[JX] Share script đổi môn phái trang bị thanh câu > bạch hổ
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  152
  Thanks
  46
  Thanked 13 Times in 10 Posts

  Share script đổi môn phái trang bị thanh câu > bạch hổ

  Script tự viết ,nói chung cũng chuẩn. Vì trình gà mờ nên dùng tasktemp và hàm gán để lấy số dư hơi lủng củng anh em chịu khó vọc.

  -------------------------Script by ngungucute----------------------------
  function swapgolditemshow()
  --if GetAccount() ~= "ngungucute" then
  --Msg2Player("TÝnh n¨ng nµy ®ang b¶o tr×")
  --return 1;
  --end
  local tab_Content = {
  "Rêi Khái/no",
  "ThiÕu L©m QuyÒn/#swapgolditem(1)",
  "ThiÕu L©m Bçng/#swapgolditem(2)",
  "ThiÕu L©m §ao/#swapgolditem(3)",
  "Thiªn V­¬ng Chïy/#swapgolditem(4)",
  "Thiªn V­¬ng Th­¬ng/#swapgolditem(5)",
  "Thiªn V­¬ng §ao/#swapgolditem(6)",
  "Nga My KiÕm/#swapgolditem(7)",
  "Nga My Ch­ëng/#swapgolditem(8)",
  "Thóy Yªn §ao/#swapgolditem(9)",
  "Thóy Yªn Song §ao/#swapgolditem(10)",
  "Ngò §«c Ch­ëng/#swapgolditem(11)",
  "Ngò §«c §ao/#swapgolditem(12)",
  "§­êng M«n Phi §ao/#swapgolditem(13)",
  "§­êng M«n Tò TiÖn/#swapgolditem(14)",
  "Trang sau/swapgolditem2",
  }
  Say("Xin chµo <color=yellow>"..GetName().."<color>, h·y lùa chon m«n ph¸i mong muèn", getn(tab_Content), tab_Content);
  end
  -------------------------Script by ngungucute----------------------------
  function swapgolditem2()
  local tab_Content = {
  "Rêi Khái/no",
  "§­êng M«n Phi Tieu/#swapgolditem(15)",
  "C¸i Bang Rong/#swapgolditem(16)",
  "C¸i Bang Bçng/#swapgolditem(17)",
  "Thiªn NhÉn KÝch/#swapgolditem(18)",
  "Thiªn NhÉn §ao/#swapgolditem(19)",
  "Vâ §ang QuyÒn/#swapgolditem(20)",
  "Vâ §ang KiÕm/#swapgolditem(21)",
  "C«n L«n §ao/#swapgolditem(22)",
  "C«n L«n KiÕm/#swapgolditem(23)",
  }
  Say("Xin chµo <color=yellow>"..GetName().."<color>, h·y lùa chon m«n ph¸i mong muèn", getn(tab_Content), tab_Content);
  end
  -------------------------Script by ngungucute----------------------------
  function swapgolditem(nId)
  if nId > 0 then
  SetTaskTemp(203,nId)
  end
  if (CalcFreeItemCellCount() < 10) then
  Say("§Ó b¶o ®¶m vËt phÈm an toµn, xin chõa l¹i 10 kho¶ng trèng trë lªn", 0);
  return
  end
  GiveItemUI("§æi m«n ph¸i trang bÞ hoµng kim", "[+3 4 5] cÇn: 100 TiÒn §ång\n[+6] cÇn: 250 TiÒn §ång\n[+7] cÇn: 400 TiÒn §ång\n[+6] C­êng Hãa cÇn: 300 TiÒn §ång", "do_swapgolditem", "onCancel")
  end

  function do_swapgolditem(nCount)
  if nCount ~= 1 then
  CreateTaskSay({"ChØ ®­îc bá vµo 1 trang bÞ ", "µ ta nhÇm, ®Ó ta bá vµo l¹i./swapgolditem", "µ ta nhÇm, ®Ó ta ®i 1 lóc l¸t quay l¹i./onCancel"});
  return
  end

