[JX] LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay - Trang 2
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 16 của 16
 1. #11
  Thành Viên minhduc_aa's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  363
  Thanks
  134
  Thanked 549 Times in 253 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Không mở được thì nó thông báo lỗi gì hả bạn? Chú ý mình đã có nói về hàm SayEx ở dòng số 15 bạn có thể thay lại nó thành hàm Say thông thường. Hàm đó server mình mới có

  --- Chế độ gộp bài viết ---  Thì add vào cái gì cũng được, biến tấu cái cần tiêu hao đi cho nó có tính cày quốc .
  Mình add vào 1 món đồ magicscript để dùng nhưng nhấp chuột phải thì báo lỗi dòng 12, nil value. Câu lệnh sai gì vậy nhỉ, đã sửa hàm sayex -> say nhưng không giải quyết được.

  Đã sửa phần đầu của bạn thành như sau không bị lỗi nữa:

  function main(nItemIndex)
  dofile("script/item/baibaoxiang.lua") -- đường dẫn file .lua của món đồ được add
  local tbSay = {}
  tinsert(tbSay,"Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ngay lËp tøc/DaTau_HT")
  tinsert(tbSay,"Th«i/no")
  Say("Xin chµo <color=yellow>"..GetName().."<color>, H·y chän nh÷ng g× mµ b¹n muèn !", getn(tbSay), tbSay)
  return 1
  end
  function no()
  end
  Lần sửa cuối bởi minhduc_aa, ngày 26-08-19 lúc 09:49 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng minhduc_aa xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến minhduc_aa vì bài viết này !

  JX-VN (27-08-19)

 3. #12
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  543
  Thanks
  403
  Thanked 286 Times in 82 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi minhduc_aa [Only registered and activated users can see links. ]
  Mình add vào 1 món đồ magicscript để dùng nhưng nhấp chuột phải thì báo lỗi dòng 12, nil value. Câu lệnh sai gì vậy nhỉ, đã sửa hàm sayex -> say nhưng không giải quyết được.

  Đã sửa phần đầu của bạn thành như sau không bị lỗi nữa:

  function main(nItemIndex)
  dofile("script/item/baibaoxiang.lua") -- đường dẫn file .lua của món đồ được add
  local tbSay = {}
  tinsert(tbSay,"Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ngay lËp tøc/DaTau_HT")
  tinsert(tbSay,"Th«i/no")
  Say("Xin chµo <color=yellow>"..GetName().."<color>, H·y chän nh÷ng g× mµ b¹n muèn !", getn(tbSay), tbSay)
  return 1
  end
  function no()
  end
  Nó báo lỗi dòng 12 của scritp nào hả bạn. Script này của bạn bthuong mà. Dòng 12 trong script của mình là SayEx. Bạn post cái scritp bạn ĐÃ SỬA lên mình xem
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #13
  Thành Viên minhduc_aa's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  363
  Thanks
  134
  Thanked 549 Times in 253 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi f-fantasy [Only registered and activated users can see links. ]
  Nó báo lỗi dòng 12 của scritp nào hả bạn. Script này của bạn bthuong mà. Dòng 12 trong script của mình là SayEx. Bạn post cái scritp bạn ĐÃ SỬA lên mình xem
  Cám ơn bạn đã chia sẻ một script hay và viết chi tiết rất tâm huyết, mình chỉ sửa lại 1 chút nhỏ như dưới đây ở bản ver3 mình bị báo lỗi, không dùng được item đã add đó. Chỗ màu đỏ dofile mình đặt đường dẫn vào script của 1 món đồ magic mình gán cho nó, mình không biết bản jx mình khác bạn không mà xài không được. Mình dùng Ver3 tranminhdo mày mò add Hoa sơn cách đây...cỡ 4 năm tới giờ mới dùng lại. À mà mình nhầm, dòng số 15 chỗ sayex bạn ơi.

  PHP Code:
  Include("\\script\\task\\newtask\\tasklink\\tasklink_head.lua")

  --function 
  main()
  --    
  dofile("script/00ff/magicscriptitem/dataubitich.lua")
      
      
  --    
  Msg2Player(myTaskValueType)
  --    return 
  1
  --end
  function main(nItemIndex)
      
  dofile("script/item/baibaoxiang.lua")
      
  local tbSay = {}
      
  tinsert(tbSay,"Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ngay lËp tøc/DaTau_HT")
      
  tinsert(tbSay,"Th«i/no")
      
