Cóa bác nào có tính năng cá cược khi đánh tống kim của 2 bang ko ?

Ví dụ như: cá tiền vạn chẳng hạn.