[JX] Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Lão Làng Chém Gió
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Đang ở
  Chém
  Bài viết
  1,445
  Thanks
  1
  Thanked 45 Times in 14 Posts

  Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed

  Share cái này chứ để chả làm gì , cái này lúc trước có 1 số bug nhỏ nhỏ nhưng Fix rồi mà hồi đó cũng gần 1 năm rồi sang nhỉ
  Code
  sudo_main.lua
  Code:
  --Dj sangpronhat
  --Date : 21/11/2009
  --He thong su do
  --¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï
  ----------------------
  SU={}
  DO={}
  Include("\\script\\lib\\taobang.lua")
  Include("\\script\\sudo_sn\\dssu.lua")
  Include("\\script\\sudo_sn\\dsdo.lua")
  Include("\\script\\sudo_sn\\dssudo.lua")
  Include("\\script\\global\\Serverlib.lua")
  Include("\\Script\\global\\sourcejx49.lua");
  --Khoi tao mang
  loithoai=
  {
  "¡ïThu Nhan Do De/add_dt", --1
  "¡ïBai Su./bai_su",--2
  "¡ïTruy Tim Su Phu./search_s",--3
  "¡ïTruy Tim De Tu./search_dt",--4
  "¡ïXuat Su./leave_sd",--5 
  "¡ïPhan Su Do/leave2_sd",--6
  "¡ïTinh Hinh Su Do/LEVS",--7
  "¡ï¡ï[Hot] Ban Do [Su Do]/hot",--8
  "¡ï¡ï[Hot] Kiem Tra Do De/theodoi",--9
  "¡ï¡ï[Hot] Tham Gia Su Do Song Hiep/sdsh",--10
  "¡ïHo tro de tu/helps",--11
  "¡ïTruc Xuat Do De/bo_dt"--12
  }
  sudothiep = 215 --
  daihongbao = 217 --
  function main() ---
  Msg2Player(su().."   "..do_t())
  if su()==1 then su_main() return end
  if do_t()==1 then do_main() return end
  if GetLevel() >= 80 then
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: Voi dang cap cua nguoi co the giup nhung nhan si moi gia nhap giang ho do !!!",5,loithoai[1],loithoai[12],loithoai[4],loithoai[7],"¡ïKet Thuc./OnEx")
  else
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi muon nhan su phu thi hoi ho co chap nhan nhan nguoi lam de tu khong neu dong y thi moi su phu den gap ta",1,"¡ïKet Thuc./OnEx")
  end
  end
  
  function su()
  if getn(SU) == 0 then
  return 0 end
  for i=1,getn(SU) do
  	name=GetName()
  	if name == SU[i][1] then
  		return 1
  	else
  		return 0
  	end
  end
  end
  function search_dt()
  Say("<color=green> To Su: <color> Chuc Nang nay van chua cap nhat",1,"Ket Thuc./OnEx")
  end;
  
  function su_main()
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: Dang cap lam su phu cua nguoi la "..LEVS().." nguoi co y dinh gi nho ta giup",5,loithoai[1],loithoai[4],loithoai[7],loithoai[8],"Trang ke tiep/next1")
  end
  
  function next1()
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: Dang cap lam su phu cua nguoi la "..LEVS().." nguoi co y dinh gi nho ta giup",5,loithoai[9],loithoai[10],loithoai[11],loithoai[12],"Ket thuc doi thoai/OnEx")
  end 
  
  function do_t()
  if getn(DO) == 0 then
  return 0 end
  for i=1,getn(DO) do
  	for z=2,getn(DO[i]) do
  		if DO[i][z]==GetName() then
  			return 1
  		end
  	end
  end
  return 0
  end
  function search_s()
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi muon tim Su Phu <color=red>"..timsu().."<color> phai khong",1,"Ket Thuc./OnEx")
  end;
  
  function do_main()
  if GetLevel()>=80 then
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: Su phu cua ban la <color=red>"..timsu().."<color>",5,loithoai[3],loithoai[5],loithoai[6],loithoai[11],"¡ïKet Thuc/OnEx")
  else
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: Su phu cua ban la <color=red>"..timsu().."<color>",5,loithoai[3],loithoai[6],loithoai[7],loithoai[11],"¡ïKet Thuc/OnEx")
  end
  end
  