  Say("Xin chµo <color=yellow>"..GetName().."<color>, H·y chän nh÷ng g× mµ b¹n muèn !"getn(tbSay), tbSay)
      return 
  1
  end
      
  function no()
  end
  TabFile_Load
  ("\\settings\\task\\tasklink_upground.txt",TL_UPGROUND)
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_findgoods.txt",TL_FINDGOODS)
  TabFile_Load("\\settings\\task\\tasklink_showgoods.txt",TL_SHOWGOODS)
  tbOptionFindGood = {
  {
  97,0,"Søc m¹nh"},
  {
  98,3,"Th©n Ph¸p"},
  {
  99,2,"Sinh KhÝ"},
  {
  101,0,"Kh¸ng §éc"},
  {
  105,4,"Kh¸ng B¨ng"},
  {
  102,2,"Kh¸ng Ho¶ - Thuû"},
  {
  103,1,"Kh¸ng L«i - Méc"},

  --
  96Phuc hoi the luc Day ChuyenNhan
  --92Phuc hoi noi luc Ngoc Boi
  --88Phuc hoi sinh luc Dai Lung (0,6,0)
  }
  tbOptionFindGoodShowGood = {
  {
  97,0,{0,3,0,10},2,"Søc m¹nh"},
  {
  98,3,{0,3,0,10},2,"Th©n Ph¸p"},
  {
  99,2,{0,3,0,10},2,"Sinh KhÝ"},
  {
  101,0,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng §éc"},
  {
  105,4,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng B¨ng"},
  {
  102,2,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng Ho¶ - Thuû"},
  {
  103,1,{0,3,0,10},2,"Kh¸ng L«i - Méc"},
  {
  108,4,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi gian tróng ®éc - Thæ"},
  {
  110,2,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi gian cho¸ng - Thuû"},
  {
  106,3,{0,3,0,10},2,"Gi¶m thêi lµm chËm - ho¶"},
  {
  88,99,{0,6,0,10},1,"Phôc håi sinh lùc / §ai l­ng"},
  {
  92,99,{0,9,0,10},1,"Phôc håi néi lùc / Ngäc Béi / H­¬ng nang"},
  {
  96,99,{0,3,0,10},1,"Phôc håi thÓ lùc / nhÉn"},
  }
  function 
  DaTau_HT()
      
  myTaskType tl_getplayertasktype() --KiÓm tra lo¹i nhiÖm vô ®ang lµm lµ nhiÖm vô g×nÕu b»ng 4 th× míi lµ nhiÖm vô t×m ®Þa ®å chÝ
      
  --6T×m sè l­îng m¶nh b¶n ®å s¬n hµ x· t¾c
      myTaskID 
  tl_gettasktablecol()
      if 
  myTaskType == 1 then
          
  return Talk(1"""BÝ tÞch kh«ng ghi chÐp c¸ch thøc hoµn thµnh nhiÖm vô lÇn nµy, xin h·y kiÓm tra l¹i.")
      
  end
      
  if myTaskType == 2 then --T×m item cã option
          local myGenre
  ,myDetail,myParticular tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Genre")), tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Detail")), tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Particular"))
          
  local myGoodsFive TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"GoodsFive") --Ngò hµnh
          myMagicID 
  TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MagicEnName") --ID cña option cÇn t×m kiÕm
          myMagicMax 
  tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MaxValue"))
          
  myMagicMin tonumber(TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"MinValue"))
          
          if (
  myGoodsFive == "n"then --NÕu nhiÖm vô d· tÈu kh«ng yªu cÇu ngò hµnh mãn ®å
          
  --nNghÜa lµ Mãn ®å D· TÈu yªu cÇu ko cÇn ngò hµnh g× c¶
              
  if (myMagicID ~= "n"then --yªu cÇu option kÌm theo
                  
  for i=1,getn(tbOptionFindGood) do
                      if 
  tbOptionFindGood[i][1] == tonumber(myMagicIDthen --®©y lµ nh÷ng option cã yªu cÇu ngò hµnhoption cña dßng 2
                          myGoodsFive 
  tbOptionFindGood[i][2]
                          
  LoaiDong --Option Èn
                          myMagicID 
  tonumber(myMagicID)
                      break --
  t×m ®­îc item ®Õn ®©y nã tho¸t vßng lÆp for. Tøc lµ c¸i ®o¹n ë d­íi sÏ ko ch¹y n÷a
                      end
                      
  --cã ®ßi option nh­ng option kh«ng yªu cÇu ngò hµnh
                          myGoodsFive 
  random(0,4)
                          
  LoaiDong --dßng 1
                          myMagicID 
  tonumber(myMagicID)
                  
  end
              end
          
  else --®· yªu cÇu ngò hµnh
              myGoodsFive 
  tonumber(myGoodsFive)
              
