Cho mình hỏi nếu muốn khóa vật phẩm thì dùng code nào để khóa không cho giao dịch hay vứt đi

Ví dụ : như thổ địa phù
AddItem(5,0,0,0,0,0,0) -- tho dia phu