  {"Ph¶n ®ßn vËt lư (¸o)",1,99,117,80,{2}}, --¸o
      
  {"Thêi gian phôc håi (¸o)",1,99,113,90,{2}}, --chØ ¸o
      
  {"Sinh lùc",1,99,85,150,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Néi lùc",1,99,89,160,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Phôc håi sinh lùc",1,99,88,180,{2,5,6,7,8}},
      {
  "ChuyÓn hăa s¸t th­¬ng thµnh néi lùc (Kim)",0,0,134,270,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Phßng thñ vËt lư (Háa)",0,3,104,280,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,370,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380,{2,5,6,7,8}},
      },
  }
  function 
  main()
  dofile("script/00ff/npc/thuongnhantayvuc.lua")
      
  local tab_Content = {
          
  "Mua ph«i trang b̃ tƯm./BuyMagicType", --Vơa lµ ph«i vơa lµ vËt phÈm cho Q D· TÈu
          
  "Mua trang b̃ tƯm./dotim", --Mua ®å xong lµ kh¶m n¹m xong råi
          
  "KƠt thóc ®èi tho¹i./Quit"
      
  }
      
  Say("<enter>C¸c trang b̃ xanh, ta ph©n ph¸t miÔn phƯ.<enter>Ṽ ®¹i hiÖp nµy muèn mua g× ? "getn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function BuyMagicType()
      
  local tb = {
      
  "<dec><npc>Ta că mét Ưt trang b̃ xanh víi c¸c tƯnh n¨ng că s½n, ch¼ng hay ng­¬i că muèn mua hay kh«ng? Ta b¸n 500 v¹n l­îng 1 măn mµ th«i.",
      
  "Cho ta mua ph«i ṿ khƯ./#BuyMagicType1(1)", --1 lµ ṿ khƯ
      
  "Cho ta mua ph«i trang b̃ kh¸c./#BuyMagicType1(2)", --2 lµ quÇn ¸o giÇy ṃ ®ai l­ng g¨ng tay
      
  "Quay l¹i.",
      
  "Tho¸t./Quit",
      }
      
  CreateTaskSay(tb)
  end
  function BuyMagicType1(ID)
      
  local tb = {
      
  "<dec><npc>Ta că mét Ưt trang b̃ xanh, c¸c tƯnh n¨ng că s½n . Ng­¬i că muèn mua kh«ng?.",
      
  "Mua ph«i dßng 1./#BuyMagicType2("..ID..",1)",
      
  "Mua ph«i dßng 2./#BuyMagicType2("..ID..",2)",
      
  "Mua ph«i dßng 3./#BuyMagicType2("..ID..",3)",
      
  "Mua ph«i dßng 4./#BuyMagicType2("..ID..",4)",
      
  "Mua ph«i dßng 5./#BuyMagicType2("..ID..",5)",
      
  "Mua ph«i dßng 6./#BuyMagicType2("..ID..",6)",
      
  "Quay l¹i./main",
      
  "Tho¸t./Quit",
      }
      
  CreateTaskSay(tb)
  end
  function BuyMagicType2(ID1,ID2)
      --
  ID1 lµ 1 lµ ṿ khƯ2 lµ thø cßn l¹i nh­ ¸o mgiÇy.....
      --
  ID2 lµ sè dßng tơ 1 ®Ơn 6. 1 item tèi ®a 6 dßng
      
  if ID2 == or ID2 == or ID2 == 5 then --§©y lµ nh÷ng dßng hiÖnkh«ng yªu cÇu ng̣ hµnh
          local tb 
  = {
          
  "<dec><npc>H·y lùa chän tƯnh n¨ng mµ ng­¬i muèn.",
          }
          for 
  i=1,getn(tbBuyMagic[ID1]) do
              if 
  tbBuyMagic[ID1][i][2] == 1 then
                  tinsert
  (tb,tbBuyMagic[ID1][i][1].."/#BuyMagicType3("..ID2..","..tbBuyMagic[ID1][i][4]..","..ID1..","..tbBuyMagic[ID1][i][3]..")")
              
  end
          end
          tinsert
  (tb,"Tho¸t./Quit")
          
  CreateTaskSay(tb)
      else --
  B©y giê tøc lµ ID2 2 4 6 c¸c dßng Ènc¸c dßng nµy sÏ cÇn că ng̣ hµnh.
          
  local tb = {
          
  "<dec><npc>H·y lùa chän tƯnh n¨ng mµ ng­¬i muèn."
          
