Trích dẫn Gửi bởi AndyVo [Only registered and activated users can see links. ]
Sau 1 thời gian đi hỏi khắp nơi và không thấy có ai share, mình tìm kiếm ở các sẻver được share free thì phát hiện ra tính năng này.
Cái này không phải do mình tự viết, mình cũng chỉ đi copy thôi, nên ae đừng gạch đá nhé. Xin lỗi vì đá đổ chén cơm của ai đó
Thêm vào room_base.lua
Code:
function BaseRoom:RoomLevelUp()
	if self.nTimerId then
		local fnExcute = function (pPlayer)
			Dialog:SetBattleTimer(pPlayer, "<color=green>Thời gian qua ải còn: %s<color>", XoyoGame.DELAY_ENDTIME * Env.GAME_FPS);
		end
		local nLevel = XoyoGame.RoomSetting.tbRoom[self.nRoomId].nRoomLevel;
		local tbGame = self.tbGame;
		self:GroupPlayerExcute(fnExcute, -1);
		--self:GiveStone();
		Timer:Close(self.nTimerId);
		self.nTimerId = nil;
		if tbGame then
			Timer:Register(XoyoGame.DELAY_ENDTIME * Env.GAME_FPS, tbGame.EndRoomTime, tbGame, {self.nRoomId}, nLevel);
		else
			print("[Error]not XoyoMission"..self.nRoomId..","..self.nMapId);
		end
	end
end
Thêm tiếp vào tbEventLock:OnUnLock chú ý dòng màu đỏ
Code:
function tbEventLock:OnUnLock()
	if self.tbRoom and self.tbUnLockEvent then
		for i = 1, #self.tbUnLockEvent do
			self.tbRoom:OnEvent(unpack(self.tbUnLockEvent[i]));
		end
	end
	
	local tbRoom = self.tbRoom;
	if tbRoom and tbRoom.tbTeam[1].bIsWiner == 1 then
		tbRoom:RoomLevelUp();
	end
end
Tiếp tục thêm vào: xoyogame_def.lua
DELAY_ENDTIME = 5 ---- số giây qua ải

Có 1 số ải không tự qua, tiếp tục thêm vào các file sau:
thief.lua
Code:
function RoomThief:CheckWin()
	if self:IsWin() == 1 and not self.nHasGouHuo then
		self:AddGouHuo(10, 150,"gouhuo", {2023,3289});
		self.nHasGouHuo = 1;
	end
	if self:IsWin() == 1 and self.nHasGouHuo == 1 then
		self:RoomLevelUp();
	end
end
invade.lua
Code:
function RoomInvade:OnWin()
	self:MovieDialog(1,"ở chư vị đại hiệp đích toàn lực tương trợ dưới ,Kim quân đã quân lính tan rã ,chạy trối chết liễu !");
	self:AddGouHuo(10, 150,"gouhuo", {1940,3385});
	self:SetTagetInfo(-1,"<color=green>nhiệm vụ hoàn thành <color>");
	self:RoomLevelUp();
end

sao e vào đc khu chờ nhưng chờ hết thời gian mà vẫn k vào đc ải. thử lại mấy lần vẫn vậy. mà phải nhờ đến quyền adm mở ai thì vào đc test thấy hoàn thành ải thì tự động nhảy còn 5s để qua ải mới
dù sao cũng thanks bác