[JX] LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  444
  Thanks
  336
  Thanked 210 Times in 60 Posts

  LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  - Chơi off làm Dã tẩu cực vcd ra nên mình khô máu với nó
  - Sau khi nhận Q Dã Tẩu thì sử dụng item. Nó sẽ hiện thông tin Q Dã Tẩu và giúp hoàn thành Q luốn
  - Q tìm mật chí, đồ chí
  - Q tìm đồ thi nó sẽ cho luôn món đồ theo yêu cầu của dã tẩu. Kể cả Dã tẩu có đòi huyền tinh hay là sát thủ giản các loại. Các loại item từ đòi hỏi option lẫn ko option cân hết
  - Q nâng pk, tống kim, phúc duyên, danh vọng, kinh nghiệm
  - Q tìm số lượng mảnh bản đồ sơn hà xã tắc

  Với các nhiệm vụ như nâng điểm kn, nâng phúc duyên, danh vọng, trị pk script ko hề nâng trực tiếp vào nhân vật mà chỉ nâng chỉ số để có thể hoàn thành ngay q dã tẩu mà thôi. Cho nên nhân vật không hề bị ảnh hưởng gì cả. Mình viết script này khi các nhân vật sử dụng của mình toàn level cao, cho nên có cái loại Q mà chạy sang thành X thành Y mua món đồ là mình ko có viết trong đó. Nói chung đứng im tại chỗ click click hết 40 Q
  Trong quá trình viết mình chú thích loạn cả lên nhưng lười xóa nên copy cả share nhé. Trong script mình có sử dụng hàm Say mở rộng SayEx đã có bài share, các bạn ko thích sửa lại cho phù hợp để script chạy được
  Bây giờ thì Dã Tẩu méo có tuổi
  Clip : [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  Include("\\script\\task\\newtask\\tasklink\\tasklink_head.lua")
  
  --function main()
  --	dofile("script/00ff/magicscriptitem/dataubitich.lua")
  	
  	
  --	Msg2Player(myTaskValueType)
  --	return 1
  --end
  function main(nItemIndex)
  	dofile("script/00ff/magicscriptitem/dataubitich.lua")
  	local LoiThoai = "Cuèn bÝ tÞch ghi chÐp l¹i nh÷ng bÝ mËt cña D· TÈu vÒ nhiÖm vô truy t×m <color=green>MËt ChÝ<color> vµ <color=green>§Þa §å ChÝ<color><enter>HiÖn t¹i <color=yellow>D· TÈu<color> ®ang giao ng­¬i lµm nhiÖm vô : "..tl_gettaskinfo()
  	local tb = {}
  	tinsert(tb,{"Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ngay lËp tøc",DaTau_HT})
  	SayEx(LoiThoai,tb)
  	return 1
  end
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_upground.txt",TL_UPGROUND)
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_findgoods.txt",TL_FINDGOODS)
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_showgoods.txt",TL_SHOWGOODS)
  tbOptionFindGood = {
  {97,0,"Søc m¹nh"},
  {98,3,"Th©n Ph¸p"},
  {99,2,"Sinh KhÝ"},
  {101,0,"Kh¸ng §éc"},
  {105,4,"Kh¸ng B¨ng"},
  {102,2,"Kh¸ng Ho¶ - Thuû"},
  {103,1,"Kh¸ng L«i - Méc"},
  