  }
          for 
  i=1,getn(tbBuyMagic[ID1]) do
              if 
  tbBuyMagic[ID1][i][2] == 0 then
                  tinsert
  (tb,tbBuyMagic[ID1][i][1].."/#BuyMagicType3("..ID2..","..tbBuyMagic[ID1][i][4]..","..ID1..","..tbBuyMagic[ID1][i][3]..")")
              
  end
          end
          tinsert
  (tb,"Tho¸t./Quit")
          
  CreateTaskSay(tb)
      
  end
  end
  function BuyMagicType3(Op1,Op2,Op3,Op4)
      --
  Op1 lµ lùa chän dßng mÊy
      
  --Op 2 lµ ID option
      
  --Op3 lµ lùa chän ṿ khƯ hay quÇn ¸o tơ BuyMagicType()
      --
  Op4 lµ ng̣ hµnhnƠu lµ 99 th× ko că ng̣ hµnh
      
  if Op3 == 1 then --Lùa chän ṿ khƯ
          
  if Op4 == 99 then --Kh«ng că ng̣ hµnh tøc c¸c dßng hiÖn
              local magictype1
  p1
              
  while    magictype1~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(0,1,0,10,0,100,10)
                  
  magictype1p1 GetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype1 ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          
  else --Lóc nµy Op4 kh¸c 99 tøc c¸c option Èn
              local magictype2
  p2
              
  while    magictype2~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(0,1,0,10,Op4,100,10)
                  
  magictype2p2 GetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype2 ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          end
      
  else --NƠu lùa chän quÇn ¸o
          
  if Op2 == 111 then --Tèc ch¹y chØ giÇy míi că
              a
  ,b,0,5,0
          
  elseif Op2 == 117 or Op2 == 113 then --ChØ că ë ¸ophôc håi vµ ph¶n ®ßn
              a
  ,b,0,2,1
          
  else
              
  a,b,0,6,0
          end
          
  if Op4 == 99 then --kh«ng că ng̣ hµnh
              local magictype
  p
              
  while    magictype~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(a,b,c,10,0,100,10)
                  
  magictypeGetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          
  else
              
  local magictypep
              
  while    magictype~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(a,b,c,10,Op4,100,10)
                  
  magictypeGetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          end
      end
  end 
  Mình add code vào Tân Thủ Lệnh xong mở lên đươc 1 lần lấy phôi xong nó mất cái lệnh bài luôn là sao vậy ạ ?
  Khách viếng thăm hãy cùng vikingnguyen xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  520
  Thanks
  380
  Thanked 255 Times in 78 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Trích dẫn Gửi bởi vikingnguyen [Only registered and activated users can see links. ]
  Mình add code vào Tân Thủ Lệnh xong mở lên đươc 1 lần lấy phôi xong nó mất cái lệnh bài luôn là sao vậy ạ ?
  Code này mình để add cho 1 npc ở server mình chơi. Còn nếu bạn add vào 1 item thì trong function main() thêm cái return 1 vào sẽ ko mất item
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. #7
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Bài viết
  102
  Thanks
  4
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Với nhu cầu chơi offline tự sướng việc kiếm đồ xanh với dòng mong muốn làm phôi ép trang bị tím oải quá nên mình làm cái script này để nhận trang bị xanh mong muốn
  Ví dụ : Muốn Vũ Khí có dòng 1 là Tốc độ đánh, hay dòng 4 là Kháng Băng chẳng hạn.
  Vì là để làm phôi cho nên chỉ cần 1 dòng thôi.
  Cách thức script hoạt động : Nó sẽ lặp với vòng While. Đầu tiên là add 1 item xanh 1 cách thông thường rồi check xem nó có cái option ta đã chọn không. Nếu không có nó sẽ xóa item đi và lặp lại. Cứ thế đến khi nào có option ta cần thì thôi. Tất nhiên với 1 dòng lựa chọn sẽ lặp rất nhanh, khoảng 10 hay 20 vòng lặp là xong rồi.
  Clip Demo : [Only registered and activated users can see links. ]
  Đây là script. Mình nghĩ là mình chú thích khá rõ và đầy đủ trong script rồi.
  Chúc các thím tự sướng zui ze

