ai có bộ pet jxlux cho em xin với ạ

ai có thể giúp cho em code
hiển thị thông tin pet và kỹ năng với
em mò mãi ko dc mong dc cao nhân giúp với ạ