  --96: Phuc hoi the luc / Day Chuyen, Nhan
  --92: Phuc hoi noi luc / Ngoc Boi
  --88: Phuc hoi sinh luc / Dai Lung (0,6,0)
  }
  tbOptionFindGoodShowGood = {
  {97,0,{0,3,0,10},2,"Søc m¹nh"},
  {98,3,{0,3,0,10},2,"Th©n Ph¸p"},
  {99,2,{0,3,0,10},2,"Sinh KhÝ"},
  {101,0,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng §éc"},
  {105,4,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng B¨ng"},
  {102,2,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng Ho¶ - Thuû"},
  {103,1,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng L«i - Méc"},
  {108,4,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi gian tróng ®éc - Thæ"},
  {110,2,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi gian cho¸ng - Thuû"},
  {106,3,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi lµm chËm - ho¶"},
  {88,99,{0,6,0,10},1,"Phôc håi sinh lùc / §ai l­ng"},
  {92,99,{0,9,0,10},1,"Phôc håi néi lùc / Ngäc Béi / H­¬ng nang"},
  {96,99,{0,3,0,10},1,"Phôc håi thÓ lùc / nhÉn"},
  }
  function DaTau_HT()
  	myTaskType = tl_getplayertasktype() --KiÓm tra lo¹i nhiÖm vô ®ang lµm lµ nhiÖm vô g×, nÕu b»ng 4 th× míi lµ nhiÖm vô t×m ®Þa ®å chÝ
  	--6: T×m sè l­îng m¶nh b¶n ®å s¬n hµ x· t¾c
  	myTaskID = tl_gettasktablecol()
  	if myTaskType == 1 then
  		return Talk(1, "", "BÝ tÞch kh«ng ghi chÐp c¸ch thøc hoµn thµnh nhiÖm vô lÇn nµy, xin h·y kiÓm tra l¹i.")
  	end
  	if myTaskType == 2 then --T×m item cã option
  		local myGenre,myDetail,myParticular = tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Genre")), tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Detail")), tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Particular"))
  		local myGoodsFive = TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"GoodsFive") --Ngò hµnh
  		myMagicID = TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MagicEnName") --ID cña option cÇn t×m kiÕm
  		myMagicMax = tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MaxValue"))
  		myMagicMin = tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MinValue"))
  		
  		if (myGoodsFive == "n") then --NÕu nhiÖm vô d· tÈu kh«ng yªu cÇu ngò hµnh mãn ®å
  		--n: NghÜa lµ Mãn ®å D· TÈu yªu cÇu ko cÇn ngò hµnh g× c¶
  			if (myMagicID ~= "n") then --yªu cÇu option kÌm theo
  				for i=1,getn(tbOptionFindGood) do
  					if tbOptionFindGood[i][1] == tonumber(myMagicID) then --®©y lµ nh÷ng option cã yªu cÇu ngò hµnh, option cña dßng 2
  						myGoodsFive = tbOptionFindGood[i][2]
  						LoaiDong = 2 --Option Èn
  						myMagicID = tonumber(myMagicID)
  					break --t×m ®­îc item ®Õn ®©y nã tho¸t vßng lÆp for. Tøc lµ c¸i ®o¹n ë d­íi sÏ ko ch¹y n÷a
  					end
  					--cã ®ßi option nh­ng option kh«ng yªu cÇu ngò hµnh
  						myGoodsFive = random(0,4)
  						LoaiDong = 1 --dßng 1
  						myMagicID = tonumber(myMagicID)
  				end
  			end
  		else --®· yªu cÇu ngò hµnh
  			myGoodsFive = tonumber(myGoodsFive)
  			LoaiDong = 2 --Option Èn
  		end
  		myLevel = TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Level")
  		if (myLevel == "n") then --Tøc lµ lo¹i nµo còng ®­îc kh«ng quan träng
  			myLevel = random(1,10)
  		else
  			myLevel = tonumber(myLevel)
  		end
  		