  PHP Code:
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua");
  Include(
  "\\script\\global\\jingli.lua")

  tbBuyMagic = {
      [
  1] = { --ṿ khƯ
      
  --Tªn optionOp hiÖn lµ 1 Èn lµ 0ng̣ hµnh 99 lµ kh«ng că v× option hiÖn126 lµ ID optionsè 10 ë cuèi lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_indexDïng cho ®å tƯmoption max
      
  {"S¸t th­¬ng vËt lư ngo¹i c«ng (%)",1,99,126,10},
      {
  "Tû lÖ c«ng kƯch chƯnh x¸c",1,99,166,20},
      {
  "Tèc ®é ®¸nh ngo¹i c«ng",1,99,115,30},
      {
  "Bá qua nĐ tr¸nh",1,99,58,40},
      {
  "Hót sinh lùc",1,99,136,130},
      {
  "Hót néi lùc",1,99,137,140},
      {
  "Sinh lùc",1,99,85,150},
      {
  "Néi lùc",1,99,89,160},
      --
  Tªn optionOption Èn lµ 0ng̣ hµnh 0 lµ KimID option 121
      
  {"STVL ngo¹i c«ng ®iÓm (Kim)",0,0,121,220},
      {
  "§éc s¸t ngo¹i c«ng (Méc)",0,1,125,230},
      {
  "B¨ng s¸t ngo¹i c«ng(Thñy)",0,2,123,240},
      --{
  "Háa s¸t ngo¹i c«ng(Háa)",0,3,122},
      --{
  "L«i s¸t ngo¹i c«ng(Thæ)",0,4,124},
      {
  "Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290},
      {
  "Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300},
      {
  "Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310},
      {
  "Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320},
      {
  "Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340},
      {
  "Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360},
      {
  "Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380},
      {
  "STVL néi c«ng (Kim)",0,0,168,440},
      {
  "B¨ng s¸t néi c«ng (Thñy)",0,2,169,450},
      {
  "Háa s¸t néi c«ng (Háa)",0,3,170,460},
      {
  "L«i s¸t néi c«ng (Thæ)",0,4,171,470},
      {
  "§éc s¸t néi c«ng (Méc)",0,1,172,480},
      },
      [
  2] = { --trang b̃ kh¸c
      
  --{"OptionName",a,b,c,d,e},
      --
  OptionName Tªn optiontªn nµo c̣ng ®­îc chØ ®Ó hiÓn th̃ th«i
      
  --Option Èn 1-Option hiÖn
      
  --Ng̣ hµnh0-Kim 1-Méc 2-Thñy 3-Háa 4-Thæ 99-Kh«ng ng̣ hµnh
      
  --ID Option trong magicattriblevel hoÆc magicattriblevel_index
      
  --Lµ MAGATTRLVL_END trong magicattriblevel_index
      
  --5-Option chØ că giÇy 2-ChØ că ¸o 99-Lo¹i g× c̣ng că
      
  {"Tèc ®é di chuyÓn (GiÇy)",1,99,111,70,{5}}, --ChØ giÇy míi că
      
  {"Ph¶n ®ßn vËt lư (¸o)",1,99,117,80,{2}}, --¸o
      
  {"Thêi gian phôc håi (¸o)",1,99,113,90,{2}}, --chØ ¸o
      
  {"Sinh lùc",1,99,85,150,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Néi lùc",1,99,89,160,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Phôc håi sinh lùc",1,99,88,180,{2,5,6,7,8}},
      {
  "ChuyÓn hăa s¸t th­¬ng thµnh néi lùc (Kim)",0,0,134,270,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Phßng thñ vËt lư (Háa)",0,3,104,280,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng ®éc (Kim)",0,0,101,290,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng b¨ng (Thæ)",0,4,105,300,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng háa (Thñy)",0,2,102,310,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Kh¸ng l«i (Méc)",0,1,103,320,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian cho¸ng (Thñy)",0,2,110,340,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian lµm chËm (Háa)",0,3,106,360,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Th©n ph¸p (Háa)",0,3,98,370,{2,5,6,7,8}},
      {
  "Thêi gian tróng ®éc (Thæ)",0,4,108,380,{2,5,6,7,8}},
      },
  }
  function 
  main()
  dofile("script/00ff/npc/thuongnhantayvuc.lua")
      
