Em đang nghiên cứu cái này mà box này có vẻ vắng teo và server rất hiếm thì phải. Mọi người tìm giúp em với