  		--Msg2Player(myGenre)
  		--Msg2Player(myDetail)
  		--Msg2Player(myParticular)		
  		--Msg2Player(myMagicID)
  		--Msg2Player(myMagicMax)
  		--Msg2Player(myMagicMin)		
  		--Msg2Player(LoaiDong)		
  		--Msg2Player(myGoodsFive)								
  		if (myMagicID == "n") then --t×m item kh«ng cÇn option, th× sÏ cã ngò hµnh kÌm theo
  			Item = AddItem(myGenre,myDetail,myParticular,myLevel,myGoodsFive,100,10)
  		else --t×m item yªu cÇu option lµ sÏ cã kho¶ng min max
  			local magictype
  			SoVongLap = 0
  			while magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax do --trong khi option ch­a ®óng option cÇn t×m
  				local Item = AddItem(myGenre,myDetail,myParticular,myLevel,myGoodsFive,100,10)
  				magictype, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,LoaiDong)
  				if magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax then
  					RemoveItemByIndex(Item)
  				end
  				SoVongLap = SoVongLap + 1
  				if SoVongLap == 1000 then Msg2Player("Kh«ng t×m ®­îc") break end
  			end
  		end
  	return
  	end
  	if myTaskType == 3 then
  	--T×m 1 mãn ®å(lo¹i nµo còng ®­îc) cã option kÌm theo
  	myMagicID = tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MagicEnName"))
  	myMagicMin = tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MinValue"))
  	myMagicMax = tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MaxValue"))
  	for i=1,getn(tbOptionFindGoodShowGood) do
  		if tbOptionFindGoodShowGood[i][1] == myMagicID then --lµ nh÷ng option cã yªu cÇu ngò hµnh hoÆc ®å ®Æc biÖt míi cã
  			nG,nD,nP,nLevel = tbOptionFindGoodShowGood[i][3][1],tbOptionFindGoodShowGood[i][3][2], tbOptionFindGoodShowGood[i][3][3],tbOptionFindGoodShowGood[i][3][4]
  			nLoaiDong = tbOptionFindGoodShowGood[i][4]
  			if tbOptionFindGoodShowGood[i][2] == 99 then
  				nNguHanh = random(0,4)
  			else
  				nNguHanh = tbOptionFindGoodShowGood[i][2]
  			end
  		break
  		end
  		--nh÷ng option ch¼ng ®Æc biÖt g× nh­ sinh lùc, néi lùc thÓ lùc
  		nG,nD,nP,nLevel,nLoaiDong,nNguHanh = 0,3,0,10,1,random(0,4)
  	end
  	--Msg2Player(nNguHanh)
  	--Msg2Player(nG)
  	--Msg2Player(nD)
  	--Msg2Player(nP)
  	--Msg2Player(nLevel)
  	local magictype, p1
  	SoVongLap = 0
  	while magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax do --trong khi option ch­a ®óng option cÇn t×m
  		local Item = AddItem(nG,nD,nP,nLevel,nNguHanh,100,10)
  		magictype, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,nLoaiDong)
  		if magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax then
  			RemoveItemByIndex(Item)
  		end
  		SoVongLap = SoVongLap + 1
  		--Msg2Player(SoVongLap)
  		if SoVongLap == 1000 then Msg2Player("Kh«ng t×m ®­îc") break end
  	end
  	return
  	end
  	if myTaskType == 4 then
  		--Talk(1, "", "BÝ tÞch kh«ng ghi chÐp c¸ch thøc hoµn thµnh nhiÖm vô lÇn nµy, xin h·y kiÓm tra l¹i.")
  		--return 1
  		nt_setTask(1025,15)
  		Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  	return
  	end
  	if myTaskType == 5 then --NhiÖm vô n©ng c¸c lo¹i ®iÓm danh väng, phóc duyªn, tèng kim, pk
  		myTaskValueType = tonumber(TabFile_GetCell(TL_UPGROUND,myTaskID,"NumericType")) --C¸i gi¸ trÞ quyÕt ®Þnh nã lµ lo¹i nhiÖm vô t¨ng kinh nghiÖm, danh väng, phóc duyªn, tèng kim, pk.....
  		--2: N©ng kinh nghiÖm
  		--3: Danh väng
  		--4: Phóc duyªn
  		--5: PK
  		--6: Tèng Kim
  		myTaskValue = tonumber(TabFile_GetCell(TL_UPGROUND,myTaskID,"NumericValue")) --Gi¸ trÞ chØ ra bao nhiªu ®iÓm kn, danh väng, phóc duyªn, pk, tèng kim.....cÇn ph¶i n©ng lªn
  		if myTaskValueType == 2 then --n©ng kinh nghiÖm
  			nt_setTask(1034,-1*myTaskValue)
  			Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  			--Msg2Player(nt_getTask(1034))
  			--Msg2Player(nt_getTask(1033))
  		else
  		--nt_getTask(1026) sÏ lµ Task chung ®Ó tÝnh c¸c lo¹i ®iÓm cßn l¹i
  			nt_setTask(1026,-1*myTaskValue)
  			Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  		end
  	return
  	end
  	if myTaskType == 6 then --T×m sè l­îng m¶nh b¶n ®å s¬n hµ x· t¾c
  		nt_setTask(1027,100)
  		Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  	return
  	end
  end
  Lần sửa cuối bởi f-fantasy, ngày 08-07-19 lúc 01:09 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 7 Users Say Thank You to f-fantasy For This Useful Post:

  duynguyenjx (08-07-19), minhnghia0507 (09-07-19), p13cks03 (08-07-19), traminh83 (09-07-19), vuduymanh (08-07-19), vunhutha (08-07-19), __Jie__ (10-07-19)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  12
  Thanks
  6
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Icon5 Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Bạn chỉ mình cách thêm vào item được không mình add hoài nhưng không mở được ?
  Khách viếng thăm hãy cùng vunhutha xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên vuduymanh's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Đang ở
  Lâm An
  Bài viết
  931
  Thanks
  462
  Thanked 405 Times in 226 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  thanks bác
  dù em có rồi nhưng vẫn thanks bác'
  vì tinh thần bất diệt
  của em dùng tử thủy tinh để hoàn thành
  Lần sửa cuối bởi vuduymanh, ngày 08-07-19 lúc 07:48 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng vuduymanh xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến vuduymanh vì bài viết này !

  f-fantasy (08-07-19)

 6. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  444
  Thanks
  336
  Thanked 210 Times in 60 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi vunhutha [Only registered and activated users can see links. ]
  Bạn chỉ mình cách thêm vào item được không mình add hoài nhưng không mở được ?
  Không mở được thì nó thông báo lỗi gì hả bạn? Chú ý mình đã có nói về hàm SayEx ở dòng số 15 bạn có thể thay lại nó thành hàm Say thông thường. Hàm đó server mình mới có

  --- Chế độ gộp bài viết ---

  Trích dẫn Gửi bởi vuduymanh [Only registered and activated users can see links. ]
  thanks bác
  dù em có rồi nhưng vẫn thanks bác'
  vì tinh thần bất diệt
  của em dùng tử thủy tinh để hoàn thành
  Thì add vào cái gì cũng được, biến tấu cái cần tiêu hao đi cho nó có tính cày quốc .
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến f-fantasy vì bài viết này !

  vuduymanh (08-07-19)

 8. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  90
  Thanks
  32
  Thanked 7 Times in 6 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  - Chơi off làm Dã tẩu cực vcd ra nên mình khô máu với nó
  - Sau khi nhận Q Dã Tẩu thì sử dụng item. Nó sẽ hiện thông tin Q Dã Tẩu và giúp hoàn thành Q luốn
  - Q tìm mật chí, đồ chí
  - Q tìm đồ thi nó sẽ cho luôn món đồ theo yêu cầu của dã tẩu. Kể cả Dã tẩu có đòi huyền tinh hay là sát thủ giản các loại. Các loại item từ đòi hỏi option lẫn ko option cân hết
  - Q nâng pk, tống kim, phúc duyên, danh vọng, kinh nghiệm
  - Q tìm số lượng mảnh bản đồ sơn hà xã tắc

  Với các nhiệm vụ như nâng điểm kn, nâng phúc duyên, danh vọng, trị pk script ko hề nâng trực tiếp vào nhân vật mà chỉ nâng chỉ số để có thể hoàn thành ngay q dã tẩu mà thôi. Cho nên nhân vật không hề bị ảnh hưởng gì cả. Mình viết script này khi các nhân vật sử dụng của mình toàn level cao, cho nên có cái loại Q mà chạy sang thành X thành Y mua món đồ là mình ko có viết trong đó. Nói chung đứng im tại chỗ click click hết 40 Q
  Trong quá trình viết mình chú thích loạn cả lên nhưng lười xóa nên copy cả share nhé. Trong script mình có sử dụng hàm Say mở rộng SayEx đã có bài share, các bạn ko thích sửa lại cho phù hợp để script chạy được
  Bây giờ thì Dã Tẩu méo có tuổi
  Clip : [Only registered and activated users can see links. ]
  Code:
  Include("\\script\\task\\newtask\\tasklink\\tasklink_head.lua")
  
  --function main()
  --	dofile("script/00ff/magicscriptitem/dataubitich.lua")
  	