  local tab_Content = {
          
  "Mua ph«i trang b̃ tƯm./BuyMagicType", --Vơa lµ ph«i vơa lµ vËt phÈm cho Q D· TÈu
          
  "Mua trang b̃ tƯm./dotim", --Mua ®å xong lµ kh¶m n¹m xong råi
          
  "KƠt thóc ®èi tho¹i./Quit"
      
  }
      
  Say("<enter>C¸c trang b̃ xanh, ta ph©n ph¸t miÔn phƯ.<enter>Ṽ ®¹i hiÖp nµy muèn mua g× ? "getn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function BuyMagicType()
      
  local tb = {
      
  "<dec><npc>Ta că mét Ưt trang b̃ xanh víi c¸c tƯnh n¨ng că s½n, ch¼ng hay ng­¬i că muèn mua hay kh«ng? Ta b¸n 500 v¹n l­îng 1 măn mµ th«i.",
      
  "Cho ta mua ph«i ṿ khƯ./#BuyMagicType1(1)", --1 lµ ṿ khƯ
      
  "Cho ta mua ph«i trang b̃ kh¸c./#BuyMagicType1(2)", --2 lµ quÇn ¸o giÇy ṃ ®ai l­ng g¨ng tay
      
  "Quay l¹i.",
      
  "Tho¸t./Quit",
      }
      
  CreateTaskSay(tb)
  end
  function BuyMagicType1(ID)
      
  local tb = {
      
  "<dec><npc>Ta că mét Ưt trang b̃ xanh, c¸c tƯnh n¨ng că s½n . Ng­¬i că muèn mua kh«ng?.",
      
  "Mua ph«i dßng 1./#BuyMagicType2("..ID..",1)",
      
  "Mua ph«i dßng 2./#BuyMagicType2("..ID..",2)",
      
  "Mua ph«i dßng 3./#BuyMagicType2("..ID..",3)",
      
  "Mua ph«i dßng 4./#BuyMagicType2("..ID..",4)",
      
  "Mua ph«i dßng 5./#BuyMagicType2("..ID..",5)",
      
  "Mua ph«i dßng 6./#BuyMagicType2("..ID..",6)",
      
  "Quay l¹i./main",
      
  "Tho¸t./Quit",
      }
      
  CreateTaskSay(tb)
  end
  function BuyMagicType2(ID1,ID2)
      --
  ID1 lµ 1 lµ ṿ khƯ2 lµ thø cßn l¹i nh­ ¸o mgiÇy.....
      --
  ID2 lµ sè dßng tơ 1 ®Ơn 6. 1 item tèi ®a 6 dßng
      
  if ID2 == or ID2 == or ID2 == 5 then --§©y lµ nh÷ng dßng hiÖnkh«ng yªu cÇu ng̣ hµnh
          local tb 
  = {
          
  "<dec><npc>H·y lùa chän tƯnh n¨ng mµ ng­¬i muèn.",
          }
          for 
  i=1,getn(tbBuyMagic[ID1]) do
              if 
  tbBuyMagic[ID1][i][2] == 1 then
                  tinsert
  (tb,tbBuyMagic[ID1][i][1].."/#BuyMagicType3("..ID2..","..tbBuyMagic[ID1][i][4]..","..ID1..","..tbBuyMagic[ID1][i][3]..")")
              
  end
          end
          tinsert
  (tb,"Tho¸t./Quit")
          
  CreateTaskSay(tb)
      else --
  B©y giê tøc lµ ID2 2 4 6 c¸c dßng Ènc¸c dßng nµy sÏ cÇn că ng̣ hµnh.
          
  local tb = {
          
  "<dec><npc>H·y lùa chän tƯnh n¨ng mµ ng­¬i muèn."
          