  LoaiDong --Option Èn
          end
          myLevel 
  TabFile_GetCell(TL_FINDGOODS,myTaskID,"Level")
          if (
  myLevel == "n"then --Tøc lµ lo¹i nµo còng ®­îc kh«ng quan träng
              myLevel 
  random(1,10)
          else
              
  myLevel tonumber(myLevel)
          
  end
          
          
  --Msg2Player(myGenre)
          --
  Msg2Player(myDetail)
          --
  Msg2Player(myParticular)        
          --
  Msg2Player(myMagicID)
          --
  Msg2Player(myMagicMax)
          --
  Msg2Player(myMagicMin)        
          --
  Msg2Player(LoaiDong)        
          --
  Msg2Player(myGoodsFive)                                
          if (
  myMagicID == "n"then --t×m item kh«ng cÇn optionth× sÏ cã ngò hµnh kÌm theo
              Item 
  AddItem(myGenre,myDetail,myParticular,myLevel,myGoodsFive,100,10)
          else --
  t×m item yªu cÇu option lµ sÏ cã kho¶ng min max
              local magictype
              SoVongLap 
  0
              
  while magictype ~= myMagicID or p1 myMagicMin or p1 myMagicMax do --trong khi option ch­a ®óng option cÇn t×m
                  local Item 
  AddItem(myGenre,myDetail,myParticular,myLevel,myGoodsFive,100,10)
                  
  magictypep1 GetItemMagicAttrib(Item,LoaiDong)
                  if 
  magictype ~= myMagicID or p1 myMagicMin or p1 myMagicMax then
                      RemoveItemByIndex
  (Item)
                  
  end
                  SoVongLap 
  SoVongLap 1
                  
  if SoVongLap == 1000 then Msg2Player("Kh«ng t×m ®­îc") break end
              end
          end
      
  return
      
  end
      
  if myTaskType == 3 then
      
  --T×m 1 mãn ®å(lo¹i nµo còng ®­îccã option kÌm theo
      myMagicID 
  tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MagicEnName"))
      
  myMagicMin tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MinValue"))
      
  myMagicMax tonumber(TabFile_GetCell(TL_SHOWGOODS,myTaskID,"MaxValue"))
      for 
  i=1,getn(tbOptionFindGoodShowGood) do
          if 
  tbOptionFindGoodShowGood[i][1] == myMagicID then --lµ nh÷ng option cã yªu cÇu ngò hµnh hoÆc ®å ®Æc biÖt míi cã
              nG
  ,nD,nP,nLevel tbOptionFindGoodShowGood[i][3][1],tbOptionFindGoodShowGood[i][3][2], tbOptionFindGoodShowGood[i][3][3],tbOptionFindGoodShowGood[i][3][4]
              
  nLoaiDong tbOptionFindGoodShowGood[i][4]
              if 
  tbOptionFindGoodShowGood[i][2] == 99 then
                  nNguHanh 
  random(0,4)
              else
                  
  nNguHanh tbOptionFindGoodShowGood[i][2]
              
  end
          
  break
          
  end
          
  --nh÷ng option ch¼ng ®Æc biÖt g× nh­ sinh lùcnéi lùc thÓ lùc
          nG
  ,nD,nP,nLevel,nLoaiDong,nNguHanh 0,3,0,10,1,random(0,4)
      
  end
      
  --Msg2Player(nNguHanh)
      --
  Msg2Player(nG)
      --
  Msg2Player(nD)
      --
  Msg2Player(nP)
      --
  Msg2Player(nLevel)
      
  local magictypep1
      SoVongLap 
  0
      
  while magictype ~= myMagicID or p1 myMagicMin or p1 myMagicMax do --trong khi option ch­a ®óng option cÇn t×m
          local Item 
  AddItem(nG,nD,nP,nLevel,nNguHanh,100,10)
          
  magictypep1 GetItemMagicAttrib(Item,nLoaiDong)
          if 
  magictype ~= myMagicID or p1 myMagicMin or p1 myMagicMax then
              RemoveItemByIndex
  (Item)
          
  end
          SoVongLap 
  SoVongLap 1
          
  --Msg2Player(SoVongLap)
          if 
  SoVongLap == 1000 then Msg2Player("Kh«ng t×m ®­îc") break end
      end
      
  return
      
  end
      
  if myTaskType == 4 then
          
  --Talk(1"""BÝ tÞch kh«ng ghi chÐp c¸ch thøc hoµn thµnh nhiÖm vô lÇn nµy, xin h·y kiÓm tra l¹i.")
          --return 
  1
          nt_setTask
  (1025,15)
          