  	
  --	Msg2Player(myTaskValueType)
  --	return 1
  --end
  function main(nItemIndex)
  	dofile("script/00ff/magicscriptitem/dataubitich.lua")
  	local LoiThoai = "Cuèn bÝ tÞch ghi chÐp l¹i nh÷ng bÝ mËt cña D· TÈu vÒ nhiÖm vô truy t×m <color=green>MËt ChÝ<color> vµ <color=green>§Þa §å ChÝ<color><enter>HiÖn t¹i <color=yellow>D· TÈu<color> ®ang giao ng­¬i lµm nhiÖm vô : "..tl_gettaskinfo()
  	local tb = {}
  	tinsert(tb,{"Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ngay lËp tøc",DaTau_HT})
  	SayEx(LoiThoai,tb)
  	return 1
  end
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_upground.txt",TL_UPGROUND)
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_findgoods.txt",TL_FINDGOODS)
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_showgoods.txt",TL_SHOWGOODS)
  tbOptionFindGood = {
  {97,0,"Søc m¹nh"},
  {98,3,"Th©n Ph¸p"},
  {99,2,"Sinh KhÝ"},
  {101,0,"Kh¸ng §éc"},
  {105,4,"Kh¸ng B¨ng"},
  {102,2,"Kh¸ng Ho¶ - Thuû"},
  {103,1,"Kh¸ng L«i - Méc"},
  
  --96: Phuc hoi the luc / Day Chuyen, Nhan
  --92: Phuc hoi noi luc / Ngoc Boi
  --88: Phuc hoi sinh luc / Dai Lung (0,6,0)
  }
  tbOptionFindGoodShowGood = {
  {97,0,{0,3,0,10},2,"Søc m¹nh"},
  {98,3,{0,3,0,10},2,"Th©n Ph¸p"},
  {99,2,{0,3,0,10},2,"Sinh KhÝ"},
  {101,0,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng §éc"},
  {105,4,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng B¨ng"},
  {102,2,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng Ho¶ - Thuû"},
  {103,1,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng L«i - Méc"},
  {108,4,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi gian tróng ®éc - Thæ"},
  {110,2,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi gian cho¸ng - Thuû"},
  {106,3,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi lµm chËm - ho¶"},
  {88,99,{0,6,0,10},1,"Phôc håi sinh lùc / §ai l­ng"},
  {92,99,{0,9,0,10},1,"Phôc håi néi lùc / Ngäc Béi / H­¬ng nang"},
  {96,99,{0,3,0,10},1,"Phôc håi thÓ lùc / nhÉn"},
  }
  function DaTau_HT()
  	myTaskType = tl_getplayertasktype() --KiÓm tra lo¹i nhiÖm vô ®ang lµm lµ nhiÖm vô g×, nÕu b»ng 4 th× míi lµ nhiÖm vô t×m ®Þa ®å chÝ
  	--6: T×m sè l­îng m¶nh b¶n ®å s¬n hµ x· t¾c
  	myTaskID = tl_gettasktablecol()
  	if myTaskType == 1 then
  		return Talk(1, "", "BÝ tÞch kh«ng ghi chÐp c¸ch thøc hoµn thµnh nhiÖm vô lÇn nµy, xin h·y kiÓm tra l¹i.")
  	end
  	if myTaskType == 2 then --T×m item cã option
  		local myGenre,myDetail,myParticular = tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Genre")), tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Detail")), tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Particular"))
  		local myGoodsFive = TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"GoodsFive") --Ngò hµnh
  		myMagicID = TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MagicEnName") --ID cña option cÇn t×m kiÕm
  		myMagicMax = tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MaxValue"))
  		myMagicMin = tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MinValue"))
  		
