Chỉ mình file chỉnh tỉ lệ ra đấu giá danh tướng với