[JX] Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 21 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 202
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  426
  Thanks
  30
  Thanked 177 Times in 78 Posts

  Icon1 Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Server do mình dev theo kiểu mình nay ko có thời gian để làm tiếp share mọi người ai thix dev lấy về dev tiếp còn ai ko biết down về chơi cũng là ok.

  Các chức năng trong server căn bản:

  - Tống Kim

  - Liên Đấu (đơn đấu)

  - Vượt Aỉ

  - Phong Lăng độ

  - Dã Tẩu

  - Boss Hoàng Kim

  - Hoa Đăng

  - Đêm Huy Hoàng

  - Ép trang bị an bang, hiệp cốt..

  một số chức năng nữa đang làm dang dở chưa xong bao gồm cả ép đồ tím mình đang làm mà chưa xong, ai dev tiếp thì cứ tiếp tục những link phía dưới sẽ có 1 vài tài liệu giúp người nào thix dev sẽ típ tục được. Ai thích thì xài ko thích thì đừng nói lời cay đắng.


  Đây là link

  server + gateway (mật khẩu rar: darkmoon) : [Only registered and activated users can see links. ]
  client: [Only registered and activated users can see links. ]

  List update code và event:

  P/S: Chúc mọi người và gia đình có một năm mới với nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.

  Liên Đấu và Vượt Ải: [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  /*
  	DarkMoon
  	05/02/2013	3:00 am
  	hamserver_vina.txt
  	List ham server
  */
  --IncludeLib("FILESYS") : de dung dc ham doc file
  --IncludeLib("TASKSYS"): DE DUNG TASK SYS FILE
  --IncludeLib("SETTING") : Dung lien wan den ham ST_
  --IncludeLib("ITEM") --lien quan ®Õn item
  --IncludeLib("TIMER") --liªn quan ®Õn hµm timer (gäi id from tasklist.ini)
  --IncludeLib("NPCINFO"): dïng ®Ó gäi hµm level monster
  
  --timer gäi only in tasklist.in
  TM_SetTimer(18 * 10, IDTaskTimer, 30, 0)
  TM_StopTimer(IDTASKTIMER)
  
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua"): create ham say
  TabFile_Search(path or tªn file muèn ®Æt,zNameRow,DataFind,nRow): dïng ®Ó t×m 1 th«ng tin cña 1 line nµo ®ã trong 1 file.
  TabFile_GetRowCount(path or tªn file muèn ®Æt) : count data trong file 
  TabFile_GetCell(path or tªn file muèn ®Æt,nRow,zNameRow) : dïng ®Ó lÊy th«ng tin tõng roll mÆc ®Þnh bëi tªn ®Çu tiªn cña row
  TabFile_Load(path,tªn file muèn ®Æt(vd: "duong")) : kiÓm tra file cã tån t¹i ko (1: cã, 0: ko)
  SetAutoHangMapFlag(id so ) : 1 cÊm b¸n hµng + chat trªn mäi tÇng sè
  CountFreeRoomByWH(width,height) : tÝnh « trèng trong r­¬ng by réng vµ chiÒu cao
  CalcFreeItemCellCount() : ®Õm kho¶ng trèng trong hµnh trang by « (1 by 1)
  CreateTaskSay({"<dec><npc>".." string want to say","ket thuc/oncancel"})
  GetAccount() : hµm lÊy id ®Ó ®¨ng nhËp nh©n vËt
  GetLocalDate("%y%m%d") : lÊy ngµy th¸ng cña computer
  CreateNewSayEx(zTile,tbOption) : t¹o mét hµm say nh­ sau
  zTile = "test string"
  tbOption = 
  {
  	{"Option name",function option,paramate}
  }
  ITEM_SetExpiredTime(ItemIndex, 10080);
  
  SyncItem(ItemIndex); dïng sau khi set thêi gian expired cho 1 trang bÞ hoÆc 1 vËt phÈm nµo.
  
  SetItemBindState(index,-2) : khãa b¶o hiÓm vÜnh viÔn (index = AddItem(...) )
  
  GetItemName(nItemIdx) : dïng ®Ó lÊy tªn vËt phÈm.
  
  RemoveItemByIndex(nItemIdx) : xãa vËt phÈm by index.
  
  CalcEquiproomItemCount( 6, 1, Id VËt PhÈm, CÊp §é ) : ®Õm sè l­îng vËt phÈm xÕp chång trong r­¬ng dïng cho hµm AddItem(6,1,0...)
  
  ConsumeEquiproomItem(sè l­îng trõ,6,1,Id VËt PhÈm,-1): del vËt phÈm xÕp chång dïng cho vËt phÈm AddItem(6..)
  
  CalcEquiproomItemCount(4,id vËt phÈm,1,-1) : ®Õm sè l­îng xÕp chång cho vËt phÈm questkey
  
  ConsumeEquiproomItem(sè l­îng,4,id vËt phÈm,1,-1): del vËt phÈm xÕp chång dïng cho questkey
  
  ConsumeItem(3,1,lo¹i vËt phÈm (4, or 6 or item),1,Id VËt PhÈm,-1): dïng ®Ó kiÓm tra vËt phÈm cã hay ko nÕu cã th× return 1 vµ xãa lun vËt phÈm hoÆc trang bi
  
  ConsumeItem(-1,nItemCount,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): dïng ®Ó ®Õm sè l­îng(c¶ stack) Item 6 cã bao nhiªu nÕu ®óng sè l­îng nItemCount(lÊy tõ CalcItemCount) lµ 1 if not -1, then nã del vËt phÈm ®ã. 
  