  		if (myGoodsFive == "n") then --NÕu nhiÖm vô d· tÈu kh«ng yªu cÇu ngò hµnh mãn ®å
  		--n: NghÜa lµ Mãn ®å D· TÈu yªu cÇu ko cÇn ngò hµnh g× c¶
  			if (myMagicID ~= "n") then --yªu cÇu option kÌm theo
  				for i=1,getn(tbOptionFindGood) do
  					if tbOptionFindGood[i][1] == tonumber(myMagicID) then --®©y lµ nh÷ng option cã yªu cÇu ngò hµnh, option cña dßng 2
  						myGoodsFive = tbOptionFindGood[i][2]
  						LoaiDong = 2 --Option Èn
  						myMagicID = tonumber(myMagicID)
  					break --t×m ®­îc item ®Õn ®©y nã tho¸t vßng lÆp for. Tøc lµ c¸i ®o¹n ë d­íi sÏ ko ch¹y n÷a
  					end
  					--cã ®ßi option nh­ng option kh«ng yªu cÇu ngò hµnh
  						myGoodsFive = random(0,4)
  						LoaiDong = 1 --dßng 1
  						myMagicID = tonumber(myMagicID)
  				end
  			end
  		else --®· yªu cÇu ngò hµnh
  			myGoodsFive = tonumber(myGoodsFive)
  			LoaiDong = 2 --Option Èn
  		end
  		myLevel = TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Level")
  		if (myLevel == "n") then --Tøc lµ lo¹i nµo còng ®­îc kh«ng quan träng
  			myLevel = random(1,10)
  		else
  			myLevel = tonumber(myLevel)
  		end
  		
  		--Msg2Player(myGenre)
  		--Msg2Player(myDetail)
  		--Msg2Player(myParticular)		
  		--Msg2Player(myMagicID)
  		--Msg2Player(myMagicMax)
  		--Msg2Player(myMagicMin)		
  		--Msg2Player(LoaiDong)		
  		--Msg2Player(myGoodsFive)								
  		if (myMagicID == "n") then --t×m item kh«ng cÇn option, th× sÏ cã ngò hµnh kÌm theo
  			Item = AddItem(myGenre,myDetail,myParticular,myLevel,myGoodsFive,100,10)
  		else --t×m item yªu cÇu option lµ sÏ cã kho¶ng min max
  			local magictype
  			SoVongLap = 0
  			while magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax do --trong khi option ch­a ®óng option cÇn t×m
  				local Item = AddItem(myGenre,myDetail,myParticular,myLevel,myGoodsFive,100,10)
  				magictype, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,LoaiDong)
  				if magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax then
  					RemoveItemByIndex(Item)
  				end
  				SoVongLap = SoVongLap + 1
  				if SoVongLap == 1000 then Msg2Player("Kh«ng t×m ®­îc") break end
  			end
  		end
  	return
  	end
  	if myTaskType == 3 then
  	--T×m 1 mãn ®å(lo¹i nµo còng ®­îc) cã option kÌm theo
  	myMagicID = tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MagicEnName"))
  	myMagicMin = tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MinValue"))
  	myMagicMax = tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MaxValue"))
  	for i=1,getn(tbOptionFindGoodShowGood) do
  		if tbOptionFindGoodShowGood[i][1] == myMagicID then --lµ nh÷ng option cã yªu cÇu ngò hµnh hoÆc ®å ®Æc biÖt míi cã
  			nG,nD,nP,nLevel = tbOptionFindGoodShowGood[i][3][1],tbOptionFindGoodShowGood[i][3][2], tbOptionFindGoodShowGood[i][3][3],tbOptionFindGoodShowGood[i][3][4]
  			nLoaiDong = tbOptionFindGoodShowGood[i][4]
  			if tbOptionFindGoodShowGood[i][2] == 99 then
  				nNguHanh = random(0,4)
  			else
  				nNguHanh = tbOptionFindGoodShowGood[i][2]
  			end
  		break
  		end
  		--nh÷ng option ch¼ng ®Æc biÖt g× nh­ sinh lùc, néi lùc thÓ lùc
  		nG,nD,nP,nLevel,nLoaiDong,nNguHanh = 0,3,0,10,1,random(0,4)
  	end
  	--Msg2Player(nNguHanh)
  	--Msg2Player(nG)
  	--Msg2Player(nD)
  	--Msg2Player(nP)
  	--Msg2Player(nLevel)
  	local magictype, p1
  	SoVongLap = 0
  	while magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax do --trong khi option ch­a ®óng option cÇn t×m
  		local Item = AddItem(nG,nD,nP,nLevel,nNguHanh,100,10)
  		magictype, p1 = GetItemMagicAttrib(Item,nLoaiDong)
  		if magictype ~= myMagicID or p1 < myMagicMin or p1 > myMagicMax then
  			RemoveItemByIndex(Item)
  		end
  		SoVongLap = SoVongLap + 1
  		--Msg2Player(SoVongLap)
  		if SoVongLap == 1000 then Msg2Player("Kh«ng t×m ®­îc") break end
  	end
  	return
  	end
  	if myTaskType == 4 then
  		--Talk(1, "", "BÝ tÞch kh«ng ghi chÐp c¸ch thøc hoµn thµnh nhiÖm vô lÇn nµy, xin h·y kiÓm tra l¹i.")
  		--return 1
  		nt_setTask(1025,15)
  		Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  	return
  	end
  	if myTaskType == 5 then --NhiÖm vô n©ng c¸c lo¹i ®iÓm danh väng, phóc duyªn, tèng kim, pk
  		myTaskValueType = tonumber(TabFile_GetCell(TL_UPGROUND,myTaskID,"NumericType")) --C¸i gi¸ trÞ quyÕt ®Þnh nã lµ lo¹i nhiÖm vô t¨ng kinh nghiÖm, danh väng, phóc duyªn, tèng kim, pk.....
  		--2: N©ng kinh nghiÖm
  		--3: Danh väng
  		--4: Phóc duyªn
  		--5: PK
  		--6: Tèng Kim
  		myTaskValue = tonumber(TabFile_GetCell(TL_UPGROUND,myTaskID,"NumericValue")) --Gi¸ trÞ chØ ra bao nhiªu ®iÓm kn, danh väng, phóc duyªn, pk, tèng kim.....cÇn ph¶i n©ng lªn
  		if myTaskValueType == 2 then --n©ng kinh nghiÖm
  			nt_setTask(1034,-1*myTaskValue)
  			Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  			--Msg2Player(nt_getTask(1034))
  			--Msg2Player(nt_getTask(1033))
  		else
  		--nt_getTask(1026) sÏ lµ Task chung ®Ó tÝnh c¸c lo¹i ®iÓm cßn l¹i
  			nt_setTask(1026,-1*myTaskValue)
  			Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  		end
  	return
  	end
  	if myTaskType == 6 then --T×m sè l­îng m¶nh b¶n ®å s¬n hµ x· t¾c
  		nt_setTask(1027,100)
  		Talk(1, "", "NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
  	return
  	end
  end