  local nItemIndex = GetGiveItemUnit(1)
  local nQuality = GetItemQuality(nItemIndex); --Æ·ÖÊ
  local GetIdGoldItem = GetGlodEqIndex(nItemIndex)
  if (nQuality ~= 1 or ((GetIdGoldItem > 2514 or GetIdGoldItem < 1365 ) and (GetIdGoldItem < 3235 or GetIdGoldItem >= 3465) and (GetIdGoldItem < 3895 or GetIdGoldItem >= 4125)) ) then
  CreateTaskSay({"ChØ ®­îc bá vµo trang bÞ hoµng kim [+3] ,[+4] , [+5] ,[+6] hoÆc [+7] ", "µ ta nhÇm, ®Ó ta bá vµo l¹i./swapgolditem", "µ ta nhÇm, ®Ó ta ®i 1 lóc l¸t quay l¹i./onCancel"});
  return
  end
  if (nQuality == 1 and GetIdGoldItem >= 3895 and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 400) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 400 TiÒn §ång")
  return 1;
  elseif (GetIdGoldItem >= 3895) then
  SetTaskTemp(206,400)
  SetTaskTemp(204,0)
  SetTaskTemp(208,2)
  end
  if (nQuality == 1 and GetIdGoldItem >= 3235 and GetIdGoldItem < 3465 and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 300) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 300 TiÒn §ång")
  return 1;
  elseif (GetIdGoldItem >= 3235 and GetIdGoldItem < 3465) then
  SetTaskTemp(206,300)
  SetTaskTemp(204,0)
  SetTaskTemp(208,1)
  end
  if (nQuality == 1 and GetIdGoldItem >= 2285 and GetIdGoldItem < 2515 and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 400) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 400 TiÒn §ång")
  return
  elseif (nQuality == 1 and GetIdGoldItem >= 2285 and GetIdGoldItem < 2515 and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) >= 400) then
  SetTaskTemp(206,400)
  SetTaskTemp(204,4)
  end
  if (nQuality == 1 and GetIdGoldItem >= 2055 and GetIdGoldItem < 2285 and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 250) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 250 TiÒn §ång")
  return
  elseif (nQuality == 1 and GetIdGoldItem >= 2055 and GetIdGoldItem < 2285 and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) >= 250) then
  SetTaskTemp(206,250)
  SetTaskTemp(204,3)
  end
  if (nQuality == 1 and (GetIdGoldItem >= 1825 and GetIdGoldItem < 2055) and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 100) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 100 TiÒn §ång")
  return
  elseif GetIdGoldItem >= 1825 and GetIdGoldItem < 2055 then
  SetTaskTemp(206,100)
  SetTaskTemp(204,2)
  end
  if (nQuality == 1 and (GetIdGoldItem >= 1595 and GetIdGoldItem < 1825) and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 100) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 100 TiÒn §ång")
  return
  elseif (GetIdGoldItem >= 1595 and GetIdGoldItem < 1825) then
  SetTaskTemp(206,100)
  SetTaskTemp(204,1)
  end
  if (nQuality == 1 and (GetIdGoldItem >= 1365 and GetIdGoldItem < 1595) and CalcEquiproomItemCount(4,417,1,-1) < 100) then
  Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng cã 100 TiÒn §ång")
  return
  elseif (GetIdGoldItem >= 1365 and GetIdGoldItem < 1595) then
  SetTaskTemp(206,100)
  SetTaskTemp(204,0)
  end
  id = GetIdGoldItem-(1365+230*GetTaskTemp(204))
  SetTaskTemp(205,(id)/10)
  duong = id-(GetTaskTemp(205)*10)
  if GetTaskTemp(208) == 2 then
  idnew = 3885+GetTaskTemp(203)*10+duong+230*GetTaskTemp(204 )
  SetTaskTemp(208,0)
  elseif GetTaskTemp(208) == 1 then
  idnew = 3225+GetTaskTemp(203)*10+duong+230*GetTaskTemp(204 )
  SetTaskTemp(208,0)
  else
  idnew = 1355+GetTaskTemp(203)*10+duong+230*GetTaskTemp(204 )
  end
  if idnew == GetIdGoldItem then
  CreateTaskSay({"Trang bÞ hiÖn t¹i <color=red>trïng víi m«n ph¸i<color> cña b¹n ", "µ ta nhÇm, ®Ó ta chän l¹i m«n ph¸i./swapgolditemshow", "µ ta nhÇm, ®Ó ta ®i 1 lóc l¸t quay l¹i./onCancel"});
  return
  end
  if (RemoveItemByIndex(nItemIndex) ~= 1) then
  WriteLog(format("[%s]\t Date:%s\t Account:%s\t Name:%s\t %s",
  "§æi m«n ph¸i trang bÞ hoµng kim",
  GetLocalDate("%y-%m-%d %H:%M:%S"),
  GetAccount(),
  GetName(),
  "§æi m«n ph¸i trang bÞ hoµng kim thÊt b¹i:\t"..GetItemName(nCurItemIdx)));
  end
  ConsumeEquiproomItem(GetTaskTemp(206), 4, 417, 1, -1)
  AddGoldItem(0,idnew)
  Msg2SubWorld("Chóc mõng <color=green>"..GetName().."<color> <color=yellow> ®æi m«n ph¸i trang bÞ hoµng kim<color> thµnh c«ng");
  --Msg2Player(""..GetTaskTemp(205).."")
  SetTaskTemp(204,0)
  SetTaskTemp(203,0)
  SetTaskTemp(205,0)
  SetTaskTemp(206,0)
  WriteLog(format("[%s]\t Date:%s\t Account:%s\t Name:%s\t %s",
  "§æi m«n ph¸i trang bÞ hoµng kim Success",
  GetLocalDate("%y-%m-%d %H:%M:%S"),
  GetAccount(),
  GetName(),
  format("§æi m«n ph¸i trang bÞ hoµng kim", GetItemName(nItemIndex))));
  end
  Demo: [Only registered and activated users can see links. ]
  Lần sửa cuối bởi laptrinhjx, ngày 25-03-20 lúc 10:52 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng laptrinhjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 3 Users Say Thank You to laptrinhjx For This Useful Post:

  JXDev (26-03-20), MrHarryPotter (25-03-20), tunggiang (25-03-20)

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [KT] Xin script Chân Nguyên- Ngoại Trang - Trang bị pet để add vào sever Satthupro_95
  Bởi mrtieutien trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 31-07-13, 01:10 PM
 2. [MU] Lỗi ấn M thanh move chèn qua cả thanh bar
  Bởi alobabyday trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-07-13, 09:31 PM
 3. [JX] Các bác giúp em xem tại sao khi đánh boss liễu thanh thanh...
  Bởi hoangthien89 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-09-12, 09:57 AM
 4. Hướng dẫn Thay đổi Thanh Hp( Thanh Máu Trong Gunz Offline)
  Bởi kiddj trong diễn đàn Gunz Online
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-11-10, 09:38 PM
 5. Album Thanh Lam - Thanh Lam Acoustic (320kbps).
  Bởi DaDuyTeo trong diễn đàn [Mp3 Album] Thư Viện Âm Nhạc
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-06-09, 07:55 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:08 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.