  CalcItemCount(-1,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): lÊy sè l­îng Item stack cña item 6 trong b¶ng giao
  
  CalcItemCount(3,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): ®Õm sè l­îng vËt phÈm trong hµnh trang
  
  GiveItemUI("tªn cña b¶n giao","chó thÝch cña b¶ng giao","function de thùc hiÖn b¶ng giao") : b¶ng giao vËt phÈm or trang bÞ
  
  GetItemBindState(nItemIndex) : lÊy t×nh tr¹ng cña vËt phÈm (khãa hay ko khãa)
  
  GetGiveItemUnit(nItemRoom) : tr¶ l¹i lÊy index cña vËt phÈm bá vµo b¶ng giao return IndexItem,nItemRoom: sè « cña vËt phÈm bá vµo b¶ng giao
  
  GetItemProp(index item) : return particular,kind of vËt phÈm,id vËt phÈm
  
  GetItemStackCount(idxItem): return sè l­îng item xÕp chång bá vµo b¶ng giao by index vËt phÈm bá vµo
  
  GetItemQuality(nItemIndex) : return lo¹i trang bÞ bá vµo b¶ng giao bëi index.
  
  GetItemName(nItemIndex): return l¹i tªn cña vËt phÈm hoÆc trang bÞ bá vµo bëi index
  
  SetItemStackCount( itemidx , 10 ): xo¸ item stack bá vµo ui råi add l¹i sè l­îng cßn l¹i.
  
  CalcFreeItemCellCount(): dïng ®Ó ®Õm kho¶ng trèng trong hµnh trang ( CalcFreeItemCellCount() <= 15 : cÇn 15 kho¶ng trèng);
  
  DisabledUseTownP(0 or 1) : khãa sö dông thæ ®Þa phï : 0 më 1: khãa
  
  ForbidChangePK(0 or 1) : khãa pk 1: khãa ,0 : ko
  
  Msg2Map(id map,str) : dïng th«ng b¸o tin nh¾n ®Õn nh©n vËt trong 1 map nµo ®ã
  
  OfflineLive(PlayerIndex) : dïng ®Ó out nh©n vËt d¹ng ñy th¸c.
  
  GetLastDiagNpc(); return index npc ®èi tho¹i
  
  GetNpcName(nNpcIndex) : return tªn npc ®èi tho¹i b»ng index
  
  NPCINFO_GetLevel(nNpcIndex) : dïng ®Ó lÊy level monster fai include IncludeLib("NPCINFO")
  NPCINFO_GetSeries(nNpcIndex) : dïng ®Ó lÊy series cña monster
  
  SetMissionS(id, Name): Dïng ®Ó add tªn cña nh©n vËt ë d¹ng task mission
  
  GetMissionS(id) : lÊy tªn nh©n vËt ®­îc set b»ng missions s b»ng id
  
  GetSkillExp(Id Skill): dïng ®Ó kiÓm % luyÖn cña skill
  
  AddSkillExp(Id Skill,% exp luyÖn,1,1): add % luyÖn skill 
  
  GetSkillName(Skill Id) : return name cña skill
  
  GetCurrentMagicLevel(nSkillId, 0): kiÓm tra level hiÖn t¹i cña skill
  
  GetSkillMaxLevel(nSkillId): lÊy max skill number
  
  AddSkillState(id skill, 1, 1, sè phót * 1080): dïng ®Ó add thÓ tr¹ng skill hiÓn thÞ d­íi vßng s¸ng hay lµ tiªn th¶o lé
  
  GetSkillState(id skill): dïng ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña skill hiÖu øng
  
  GetTeamMember(i) : lÊy index player by team
  
  GetNpcAroundPlayerList(nNpcIndex, 20); dïng ®Ó kiÓm tra nh©n vËt cã ë gÇn npc ko (npc idnex, kho¶ng c¸ch nv ®Õn npc)
  
  SetNpcParam( index npc,1,sè thø tù); dïng ®Ó ph©n biÖt sè thø tù npc ®­îc add vµo sv
  
  SetTireTime(0) : dïng ®Ó reset giê ch¬i
  
  ST_LevelUp(nLevel) : dïng ®Ó add level cho ng­êi ch¬i (nlevel : level muèn add) + fai includelib("SETTING")
  
  ST_IsTransLife() : kiÓm tra chuyÓn sinh (IncludeLib("SETTING"))
  
  GetNpcSettingIdx(nNpcIndex) : dïng ®Ó lÊy id npc trong file (npcs.txt) return id npc
  
  ForbidEnmity(0): lock cõu s¸t hay kh«ng cõu s¸t (0: cõu s¸t, 1: cÊm cõu s¸t)
  
