Xin Pro giúp đỡ chỉ cách thêm item vào npc ở thị trấn ricarten và pillai.VD:thêm item vào cửa hàng tap phẩm