sao mỗi lần download 1 phần mềm từ web multiupload.nl thì nó cứ bắt mình cài đặt ilivid là s z ai hỗ trợ mình cái