  GetNpcPos(nNpcIndex) : return nXIndex,nYIndex,nSubWorldIndex : dïng cho dropitem()
  
  DropItem(nSubWorldIdx ,nX,nY,PlayerIndex,particular type,1,id vat pham,1,0,0,0,0,0,0,0,0): r¬i item or vËt phÈm xuèng ®Êt
  
  AddStackItem(sè l­îng,particular,id vËt phÈm,1,1,0,0,0) : dïng ®Ó add vËt phÈm xÕp chång
  
  GetItemCountEx(id vat pham): dïng ®Ó ®Õm sè l­îng vËt phÈm questkey
  
  HaveItem(id vat pham): dïng ®Ó ®Õm sè l­îng vËt phÈm questkey
  
  DelItemEx(id vat pham): xãa vËt phÈm questkey
  
  AddEventItem(Id vat pham): add vËt phÈm questkey
  
  CheckStoreBoxState(thu tu ruong): kiÓm tra ®· më réng r­¬ng ch­a
  
  SubWorldName(MapIndex): return tªn thµnh thÞ b»ng SubWorld;
  
  AddNpcSkillState(nNpcIndex, Skill ID, Level Skill, 1 (mÆc ®Þnh), thêi gian phót * 18): dïng ®Ó add skill cho npc.
  
  SetNpcAuraSkill(nNpcIndex, Skill ID, Level Skill): dïng ®Ó add skill tr¹ng th¸i buff cho npc.
  
  ChangeOwnFeature(0, 0, -1, -1, -1, -1, -1): Èn m×nh nh©n vËt chØ hiÖn tªn nv th«i, out ra lµ hÕt.
  
  GetLoginTime(): lÊy thêi gian login vµo sv cña nh©n vËt
  
  Time2Tm(GetLoginTime()): dïng ®Ó convert thêi gian login hay logout cña nh©n vËt qua ngµy th¸ng n¨m. vÝ dô: local tb = Time2Tm(GetLoginTime()) str = format("%d/%d/%d-%d/%d/%d", tb[3], tb[2], tb[1], tb[4], tb[5], tb[6])
  
  Tm2Time(2010,7,15,0,0,0): dïng ®Ó convert sang theo ngµy th¸ng: 15/17/2010-0/0/0
  
  Ladder_NewLadder(LadderID,tªn gi¸ trÞ,gi¸ trÞ,type,gi¸ tri 1, gi¸ trÞ 2): dïng ®Ó add ladder (type (0 lµ update liªn tôc, 1 update 1 lÇn))
  
  local tªn gi¸ trÞ, gi¸ trÞ,gi¸ trÞ 1,gi¸ trÞ 2 = Ladder_GetLadderInfo(LadderID, k): dïng ®Ó return l¹i c¸c gi¸ trÞ ladder.
  
  ForbidEnmity(0); cÊm cõu s¸t (1 lµ cÊm, 0 lµ cã thÓ cõu s¸t);
  
  
  AddItemEx(nItemVer, nRandseed, nQ, nG, nD, nL, nS, nLucky, nMagic0, nMagic1, nMagic2, nMagic3, nMagic4, nMagic5, nMagic6);
  
  --====c¸ch dïng hµm dropitem===----	
  tbItem = {6,1,ItemID,1,0,0};
  local x, y, world = GetNpcPos(nNpcIndex);
  DropItem(world, x, y, -1, tbItem[1],tbItem[2], tbItem[3], tbItem[4], tbItem[5], tbItem[6], 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  ----end c¸ch dïng hµm dropitem-------
  
  g_AskClientNumberEx(1, 50, "Xin mêi nhËp sè", {self.goi, {self,50}} ) : ask player for number d­íi d¹ng class function : 1 lµ hiÖn thÞ sè nhËp, self.goi la function , {self,50} : self lµ default parameter, 50 lµ max count cã thÓ nhËp vµo. 
  Include("\\script\\dailogsys\\dialogsay.lua"
  g_GiveItemUI("Thay ®æi ngo¹i h×nh trang bÞ", "Xin h·y bá vµo trang bÞ cÇn thay ®æi ngo¹i h×nh", {self.goi, {self,3}}): UI giao trang bÞ dïng ®Ó gäi function class, self.goi(3,INDEX): INDEX: self, max input 3
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  =============================================
  ---dailog: Include("\\script\\dailogsys\\g_dialog.lua")
  if NpcName2Replace then 
  have to use : NpcName2Replace(szNpcName) : return chÝnh x¸c tªn npc ®èi tho¹i.
  end
  local tbDailog = DailogClass:new(szNpcName) 
  tbDailog.szTitleMsg = ""
  tbDailog:AddOptEntry(string option,function) : dïng cho function ko cã parameter
  tbDailog:AddOptEntry(string option,function,{para1,para2,para3,...}): dïng cho function cã parameter
  tbDailog:Show() : show list AddOption
  
