Các bác cho em hỏi là server 2.9 sau khi buff skill thủy độn của TT đánh skill lan nhưng không thấy có dame , và quái ko chết , xem trong tab server thì thấy xuất hiện lỗi như bên dưới các bác giup em với.[./Skills/Impact_Core.cpp][211][const Combat_Module::Impact_Module::ImpactData_T* Combat_Module::Impact_Module::Impact_GetDataBlock( ID_t)][FALSE]
[[Impact_GetDataBlock]: Can't find specific Data for impact(-24003)]Assert:Stack:[./Skills/Impact_Core.cpp][215][const Combat_Module::Impact_Module::ImpactData_T* Combat_Module::Impact_Module::Impact_GetDataBlock( ID_t)][FALSE]Assert:Stack:[./Skills/Impact_Core.cpp][52][BOOL Combat_Module::Impact_Module::ImpactCore_T::InitIm pactFromData(ID_t, OWN_IMPACT&, INT) const][FALSE]Assert:Stack:[./Skills/Impact_Core.cpp][92][BOOL Combat_Module::Impact_Module::ImpactCore_T::SendIm pactToUnit(Obj_Character&, ID_t, ObjID_t, INT, Time_t, BOOL, INT) const][FALSE]Assert:Stack:[./Skills/ImpactLogic/StdImpact060.cpp][60][virtual void Combat_Module::Impact_Module::StdImpact060_T::OnHi tTarget(OWN_IMPACT&, Obj_Character&, Obj_Character&) const][FALSE]Assert:Stack:[./Obj/Obj_Character_Impact.cpp][818][void Obj_Character::Impact_OnHitTarget(Obj_Character&)][FALSE]Assert:Stack:[./Obj/Obj_Character_Event.cpp][166][void Obj_Character::OnHitTarget(Obj_Character&)][FALSE]Assert:Stack:[./EventModule/EventCore.cpp][866][void Event_Module::EventCore_T:ispatchEvent(const Event_Module::Event_T&)][FALSE]Assert:Stack:[./EventModule/EventCore.cpp][129][void Event_Module::EventCore_T::HeartBeat(Time_t)][FALSE]./Scene/Scene_Core.cpp 1041 int Scene::HeartBeat() (-2067837558)(T0=2019-7-9_8:56:42 T1=64.8460)