  }
          for 
  i=1,getn(tbBuyMagic[ID1]) do
              if 
  tbBuyMagic[ID1][i][2] == 0 then
                  tinsert
  (tb,tbBuyMagic[ID1][i][1].."/#BuyMagicType3("..ID2..","..tbBuyMagic[ID1][i][4]..","..ID1..","..tbBuyMagic[ID1][i][3]..")")
              
  end
          end
          tinsert
  (tb,"Tho¸t./Quit")
          
  CreateTaskSay(tb)
      
  end
  end
  function BuyMagicType3(Op1,Op2,Op3,Op4)
      --
  Op1 lµ lùa chän dßng mÊy
      
  --Op 2 lµ ID option
      
  --Op3 lµ lùa chän ṿ khƯ hay quÇn ¸o tơ BuyMagicType()
      --
  Op4 lµ ng̣ hµnhnƠu lµ 99 th× ko că ng̣ hµnh
      
  if Op3 == 1 then --Lùa chän ṿ khƯ
          
  if Op4 == 99 then --Kh«ng că ng̣ hµnh tøc c¸c dßng hiÖn
              local magictype1
  p1
              
  while    magictype1~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(0,1,0,10,0,100,10)
                  
  magictype1p1 GetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype1 ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          
  else --Lóc nµy Op4 kh¸c 99 tøc c¸c option Èn
              local magictype2
  p2
              
  while    magictype2~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(0,1,0,10,Op4,100,10)
                  
  magictype2p2 GetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype2 ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          end
      
  else --NƠu lùa chän quÇn ¸o
          
  if Op2 == 111 then --Tèc ch¹y chØ giÇy míi că
              a
  ,b,0,5,0
          
  elseif Op2 == 117 or Op2 == 113 then --ChØ că ë ¸ophôc håi vµ ph¶n ®ßn
              a
  ,b,0,2,1
          
  else
              
  a,b,0,6,0
          end
          
  if Op4 == 99 then --kh«ng că ng̣ hµnh
              local magictype
  p
              
  while    magictype~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(a,b,c,10,0,100,10)
                  
  magictypeGetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          
  else
              
  local magictypep
              
  while    magictype~=Op2 do
                  
  local Item AddItem(a,b,c,10,Op4,100,10)
                  
  magictypeGetItemMagicAttrib(Item,Op1)
                  if 
  magictype ~= Op2 then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
              end
          end
      end
  end 
  Mình muốn add thêm dòng kỹ năng vốn có thì sao ạ ? Thanks chủ topic
  Khách viếng thăm hãy cùng vikingnguyen xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  520
  Thanks
  380
  Thanked 255 Times in 78 Posts

  Ðề: Share Script nhận trang bị xanh với Option tuỳ chọn 1 dòng.

  Trích dẫn Gửi bởi vikingnguyen [Only registered and activated users can see links. ]
  Mình muốn add thêm dòng kỹ năng vốn có thì sao ạ ? Thanks chủ topic
  Viết thêm Option cho nó thôi. Tìm ID của option đó, option chỉ xuất hiện trên loại item nào. Rồi viết hàm xử lý thôi. Nhưng mình ko chỉ tận tình cho bạn hay viết sẵn được vì hiện tại mình lại ngưng nghịch võ lâm rùi :v.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Cảnh phim "Cô dâu 8 tuổi" được chú ý nhất tuần qua
  Bởi NguyenKim trong diễn đàn Video Hài Kịch
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-16, 11:52 PM
 2. [JX] Xin Hàm Nhận Random Option Đồ xanh
  Bởi alextrung trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-09-15, 07:51 PM
 3. [JX] Linux vấn đề đồ xanh . có ai rành về Đồ Xanh Max trong jx xin giúp em với
  Bởi nhanthien123 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 07-08-15, 11:21 AM
 4. [JX] drop Option đồ xanh.
  Bởi carotkhoaitay trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-05-15, 06:20 AM
 5. Share con ngựa màu xanh xanh cho con zai
  Bởi [S]ocola[S]an trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 28
  Bài viết cuối: 14-08-10, 04:31 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:36 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.