  --Add Npc tù ®éng: Include("\\script\\global\\autoexec_head.lua")
  AutoFunctions: Add(function addnpc) :nã sÏ tù add npc b»ng c¸ch bá function npc vµo para
  c¸ch dïng: gäi hµm ra cuèi file AutoFunctions:Add(LoadNpc_ViDu) 
  ------------------------------------
  C¸ch dïng hµm DropTemplet:
  Include("\\script\\lib\\droptemplet.lua") : header ®Ó dïng ®­¬c hµm DropTemplet
  tbItem =
   {
  	{szName = "",tbProp = {0,1},nCount = 1, nRate = 20,nQuality = 1, nExpiredTime = 10080} --cho hoµng kim trang bi
  	{szName = "",tbProp = {4 or 6,1,id vat pham,1,0,0},nCount = 1, nRate = 20, nExpiredTime = 10080}
  }
  tbDropTemplet:GiveAwardByList(nNpcIndex, -1, tbItem,TitleStr, 1)
   : hµm r¬i (TitleStr : "Boss death" or bÊt cø g×)
  -------------------------------------------------------------------
  ==========================================
  	C¸c hµm liªn quan ®Õn ~ tèng kim
  bt_setnormaltask2type() --set task cho c¸i b¶ng	
  	BT_SetView(PL_TOTALPOINT); --®iÓm 
  	BT_SetView(PL_KILLPLAYER); --giÕt ng­êi
  	BT_SetView(PL_KILLNPC);--giÕt npc
  	BT_SetView(PL_BEKILLED); --bÞ ng­êi kh¸c giÕt
  --	BT_SetView(PL_SNAPFLAG); --®o¹t cê
  	BT_SetView(PL_GETITEM); --B¶o vËt lôm ®­îc
  	BT_SetView(PL_MAXSERIESKILL); --liªn tr¶m
  
  	BT_SetGameData()
  	BT_LeaveBattle() : tat ~ clear thong tin
  	BT_ClearPlayerData() --xoa data cua ~ trong tong kim
  	BT_SortLadder() : sort thø h¹ng
  	BT_BroadSelf() : më lªn cho nh×n thÊy th«ng tin trong b¶ng ~
  
  ------------------------------------------------------------------------------
  ==============================================
  	C¸c hµm liªn quan ®Õn chØnh thêi gian trong s3relay
  TaskName("name"): 
  TaskInterval(time) : sè phót
  TaskTime(giê, phót):
  TaskCountLimit(0);
  
  ------------------------------------------------------------------------------
  ================================================
  Hµm add ®å tÝm + add option ®å tÝm.
  --add option ®å tÝm vµ hµm
  --add ra ®å t×m 6 dßng: AddQualityItem(2,0,1,2,10,4,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1) 
  --AddItemEx(nItemVer, nRandseed, nQuality, nG, nD, nL, nS, nLucky, nMagic0, nMagic1, nMagic2, nMagic3, nMagic4, nMagic5, nMagic6);
  
  --randsed: trong ®å tÝm nÕu ®Ó 0 nã sÏ random tØ lÖ option cña trang bÞ tõ 1% - 100% tuú theo option thuéc lo¹i nµo.
  --vÝ dô: magic id 126 (s¸t th­¬ng) trong file magicattriblevel_index.txt cã tû lÖ min lµ 1 vµ 10 lµ max t­îng tr­ng cho 1% - 100% nÕu ®Ó randomseed lµ 0 vµ magic level 1 th× s¸t th­¬ng sÏ random trong kho¶ng 1%-10%
  AddItemEx(4,ransed,2,nGenre, nDetailType, nParticular, nLevel, nSeries, nLuck,290,maglevel[2],maglevel[3],maglevel[4],maglevel[5],maglevel[6])
  
  GetGiveItemUnit(index); return l¹i itemindex (index lµ vËt phÈm ®­îc lÊy index tõ GiveItemUi());
  ITEM_GetItemRandSeed(itemindex): lÊy randsed
  GetItemAllParams(itemindex): lÊy magiclevel tõng option cã thÓ thay ®æi min max b»ng->(liªn quan ®Õn file magicattriblevel_index.txt (c¸ch coi file idmagic - minopt - maxopt))
  GetItemProp(itemindex): return tÊt c¶ nGenre, nDetailType, nParticular, nLevel, nSeries, nLuck cña 1 trang bÞ
  Lần sửa cuối bởi hoivegame, ngày 11-01-17 lúc 09:36 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng hoivegame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 49 Users Say Thank You to hoivegame For This Useful Post:

  anhhungah12 (17-06-16), anhphi97 (28-10-17), anhyeuviolet (20-09-16), aphrodite (25-03-17), bil4i3n (03-05-16), bincute1 (15-08-16), bthhhz (03-05-16), caochung (31-08-16), conan067 (22-11-16), DAMMEMU (03-05-16), danghai1993 (23-11-19), David_Linh_97 (27-07-16), debaf9 (17-07-16), dovietthai (10-09-16), duynguyenjx (16-07-16), f-fantasy (03-05-16), hocdevgame (02-05-16), huhahu92 (05-05-16), huntersun (03-05-16), huynhkim (02-05-16), Kethanglang (03-05-16), khungboktvn (02-05-16), kingdevil95 (25-07-16), kuroo123 (03-05-16), LHB_LOVE (21-06-17), longkandy (05-10-16), minhclub102 (08-11-16), minhkhanh109 (02-05-16), MozillaFirefox (03-05-16), nampinn (02-05-16), nguyenhophuc87 (29-06-16), nguyenhuynhduc (03-05-16), nguyenthinhpha (21-05-16), nhoccon1011 (03-05-16), nobitajx2 (03-05-16), phuongcoi (19-07-16), qd1993 (17-11-16), quancoi000 (11-09-16), quanhongle (01-11-16), remesouth (17-11-16), satthupro95 (21-04-18), SmileBlack (03-05-16), songvijx (03-05-16), thinkiem (28-08-16), togashi007 (16-06-16), tuanhdvn (13-07-16), tuyettinh88 (04-02-17), tvnnam (05-05-16), vuduymanh (13-07-16)