  function OnEx()
  Msg2Player("Sever mang ten Jx50 version 1.0")
  end
  
  function add_dt()
  sdt_count = GetItemCount(sudothiep)
  tz = GetTeamSize()
  if su()~=1 then
  	if sdt_count >= 1 then
  		if tz == 2 then
  			DelItem(sudothiep)
  			SU[getn(SU)+1] = {GetName(),1,1,0}
  			bien = TaoBang(SU,"SU")
  			LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  			pl = PlayerIndex
  			team=GetTeam()
  			name=GetName()
  			lev=GetLevel()
  			do_a=nil
  			for i=1,GetPlayerCount() do
  				PlayerIndex = i
  				if team==GetTeam() then
  					if name~=GetName() then
  						if GetLevel()>=lev then 
  							PlayerIndex = pl
  							Msg2Player("Khong the nhan de tu co lev cao hon") 
  							break 
  						end
  						if tim_su(GetName())~=1 then
  							do_a = GetName()
  							break
  						else
  							PlayerIndex = pl
  							Msg2Player("Nhan vat ban muon nhan lam de tu da bai su !!!")
  							return
  						end
  					end
  				end
  			end
  			Msg2Player(do_a)
  			PlayerIndex = pl
  			DO[getn(DO)+1] = {GetName(),do_a}--su, do1
  			bien = TaoBang(DO,"DO")
  			LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  			Msg2SubWorld("Su phu "..GetName().." nhan de tu "..do_a)
  			AddGlobalCountNews("Su phu "..GetName().."va Do De"..do_a.." ket bai thanh cong ",1)
  		else	
  			Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi hay tao do doi giua nguoi va nguoi can nhan lam de tu ta se giup cho",0)
  		end
  	else
  		Say("<color=green>Tien Su<color>: Hay di tim bi pho su do thiep roi den gap ta !!",0)
  	end
  else
  	if num_dt() > 5 then Say("To So: Ban dang nhan vuot qua so de tu quy dinh",0) return end
  	if sdt_count >= 1 then
  		DelItem(sudothiep)
  		if tz == 2 then
  			pl = PlayerIndex
  			team=GetTeam()
  			name=GetName()
  			lev=GetLevel()
  			do_a=nil
  			for i=1,GetPlayerCount() do
  				PlayerIndex = i
  				if team==GetTeam() then
  					if name~=GetName() then
  						if GetLevel()>=lev then Msg2Player("Khong the nhan de tu co level cao hon") break end
  						if tim_su(GetName())~=1 then
  							do_a = GetName()
  							break
  						else
  							PlayerIndex = pl
  							Msg2Player("Nhan vat ban muon nhan lam de tu da bai su !!!")
  							return
  						end
  					end
  				end
  			end
  			PlayerIndex = pl
  			for k=1,getn(DO) do
  				if DO[k][1] == GetName() then
  					su_id = k
  					so_vl = getn(DO[k])
  					break
  				end
  			end
  			DO[su_id][so_vl+1]=do_a
  			bien = TaoBang(DO,"DO")
  			LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  			for k=1,getn(SU) do
  				if SU[k][1] == GetName() then
  					su_id = k
  				end
  			end
  			for k=1,getn(DO) do
  				if DO[k][1] == GetName() then
  					su_id = k
  					so_vl = getn(DO[k])
  					break
  				end
  			end
  			xuat_su = SU[su_id][4]
  			SU[su_id]={GetName(),so_vl-1,floor(so_vl/2),xuat_su}
  			bien = TaoBang(SU,"SU")
  			LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  			Msg2SubWorld("Su phu "..GetName().." nhan de tu "..do_a)
  			AddGlobalCountNews("Su do "..GetName()..", "..do_a.." gan ket",1)
  		else	
  			Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi hay tao do doi giua nguoi va nguoi can nhan lam de tu ta se giup cho",0)
  		end
  	else
  		Say("<color=green>Tien Su<color>: Hay di tim bi pho su do thiep roi den gap ta !!",0)
  	end
  
