Mong ae trong DD giúp chỉnh sửa nhiệm vụ Kiều Phong không chịu đi về Tụ Hiền Trang. Xin cảm ơn!