 3. #2
  Vi phạm quy định hocdevgame's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  181
  Thanks
  256
  Thanked 61 Times in 27 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Phá trinh bài viết cúa sư phụ kkkkkk.... Dow về chiến thôi !!!!!
  Khách viếng thăm hãy cùng hocdevgame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến hocdevgame vì bài viết này !

  linhkoi1020 (03-11-16)

 5. #3
  Thành Viên nampinn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  626
  Thanks
  246
  Thanked 54 Times in 45 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Cảm ơn thớt đã share, cho em hỏi là cái code phía dưới dùng để làm gì vậy?
  XIn lỗi vì mình mù tịt về JX .
  Khách viếng thăm hãy cùng nampinn xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến nampinn vì bài viết này !

  linhkoi1020 (03-11-16)

 7. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  477
  Thanks
  135
  Thanked 110 Times in 67 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  thớt kia bị close rồi à ? bạn thớt ?
  Khách viếng thăm hãy cùng Kethanglang xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. The Following 2 Users Say Thank You to Kethanglang For This Useful Post:

  hocdevgame (03-05-16), linhkoi1020 (03-11-16)

 9. #5
  Vi phạm quy định hocdevgame's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  181
  Thanks
  256
  Thanked 61 Times in 27 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi Kethanglang [Only registered and activated users can see links. ]
  thớt kia bị close rồi à ? bạn thớt ?
  Là sao hã bạn không hiểu !!!!
  Khách viếng thăm hãy cùng hocdevgame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 10. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến hocdevgame vì bài viết này !

  linhkoi1020 (03-11-16)

 11. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  511
  Thanks
  264
  Thanked 297 Times in 187 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  bao giờ có người share cho cái ? đây . . .
  Khách viếng thăm hãy cùng greentears xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 12. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến greentears vì bài viết này !

  linhkoi1020 (03-11-16)

 13. #7
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  1,247
  Thanks
  320
  Thanked 505 Times in 301 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Cover Hàm đây
  Tks chủ thớt về cái hàm
  /*
  DarkMoon
  05/02/2013 3:00 am
  hamserver_vina.txt
  List ham server
  */
  --IncludeLib("FILESYS") : de dung dc ham doc file
  --IncludeLib("TASKSYS"): DE DUNG TASK SYS FILE
  --IncludeLib("SETTING") : Dung lien wan den ham ST_
  --IncludeLib("ITEM") --lien quan đến item
  --IncludeLib("TIMER") --liên quan đến hàm timer (gọi id from tasklist.ini)
  --IncludeLib("NPCINFO"): dùng để gọi hàm level monster

  --timer gọi only in tasklist.in
  TM_SetTimer(18 * 10, IDTaskTimer, 30, 0)
  TM_StopTimer(IDTASKTIMER)

  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua"): create ham say
  TabFile_Search(path or tên file muốn đặt,zNameRow,DataFind,nRow): dùng để tìm 1 thông tin của 1 line nào đó trong 1 file.
  TabFile_GetRowCount(path or tên file muốn đặt) : count data trong file
  TabFile_GetCell(path or tên file muốn đặt,nRow,zNameRow) : dùng để lấy thông tin từng roll mặc định bởi tên đầu tiên của row
  TabFile_Load(path,tên file muốn đặt(vd: "duong")) : kiểm tra file có tồn tại ko (1: có, 0: ko)
  SetAutoHangMapFlag(id so ) : 1 cấm bán hàng + chat trên mọi tầng số
  CountFreeRoomByWH(width,height) : tính ô trống trong rương by rộng và chiều cao
  CalcFreeItemCellCount() : đếm khoảng trống trong hành trang by ô (1 by 1)
  CreateTaskSay({"<dec><npc>".." string want to say","ket thuc/oncancel"})
  GetAccount() : hàm lấy id để đăng nhập nhân vật
  GetLocalDate("%y%m%d") : lấy ngày tháng của computer
  CreateNewSayEx(zTile,tbOption) : tạo một hàm say như sau
  zTile = "test string"
  tbOption =
  {
  {"Option name",function option,paramate}
  }
  ITEM_SetExpiredTime(ItemIndex, 10080);

  SyncItem(ItemIndex); dùng sau khi set thời gian expired cho 1 trang bị hoặc 1 vật phẩm nào.

  SetItemBindState(index,-2) : khóa bảo hiểm vĩnh viễn (index = AddItem(...) )

  GetItemName(nItemIdx) : dùng để lấy tên vật phẩm.