  Hehe, thanks. Giờ ngộ, nhìn code ad viết, lúc trước nhìn mà chẳng hiểu gì hết, giờ nhìn cái là hiểu liền.
  Khách viếng thăm hãy cùng traminh83 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến traminh83 vì bài viết này !

  f-fantasy (09-07-19)

 10. #6
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Nov 2011
  Bài viết
  87
  Thanks
  114
  Thanked 11 Times in 9 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Làm sao để xài cái này vậy bác ơi, em gà nên k biết bỏ vào chỗ nào hết, xin bác hướng dẫn, e đang dùng sv linux 2019 ạ
  Khách viếng thăm hãy cùng minhnghia0507 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #7
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  186
  Thanks
  20
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Có 1 hàm hoàn thành luôn mà bác. nó chỉ là task thôi mà. việc gì phải khổ thế nhỉ...................
  Khách viếng thăm hãy cùng tranvanlong789 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 12. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  444
  Thanks
  336
  Thanked 210 Times in 60 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi tranvanlong789 [Only registered and activated users can see links. ]
  Có 1 hàm hoàn thành luôn mà bác. nó chỉ là task thôi mà. việc gì phải khổ thế nhỉ...................
  Ồ vậy hả. Mình ko biết, vì soi file dã tẩu thì chỉ cần set cho cái taskcheck về 1 là hoàn thành. Nhưng lại thấy nó có vẻ ảnh hưởng tới các dữ liệu của chuỗi Q dã tẩu nên thay vì set nó bằng 1 mình viết để đáo ứng đòi hòi của dã tẩu. Script này ko ảnh hưởng bất kỳ dữ liệu nào đc lưu của dã tẩu cả nên đỡ sợ sai về sau. Với cả Q đòi tìm đồ, cho dù đã set hoàn thành thì khi nhấn vào ta hoàn thành nó vẫn bắt nộp item để check.

