như trên bác ý del 1 patch làm tải xong hết rùi lại thiếu