  RemoveItemByIndex(nItemIdx) : xóa vật phẩm by index.

  CalcEquiproomItemCount( 6, 1, Id Vật Phẩm, Cấp Độ ) : đếm số lượng vật phẩm xếp chồng trong rương dùng cho hàm AddItem(6,1,0...)

  ConsumeEquiproomItem(số lượng trừ,6,1,Id Vật Phẩm,-1): del vật phẩm xếp chồng dùng cho vật phẩm AddItem(6..)

  CalcEquiproomItemCount(4,id vật phẩm,1,-1) : đếm số lượng xếp chồng cho vật phẩm questkey

  ConsumeEquiproomItem(số lượng,4,id vật phẩm,1,-1): del vật phẩm xếp chồng dùng cho questkey

  ConsumeItem(3,1,loại vật phẩm (4, or 6 or item),1,Id Vật Phẩm,-1): dùng để kiểm tra vật phẩm có hay ko nếu có thì return 1 và xóa lun vật phẩm hoặc trang bi

  ConsumeItem(-1,nItemCount,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): dùng để đếm số lượng(cả stack) Item 6 có bao nhiêu nếu đúng số lượng nItemCount(lấy từ CalcItemCount) là 1 if not -1, then nó del vật phẩm đó.

  CalcItemCount(-1,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): lấy số lượng Item stack của item 6 trong bảng giao

  CalcItemCount(3,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): đếm số lượng vật phẩm trong hành trang

  GiveItemUI("tên của bản giao","chú thích của bảng giao","function de thực hiện bảng giao") : bảng giao vật phẩm or trang bị

  GetItemBindState(nItemIndex) : lấy tình trạng của vật phẩm (khóa hay ko khóa)

  GetGiveItemUnit(nItemRoom) : trả lại lấy index của vật phẩm bỏ vào bảng giao return IndexItem,nItemRoom: số ô của vật phẩm bỏ vào bảng giao

  GetItemProp(index item) : return particular,kind of vật phẩm,id vật phẩm

  GetItemStackCount(idxItem): return số lượng item xếp chồng bỏ vào bảng giao by index vật phẩm bỏ vào

  GetItemQuality(nItemIndex) : return loại trang bị bỏ vào bảng giao bởi index.

  GetItemName(nItemIndex): return lại tên của vật phẩm hoặc trang bị bỏ vào bởi index

  SetItemStackCount( itemidx , 10 ): xoá item stack bỏ vào ui rồi add lại số lượng còn lại.

  CalcFreeItemCellCount(): dùng để đếm khoảng trống trong hành trang ( CalcFreeItemCellCount() <= 15 : cần 15 khoảng trống);

  DisabledUseTownP(0 or 1) : khóa sử dụng thổ địa phù : 0 mở 1: khóa

  ForbidChangePK(0 or 1) : khóa pk 1: khóa ,0 : ko

  Msg2Map(id map,str) : dùng thông báo tin nhắn đến nhân vật trong 1 map nào đó

  OfflineLive(PlayerIndex) : dùng để out nhân vật dạng ủy thác.

  GetLastDiagNpc(); return index npc đối thoại

  GetNpcName(nNpcIndex) : return tên npc đối thoại bằng index

  NPCINFO_GetLevel(nNpcIndex) : dùng để lấy level monster fai include IncludeLib("NPCINFO")
  NPCINFO_GetSeries(nNpcIndex) : dùng để lấy series của monster

  SetMissionS(id, Name): Dùng để add tên của nhân vật ở dạng task mission

  GetMissionS(id) : lấy tên nhân vật được set bằng missions s bằng id

  GetSkillExp(Id Skill): dùng để kiểm % luyện của skill

  AddSkillExp(Id Skill,% exp luyện,1,1): add % luyện skill

  GetSkillName(Skill Id) : return name của skill

  GetCurrentMagicLevel(nSkillId, 0): kiểm tra level hiện tại của skill

  GetSkillMaxLevel(nSkillId): lấy max skill number

  AddSkillState(id skill, 1, 1, số phút * 1080): dùng để add thể trạng skill hiển thị dưới vòng sáng hay là tiên thảo lộ

  GetSkillState(id skill): dùng để kiểm tra tình trạng của skill hiệu ứng

  GetTeamMember(i) : lấy index player by team

  GetNpcAroundPlayerList(nNpcIndex, 20); dùng để kiểm tra nhân vật có ở gần npc ko (npc idnex, khoảng cách nv đến npc)

  SetNpcParam( index npc,1,số thứ tự); dùng để phân biệt số thứ tự npc được add vào sv

  SetTireTime(0) : dùng để reset giờ chơi

  ST_LevelUp(nLevel) : dùng để add level cho người chơi (nlevel : level muốn add) + fai includelib("SETTING")

  ST_IsTransLife() : kiểm tra chuyển sinh (IncludeLib("SETTING"))

  GetNpcSettingIdx(nNpcIndex) : dùng để lấy id npc trong file (npcs.txt) return id npc

  ForbidEnmity(0): lock cừu sát hay không cừu sát (0: cừu sát, 1: cấm cừu sát)

