Tình trạng bị ké xẫu vô game , phá bằng tool hay câu lệnh mà cứ bị ngắt kết nỏi và tự rollback , có chặn ip thì nó cung fake vậy bh làm ntn ae có ai có cách khắc phục k