Bộ danh hiệu này ai còn giữ share mình với
Cảm ơn rất nhiều
Trích dẫn Gửi bởi vuduymanh [Only registered and activated users can see links. ]
anh trung hay ai biết hàm để lấy cái này ra dc ko
D:\Server\Settings\HonorSetting.txt

HONORID HONORIMAGE OFFX OFFY TOTALFRAME1 \spr\resspecial\rankofjx\tuyetthe.spr 42 42 8
2 \spr\resspecial\rankofjx\langvan.spr 42 42 8
3 \spr\resspecial\rankofjx\ngaotuyet.spr 42 42 8
4 \spr\resspecial\rankofjx\phaquan.spr 42 42 8
5 \spr\resspecial\rankofjx\kinhloi.spr 42 42 8
6 \spr\resspecial\rankofjx\nguphong.spr 42 46 8
7 \spr\resspecial\rankofjx\phequang.spr 42 46 8
8 \spr\resspecial\rankofjx\khapthan.spr 42 46 8
9 \spr\resspecial\rankofjx\kinhthien.spr 42 44 8
10 \spr\resspecial\rankofjx\vocuc.spr 38 46 8
11 \spr\resspecial\rankofjx\kinhthe.spr 28 42 8
12 \spr\resspecial\rankofjx\sieupham.spr 25 42 8
13 \spr\resspecial\rankofjx\sophuong.spr 25 42 8
14 \spr\resspecial\rankofjx\tiemlong.spr 27 42 8
15 \spr\resspecial\rankofjx\chiton.spr 28 42 8
16 \spr\resspecial\rankofjx\vosong.spr 42 42 8
17 \spr\resspecial\rankofjx\tuma.spr 45 65 8
18 \spr\resspecial\rankofjx\trisu.spr 20 50 8
19 \spr\resspecial\rankofjx\ngusu.spr 115 78 8
20 \spr\resspecial\rankofjx\thaithu.spr 50 60 8
21 \spr\resspecial\rankofjx\thaipho.spr 50 60 8
22 \spr\resspecial\rankofjx\thieukhanh.spr 30 72 8
23 \spr\resspecial\rankofjx\thaisu.spr 55 70 8
24 \spr\resspecial\rankofjx\thuongkhanh.spr 118 112 8
25 \spr\resspecial\rankofjx\quoccong.spr 100 113 8
26 \spr\resspecial\rankofjx\thuatuong.spr 110 118 8
27 \spr\resspecial\rankofjx\hoangde.spr 105 113 8
28 \spr\resspecial\rankofjx\vip1.spr 5 42 8
29 \spr\resspecial\rankofjx\vip2.spr 5 42 8
30 \spr\resspecial\rankofjx\vip3.spr 5 42 8
31 \spr\resspecial\rankofjx\vip4.spr 5 42 8
32 \spr\resspecial\rankofjx\vip5.spr 5 42 8
33 \spr\resspecial\rankofjx\vip6.spr 5 42 8
34 \spr\resspecial\rankofjx\vip7.spr 5 42 8
35 \spr\resspecial\rankofjx\vip8.spr 5 42 8
36 \spr\resspecial\rankofjx\vip9.spr 5 42 8
37 \spr\resspecial\rankofjx\vip10.spr 5 42 8
38 \spr\resspecial\rankofjx\sieuthan.spr 40 49 8
39 \spr\resspecial\rankofjx\daithanh.spr 40 49 8
40 \spr\resspecial\rankofjx\ctah.spr 100 105 8
41 \spr\resspecial\rankofjx\ghun.spr 105 115 8
42 \spr\resspecial\rankofjx\hhds.spr 50 150 8
43 \spr\resspecial\rankofjx\nbvt.spr 110 95 8
44 \spr\resspecial\rankofjx\nhhd.spr 120 70 8
45 \spr\resspecial\rankofjx\qtkt.spr 95 97 8
46 \spr\resspecial\rankofjx\qks.spr 85 98 8
47 \spr\resspecial\rankofjx\tttk.spr 108 105 8
48 \spr\resspecial\rankofjx\udtp.spr 108 97 8
49 \spr\resspecial\rankofjx\vhct.spr 87 117 8
50 \spr\resspecial\rankofjx\xbnp.spr 110 105 8