  GetNpcPos(nNpcIndex) : return nXIndex,nYIndex,nSubWorldIndex : dùng cho dropitem()

  DropItem(nSubWorldIdx ,nX,nY,PlayerIndex,particular type,1,id vat pham,1,0,0,0,0,0,0,0,0): rơi item or vật phẩm xuống đất

  AddStackItem(số lượng,particular,id vật phẩm,1,1,0,0,0) : dùng để add vật phẩm xếp chồng

  GetItemCountEx(id vat pham): dùng để đếm số lượng vật phẩm questkey

  HaveItem(id vat pham): dùng để đếm số lượng vật phẩm questkey

  DelItemEx(id vat pham): xóa vật phẩm questkey

  AddEventItem(Id vat pham): add vật phẩm questkey

  CheckStoreBoxState(thu tu ruong): kiểm tra đã mở rộng rương chưa

  SubWorldName(MapIndex): return tên thành thị bằng SubWorld;

  AddNpcSkillState(nNpcIndex, Skill ID, Level Skill, 1 (mặc định), thời gian phút * 18): dùng để add skill cho npc.

  SetNpcAuraSkill(nNpcIndex, Skill ID, Level Skill): dùng để add skill trạng thái buff cho npc.

  ChangeOwnFeature(0, 0, -1, -1, -1, -1, -1): ẩn mình nhân vật chỉ hiện tên nv thôi, out ra là hết.

  GetLoginTime(): lấy thời gian login vào sv của nhân vật

  Time2Tm(GetLoginTime()): dùng để convert thời gian login hay logout của nhân vật qua ngày tháng năm. ví dụ: local tb = Time2Tm(GetLoginTime()) str = format("%d/%d/%d-%d/%d/%d", tb[3], tb[2], tb[1], tb[4], tb[5], tb[6])

  Tm2Time(2010,7,15,0,0,0): dùng để convert sang theo ngày tháng: 15/17/2010-0/0/0

  Ladder_NewLadder(LadderID,tên giá trị,giá trị,type,giá tri 1, giá trị 2): dùng để add ladder (type (0 là update liên tục, 1 update 1 lần))

  local tên giá trị, giá trị,giá trị 1,giá trị 2 = Ladder_GetLadderInfo(LadderID, k): dùng để return lại các giá trị ladder.

  ForbidEnmity(0); cấm cừu sát (1 là cấm, 0 là có thể cừu sát);


  AddItemEx(nItemVer, nRandseed, nQ, nG, nD, nL, nS, nLucky, nMagic0, nMagic1, nMagic2, nMagic3, nMagic4, nMagic5, nMagic6);

  --====cách dùng hàm dropitem===----
  tbItem = {6,1,ItemID,1,0,0};
  local x, y, world = GetNpcPos(nNpcIndex);
  DropItem(world, x, y, -1, tbItem[1],tbItem[2], tbItem[3], tbItem[4], tbItem[5], tbItem[6], 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  ----end cách dùng hàm dropitem-------

  g_AskClientNumberEx(1, 50, "Xin mời nhập số", {self.goi, {self,50}} ) : ask player for number dưới dạng class function : 1 là hiện thị số nhập, self.goi la function , {self,50} : self là default parameter, 50 là max count có thể nhập vào.
  Include("\\script\\dailogsys\\dialogsay.lua"
  g_GiveItemUI("Thay đổi ngoại hình trang bị", "Xin hãy bỏ vào trang bị cần thay đổi ngoại hình", {self.goi, {self,3}}): UI giao trang bị dùng để gọi function class, self.goi(3,INDEX): INDEX: self, max input 3

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  =============================================
  ---dailog: Include("\\script\\dailogsys\\g_dialog.lua")
  if NpcName2Replace then
  have to use : NpcName2Replace(szNpcName) : return chính xác tên npc đối thoại.
  end
  local tbDailog = DailogClass:new(szNpcName)
  tbDailog.szTitleMsg = ""
  tbDailog:AddOptEntry(string option,function) : dùng cho function ko có parameter
  tbDailog:AddOptEntry(string option,function,{para1,para2,para3,...}): dùng cho function có parameter
  tbDailog:Show() : show list AddOption

  --Add Npc tự động: Include("\\script\\global\\autoexec_head.lua")
  AutoFunctions: Add(function addnpc) :nó sẽ tự add npc bằng cách bỏ function npc vào para
  cách dùng: gọi hàm ra cuối file AutoFunctions:Add(LoadNpc_ViDu)
  ------------------------------------
  Cách dùng hàm DropTemplet:
  Include("\\script\\lib\\droptemplet.lua") : header để dùng đươc hàm DropTemplet
  tbItem =
  {
  {szName = "",tbProp = {0,1},nCount = 1, nRate = 20,nQuality = 1, nExpiredTime = 10080} --cho hoàng kim trang bi
  {szName = "",tbProp = {4 or 6,1,id vat pham,1,0,0},nCount = 1, nRate = 20, nExpiredTime = 10080}
  }
  tbDropTemplet:GiveAwardByList(nNpcIndex, -1, tbItem,TitleStr, 1)
  : hàm rơi (TitleStr : "Boss death" or bất cứ gì)
  -------------------------------------------------------------------
  ==========================================
  Các hàm liên quan đến ~ tống kim
  bt_setnormaltask2type() --set task cho cái bảng
  BT_SetView(PL_TOTALPOINT); --điểm
  BT_SetView(PL_KILLPLAYER); --giết người
  BT_SetView(PL_KILLNPC);--giết npc
  BT_SetView(PL_BEKILLED); --bị người khác giết
  -- BT_SetView(PL_SNAPFLAG); --đoạt cờ
  BT_SetView(PL_GETITEM); --Bảo vật lụm được
  BT_SetView(PL_MAXSERIESKILL); --liên trảm