  		
  		
  end
  end
  
  function num_dt()
  for i=1,getn(DO) do
  	if DO[i][1]==GetName() then
  		return getn(DO[i])-1
  	end
  end
  end
  
  function tim_su(name)
  if getn(DO) == 0 then
  return 0 end
  for i=1,getn(DO) do
  	for k=1,getn(DO[i]) do
  		if DO[i][k] == name then
  			return 1
  		end
  	end
  end
  return nil
  end
  
  function LEVS()
  muc_luc = 
  {
  {1,1,3,"Kien tap su phu"},
  {2,2,3,"Pho thong su phu"},
  {3,3,3,"Thu nghiep truyen su"},
  {5,4,4,"Pho thong danh su"},
  {7,5,5,"Nhat dai danh su"},
  {10,6,6,"Nhat dai ton su"},
  {13,7,7,"Thien co danh su"},
  {17,8,8,"Khoang the luong su"},
  {21,9,9,"Mon do tam thien"},
  {26,10,10,"Danh do tam thien"},
  }
  for i=1,getn(SU) do
  	if SU[i][1] == GetName() then
  		xuat = SU[i][4]
  			if xuat <= 1 then
  				return muc_luc[1][4]
  			elseif	xuat == 2 then
  				return muc_luc[2][4]
  			elseif xuat == 3 then
  				return muc_luc[3][4]
  			elseif xuat > 3 and xuat <= 5 then
  				return muc_luc[4][4]
  			elseif xuat > 5 and xuat <=7 then
  				return muc_luc[5][4]
  			elseif xuat > 7 and xuat <=10 then
  				return muc_luc[6][4]
  			elseif xuat > 10 and xuat <=13 then
  				return muc_luc[7][4]
  			elseif xuat > 13 and xuat <=17 then
  				return muc_luc[8][4]
  			elseif xuat > 17 and xuat <=21 then
  				return muc_luc[9][4]
  			elseif xuat > 21 and xuat <=26 then
  				return muc_luc[10][4]
  			else
  				return muc_luc[10][4]
  			end
  	end
  end
  
  end
  
  function timsu()
  for i=1,getn(DO) do
  	for k=1,getn(DO[i]) do
  		if DO[i][k] == GetName() then
  			return DO[i][1]
  		end
  	end
  end
  end
  
  function bo_dt()
  List_do_de2={}
  List_do_de={}
  so_dt=0
  id_su=0
  for i=1,getn(DO) do
  	if DO[i][1] == GetName() then
  		so_dt=getn(DO[i])
  		id_su=i
  		break
  	end
  end
  
  if so_dt==2 then
  	Say("<color=green>Tien Su<color>: He thong khong cho ban truc xuat de tu dich truyen",0)
  	return
  end
  
  for k=2,so_dt do
  	List_do_de[getn(List_do_de)+1]=DO[id_su][k].."/select_one"
  	List_do_de2[getn(List_do_de2)+1]=DO[id_su][k]
  end
  List_do_de2[getn(List_do_de2)+1]="Thoat./OnEx"
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi muon truc xuat de tu nao ?",getn(List_do_de),List_do_de)
  end
  
  function select_one(nSel)
  	Msg2Player(nSel)
  	num = nSel+1
  	do_de_bi_truc_xuat = List_do_de2[num]
  	Msg2Player(do_de_bi_truc_xuat)
  	for i=1,getn(DO) do
  		for k=1,getn(DO[i]) do
  			if DO[i][k] == do_de_bi_truc_xuat then
  				DO[i][k] = nil
  			end
  		end
  	end
  	bien = TaoBang(DO,"DO")
  	LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  	Msg2Player("Truc xuat thanh cong de tu "..do_de_bi_truc_xuat)
  	AddGlobalCountNews("Su phu "..GetName().."truc xuat de tu "..do_de_bi_truc_xuat,1)
  	for i=1,getn(SU) do
  		if SU[i][1]==GetName() then
  			SU[i][2]=SU[i][2]-1
  		end
  	end
  	bien = TaoBang(SU,"SU")
  	LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  	List_do_de2={}
  	List_do_de={}
  end
  function helps()
  Talk(3,"","He Thong Su Do Chi Moi Cap Nhat Chuc Nang Thu Nhan De Tu",
  		"Khi nhan Su Phu nguoi se duoc nhieu uu dai",
  		"Chuc ban thanh cong trong cong tac Su Do")
  		end;
  	