  --- Chế độ gộp bài viết ---

  Trích dẫn Gửi bởi minhnghia0507 [Only registered and activated users can see links. ]
  Làm sao để xài cái này vậy bác ơi, em gà nên k biết bỏ vào chỗ nào hết, xin bác hướng dẫn, e đang dùng sv linux 2019 ạ
  Bạn thêm 1 cái item mới, rồi nhét cái script này vào thôi. Chú ý chỗ hàm SayEx mình đã nói qua
  Lần sửa cuối bởi f-fantasy, ngày 09-07-19 lúc 05:04 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 13. #9
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  186
  Thanks
  20
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  ồ vậy hả. Mình ko biết, vì soi file dã tẩu thì chỉ cần set cho cái taskcheck về 1 là hoàn thành. Nhưng lại thấy nó có vẻ ảnh hưởng tới các dữ liệu của chuỗi q dã tẩu nên thay vì set nó bằng 1 mình viết để đáo ứng đòi hòi của dã tẩu. Script này ko ảnh hưởng bất kỳ dữ liệu nào đc lưu của dã tẩu cả nên đỡ sợ sai về sau. Với cả q đòi tìm đồ, cho dù đã set hoàn thành thì khi nhấn vào ta hoàn thành nó vẫn bắt nộp item để check.

  --- chế độ gộp bài viết ---  bạn thêm 1 cái item mới, rồi nhét cái script này vào thôi. Chú ý chỗ hàm sayex mình đã nói qua
  không cần thiết phải khổ như vậy mặc định soucer đã có hàm sét 1 cài là hoàn thành. Ko có dụng chạm dữ liệu gì cả.

  Bản thân dã tẩu nó quy định rồi khi hàm đó = 1 thì là hoàn tất. Ta sét cái là xong. Vẫn + các q nv các thứ.

  Mà công nhận bác rãnh và tâm huyết thiệt đấy. Nếu rãnh làm cái tống kim các cược 2 bang hội đi. Cho nó chất
  Khách viếng thăm hãy cùng tranvanlong789 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 14. #10
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  444
  Thanks
  336
  Thanked 210 Times in 60 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi tranvanlong789 [Only registered and activated users can see links. ]
  không cần thiết phải khổ như vậy mặc định soucer đã có hàm sét 1 cài là hoàn thành. Ko có dụng chạm dữ liệu gì cả.

  Bản thân dã tẩu nó quy định rồi khi hàm đó = 1 thì là hoàn tất. Ta sét cái là xong. Vẫn + các q nv các thứ.

  Mà công nhận bác rãnh và tâm huyết thiệt đấy. Nếu rãnh làm cái tống kim các cược 2 bang hội đi. Cho nó chất
  Chơi off mà nên vụ bang hội lại chả máu me lắm, lập cái bang có 2 3 thằng đến công thành thẹo chơi off cả 2 tháng rồi chưa đánh trận nào ). Thực ra mấy cái đó nếu vào hoàn cảnh mình mở online hoặc chí ít là mở LAN cho chục anh em chơi thì sẽ lọ mọ viết đấy. Có điều mỗi mình ))
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. THảo luận: cách viết Script "trở lại địa điểm cũ của xa phu"
  Bởi protoszerg trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-08-16, 10:39 AM
 2. Hoãn thi hành luật cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng...
  Bởi The Guardian trong diễn đàn Chat Chit - Tán Gẫu
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 01-07-16, 10:56 AM
 3. [JX] [LINUX] Xin tên skill trong những file skill của từng phái(emei.lua,wudu.lua)
  Bởi sanerhp trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-07-15, 07:58 AM
 4. [JX] Hàm set Pk ở luôn luôn ở trạng thái F9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bởi thangth6 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-07-12, 08:12 PM
 5. Lua Editor - Tool hỗ trợ viết script dạng lua
  Bởi tieubao0702 trong diễn đàn Guides - Kho Lưu trữ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-04-09, 12:48 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:51 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.