  BT_SetGameData()
  BT_LeaveBattle() : tat ~ clear thong tin
  BT_ClearPlayerData() --xoa data cua ~ trong tong kim
  BT_SortLadder() : sort thứ hạng
  BT_BroadSelf() : mở lên cho nhìn thấy thông tin trong bảng ~

  ------------------------------------------------------------------------------
  ==============================================
  Các hàm liên quan đến chỉnh thời gian trong s3relay
  TaskName("name"):
  TaskInterval(time) : số phút
  TaskTime(giờ, phút):
  TaskCountLimit(0);

  ------------------------------------------------------------------------------
  ================================================
  Hàm add đồ tím + add option đồ tím.
  --add option đồ tím và hàm
  --add ra đồ tìm 6 dòng: AddQualityItem(2,0,1,2,10,4,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1)
  --AddItemEx(nItemVer, nRandseed, nQuality, nG, nD, nL, nS, nLucky, nMagic0, nMagic1, nMagic2, nMagic3, nMagic4, nMagic5, nMagic6);

  --randsed: trong đồ tím nếu để 0 nó sẽ random tỉ lệ option của trang bị từ 1% - 100% tuỳ theo option thuộc loại nào.
  --ví dụ: magic id 126 (sát thương) trong file magicattriblevel_index.txt có tỷ lệ min là 1 và 10 là max tượng trưng cho 1% - 100% nếu để randomseed là 0 và magic level 1 thì sát thương sẽ random trong khoảng 1%-10%
  AddItemEx(4,ransed,2,nGenre, nDetailType, nParticular, nLevel, nSeries, nLuck,290,maglevel[2],maglevel[3],maglevel[4],maglevel[5],maglevel[6])

  GetGiveItemUnit(index); return lại itemindex (index là vật phẩm được lấy index từ GiveItemUi());
  ITEM_GetItemRandSeed(itemindex): lấy randsed
  GetItemAllParams(itemindex): lấy magiclevel từng option có thể thay đổi min max bằng->(liên quan đến file magicattriblevel_index.txt (cách coi file idmagic - minopt - maxopt))
  GetItemProp(itemindex): return tất cả nGenre, nDetailType, nParticular, nLevel, nSeries, nLuck của 1 trang bị
  Khách viếng thăm hãy cùng bthhhz xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 14. The Following 2 Users Say Thank You to bthhhz For This Useful Post:

  duynguyenjx (16-07-16), togashi007 (16-06-16)

 15. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  36
  Thanks
  28
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi greentears [Only registered and activated users can see links. ]
  bao giờ có người share cho cái ? đây . . .
  ......................cám ơn thớt chia sẻ cái SV mang về tìm hiểu thôi ...
  P.s hoc hoi devgame
  Lần sửa cuối bởi SmileBlack, ngày 03-05-16 lúc 09:29 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng SmileBlack xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 16. #9
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  37
  Thanks
  10
  Thanked 7 Times in 4 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  mô phật .............................
  Khách viếng thăm hãy cùng yeujx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 17. #10
  Vi phạm quy định hocdevgame's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  181
  Thanks
  256
  Thanked 61 Times in 27 Posts

  Ðề: Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

  Sever này khỏi bàn cãi bao chuẩn nhé ae...!!!
  Xa phu với mọi thứ hết không báo bug....!!!
  Ảnh off nên share cho mọi người xài ai muốn phát triển thêm thì pm mình nha!!!
  Hợp tác dev chơi zui
  Khách viếng thăm hãy cùng hocdevgame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 18. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến hocdevgame vì bài viết này !

  duynguyenjx (09-09-16)

 

 
Trang 1 của 21 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-03-17, 05:23 PM
 2. [JX] Linux: Share server Đức tự tổng hợp từ anh Đô share, cgalaxy và Yoken9x
  Bởi minhduc_aa trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 99
  Bài viết cuối: 01-03-16, 11:52 PM
 3. [JX] Share Server VNG chạy bằng linux :) !
  Bởi evilbaby1 trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 2136
  Bài viết cuối: 01-09-15, 07:54 AM
 4. [JX] Share bộ server Linux đã việt hoá tổng hợp !
  Bởi tranminhdo trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 33
  Bài viết cuối: 19-06-14, 08:17 PM
 5. [KT] Share server Kiếm Thế Linux 13 môn phái
  Bởi nghichtu91 trong diễn đàn Releases
  Trả lời: 177
  Bài viết cuối: 14-01-13, 06:18 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:16 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.