  
  function leave_sd()
  if GetLevel() >= 80 then
  	Say("To So: Hien tai nguoi da du level de xuat su...?",2,"Xuat Su/dong_y","Thoat./OnEx")
  else
  	Talk(1,"","Dang cap non kem khong dua vao su phu thi nguoi lam duoc gi co chu")
  end
  end
  function dong_y()
  	if GetLevel() >= 80 then --ok
  		Talk(1,"","<color="..colorS()..">To Su<color>: Bay gio nguoi da du dieu kien tu minh phieu bat giang ho khong can su phu chi day gi nua.")
  		AddEventItem(daihongbao)
  		AddEventItem(daihongbao)
  		tensuphu = timsu()
  		updateSD()
  		for i = 1,getn(DO) do
  			for k = 1,getn(DO[i]) do
  				if DO[i][k] == GetName() then
  					DO[i][k] = ""
  				end
  			end
  		end
  		bien = TaoBang(DO,"DO","")
  		LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  		Msg2SubWorld(GetName().." da duoc su phu "..timsu().." nuoi day thanh tai tro thanh mot dai hiep.")
  	elseif GetLevel() >= 100 then --ok
  		Talk(1,"","<color="..colorS()..">To Su<color>: Bay gio nguoi da du dieu kien tu minh phieu bat giang ho khong can su phu chi day gi nua.")
  		AddEventItem(daihongbao)
  		AddEventItem(daihongbao)
  		AddEventItem(daihongbao)
  		AddEventItem(daihongbao)
  		AddEventItem(daihongbao)
  		tensuphu = timsu()
  		updateSD()
  		for i = 1,getn(DO) do
  			for k = 1,getn(DO[i]) do
  				if DO[i][k] == GetName() then
  					DO[i][k] = ""
  				end
  			end
  		end
  		bien = TaoBang(DO,"DO","")
  		LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  		Msg2SubWorld(GetName().." da duoc su phu "..timsu().." nuoi day thanh tai tro thanh mot dai hiep.")
  	end
  end;
  
  function leave2_sd()
  		Talk(1,"","<color="..colorS()..">Tien Su<color>: Nguoi da phan lai Su Phu cua minh!.")
  		tensuphu = timsu()
  		updateSD()
  		for i = 1,getn(DO) do
  			for k = 1,getn(DO[i]) do
  				if DO[i][k] == GetName() then
  					DO[i][k] = ""
  				end
  			end
  		end
  		bien = TaoBang(DO,"DO","")
  		LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  end;
  function updateSD()
  	for i = 1,getn(SU) do
  		if tensuphu == timsu() then
  			SU[i][3] = SU[i][3] + 1
  			bien = TaoBang(SU,"SU")
  			LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  		end
  	end
  end;
  dssudo.lua
  Code:
  SUDO={}
  dsdo.lua :
  Code:
  DO={}
  dssu.lua
  Code:
  SU={}
  TaoBang.lua
  Code:
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  --Doan script sau de luu cac bang (array) duoc tao vao 1 file lua voi cau truc sau
  --bang = {
  --{value1,value2,...}
  --}
  --Ve dang nhu sau :
  --bang = {}
  --bang[i] = {value1,value2,....}
  --Sau do thi luu bang lai vao file cau truc ham nhu sau
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  --Ham TaoBang(TableIndex,TableName) 
  --TableIndex : table chung ta se su dung de tao ra file (type : table)
  --TableName : ten cua table can tao file (type : string)
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  function TaoBang(Table,TableName)
  tao = TableName.."={}\n"
  for i=1,getn(Table) do
  	if (type(Table[i])=="table") then
  		tao = tao..TableName.."["..i.."]".."=".."{"..Value(Table[i]).."\n"
  	else
  		tao = tao..TableName.."["..i.."]".."=".."{"..Value(Table).."\n" 
  		break
  	end
  end
  return tao
  end
  ----------------------------------------------Ham tao bang-----------------------------------------------------------
  --ham Value(Table)
  --Khong noi them vi cai nay de tao ra cac du lieu
  --Cai nay hem coa dung nen hem giai thich
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  function Value(Table)
  num = 0
  value = ""
  gia_tri = ""
  for i=1,getn(Table)+1 do
  	if type(Table[i]) == "string" then gia_tri=format("%q",Table[i]) else gia_tri=tostring(Table[i]) end 
  	if num < getn(Table) then
  		num=num+1
  		if i == getn(Table) then
  			value = value..gia_tri
  		else
  			value = value..gia_tri..","
  		end
  	elseif num == getn(Table) then
  		value = value.."}"
  	end
  end
  return value
  end
  ------------------------------------------------In value cho bang------------------------------------------------------------
  --ham LuuBangVaoFileLua(taptin,noidung)
  --ket hop voi ham tao bang cau truc nhu sau
  --	bang = TaoBang(table,"table")
  --	LuuBangVaoFileLua("script/example.lua",bang)
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  function LuuBang(taptin,noidung)
  mo_taptin = openfile(taptin,"w+")
  write(mo_taptin,noidung)
  closefile(mo_taptin)
  end
  -------------------------------------------------luu file lai-------------------------------------------------------------------
  Hàm TaoBang tìm lại nhé , lười tìm quá , còn 1 số bug gì đó chả nhơ share xong del lun, lỗi thì post lên support cho thank
  Lần sửa cuối bởi kinkina2009, ngày 18-11-10 lúc 01:51 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng kinkina2009 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 12 Users Say Thank You to kinkina2009 For This Useful Post:

  bopkien (27-10-12), chaoban6 (30-03-13), cuonglupin (01-08-11), cutyne (21-10-15), dmt998 (16-02-13), hieuhien1 (28-07-11), JXDev (28-09-16), kid2058 (13-12-12), microvn (03-04-12), [M]r[K]id (26-12-10), phuonglee (17-07-11), [S]ocola[S]an (23-01-11)

 3. #2
  ♣—»»ßå†çå2†å¥««•—♣ Tiến Đạt's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2010
  Đang ở
  WwW.ClbGamesVn.Com ®
  Bài viết
  1,356
  Thanks
  19
  Thanked 414 Times in 135 Posts

  Ðề: Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed

  Đọc thì nh` mà ko có ai comment( ) ak??
  Lần sửa cuối bởi batca2tay, ngày 18-11-10 lúc 09:56 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng Tiến Đạt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Apr 2007
  Đang ở
  ☼♥ ®€Žø In Dä Høü§€ ♥☼
  Bài viết
  958
  Thanks
  6
  Thanked 78 Times in 25 Posts

  Ðề: Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed

  Trích dẫn Gửi bởi batca2tay [Only registered and activated users can see links. ]
  Đọc thì nh` mà ko có ai commer ak??
  Commer <-- Wuts da fu Ur english very very best
  Khách viếng thăm hãy cùng Mr.Rezo™ xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên Tâm Huyết [S]ocola[S]an's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Đang ở
  SgameVN
  Bài viết
  1,894
  Thanks
  91
  Thanked 105 Times in 41 Posts

  Ðề: Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed

  Comment mới đúng . Commer ....
  >.<

 6. #5
  ±‡[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦ �̅]‡± Čħīċķėň's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Đang ở
  TP HCM
  Bài viết
  1,349
  Thanks
  62
  Thanked 98 Times in 47 Posts

  Ðề: Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed

  thanks vì post lại

  tìm đc cái mình cần rùi
  Chúc 4rum ngày càng phát triển

 7. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Bài viết
  24
  Thanks
  12
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: Script Sư Đồ by sangpronhat :| Fixed

  Cho em hỏi là mình tạo file ở mục nào của server.thông cảm cho mình câu trả lời hẵng del nha tại newbie mà
  Khách viếng thăm hãy cùng 884363 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Website Tuyệt Tình Kiếm rip by SangProNhat
  Bởi sangpronhat trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 28
  Bài viết cuối: 07-07-10, 12:17 PM
 2. Nhiệm vụ Tân Thủ Thôn do SangProNhat tự chế
  Bởi sangpronhat trong diễn đàn Server Chiến Quốc
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 23-05-10, 11:46 PM
 3. Jxstartup Pro version 1.0 by SangProNhat
  Bởi sangpronhat trong diễn đàn Guides - Kho Lưu trữ
  Trả lời: 40
  Bài viết cuối: 02-05-10, 08:16 AM
 4. Startup SangProNhat !
  Bởi thaihoa91 trong diễn đàn Guides - Kho Lưu trữ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-08-09, 08:55 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:15 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.