Mình có 2 con vps EC2 ở AWS 1 con linux và 1 con windows mình có thử mở port 2 con thì con windows mở dc còn con linux mở ở sercurity groups all TCP anywhere rồi mà thử port thì không được ai chỉ cách mình mở con linux ở AWS với