  Talk(1"""NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
      return
      
  end
      
  if myTaskType == 5 then --NhiÖm vô n©ng c¸c lo¹i ®iÓm danh vängphóc duyªntèng kimpk
          myTaskValueType 
  tonumber(TabFile_GetCell(TL_UPGROUND,myTaskID,"NumericType")) --C¸i gi¸ trÞ quyÕt ®Þnh nã lµ lo¹i nhiÖm vô t¨ng kinh nghiÖmdanh vängphóc duyªntèng kimpk.....
          --
  2N©ng kinh nghiÖm
          
  --3Danh väng
          
  --4Phóc duyªn
          
  --5PK
          
  --6Tèng Kim
          myTaskValue 
  tonumber(TabFile_GetCell(TL_UPGROUND,myTaskID,"NumericValue")) --Gi¸ trÞ chØ ra bao nhiªu ®iÓm kndanh vängphóc duyªnpktèng kim.....cÇn ph¶i n©ng lªn
          
  if myTaskValueType == 2 then --n©ng kinh nghiÖm
              nt_setTask
  (1034,-1*myTaskValue)
              
  Talk(1"""NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
              --
  Msg2Player(nt_getTask(1034))
              --
  Msg2Player(nt_getTask(1033))
          else
          --
  nt_getTask(1026sÏ lµ Task chung ®Ó tÝnh c¸c lo¹i ®iÓm cßn l¹i
              nt_setTask
  (1026,-1*myTaskValue)
              
  Talk(1"""NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
          
  end
      
  return
      
  end
      
  if myTaskType == 6 then --T×m sè l­îng m¶nh b¶n ®å s¬n hµ x· t¾c
          nt_setTask
  (1027,100)
          
  Talk(1"""NhiÖm vô "..tl_gettaskinfo().." ®· Hoµn Thµnh.")
      return
      
  end
  end 
  Đây là hình báo lỗi ở dòng số 15 nếu để nguyên script của bạn, chỉ sửa dofile( đường dẫn script/item/ ....lua ) của mình:
  [Only registered and activated users can see links. ]
  Nếu sửa hàm SayEx -> Say thì chỉ hiện mỗi câu lệnh kết thúc đối thoại, còn để nguyên thì server không hiểu hàm sayex hay sao ấy.
  Khách viếng thăm hãy cùng minhduc_aa xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến minhduc_aa vì bài viết này !

  TPLink (27-08-19)

 6. #14
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  543
  Thanks
  403
  Thanked 286 Times in 82 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Nó ko hiểu SayEx là đúng thôi bạn ạ vì hàm đó mình thêm vào mà (Mình có nói bên topic hàm say mở rộng của mình ấy)
  1. Hoặc bạn thêm cái hàm SayEx theo cái topic "Hàm say mở rộng" để server hiểu

  2. Sửa lại cả đoạn đầu thành
  Code:
  function main(nItemIndex)
    dofile("script/item/baibaoxiang.lua")
    local tbSay = {
  	"Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ngay lËp tøc/DaTau_HT",
  	"Th«i/no",
  	}
    Say("Xin chµo <color=yellow>"..GetName().."<color>, H·y chän nh÷ng g× mµ b¹n muèn !", getn(tbSay), tbSay)
    return 1
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. The Following 2 Users Say Thank You to f-fantasy For This Useful Post:

  minhduc_aa (27-08-19), NaughtyBoyBD (29-11-21)

 8. #15
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Apr 2007
  Bài viết
  8
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  Trích dẫn Gửi bởi tranvanlong789 [Only registered and activated users can see links. ]
  không cần thiết phải khổ như vậy mặc định soucer đã có hàm sét 1 cài là hoàn thành. Ko có dụng chạm dữ liệu gì cả.

  Bản thân dã tẩu nó quy định rồi khi hàm đó = 1 thì là hoàn tất. Ta sét cái là xong. Vẫn + các q nv các thứ.

  Mà công nhận bác rãnh và tâm huyết thiệt đấy. Nếu rãnh làm cái tống kim các cược 2 bang hội đi. Cho nó chất
  Bạn có thể share cho mình code được không ?
  Khách viếng thăm hãy cùng anhlove990 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #16
  Thành Viên DungT's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2021
  Bài viết
  66
  Thanks
  3
  Thanked 9 Times in 9 Posts

  Ðề: LINUX - Script hỗ trợ làm Hoàn Thành Q Dã Tẩu luôn và ngay

  những người lười là những người rất giỏi tks bác nhớ nhớ
  Khách viếng thăm hãy cùng DungT xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Các Chủ đề tương tự

 1. THảo luận: cách viết Script "trở lại địa điểm cũ của xa phu"
  Bởi protoszerg trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-08-16, 10:39 AM
 2. Hoãn thi hành luật cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng...
  Bởi The Guardian trong diễn đàn Chat Chit - Tán Gẫu
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 01-07-16, 10:56 AM
 3. [JX] [LINUX] Xin tên skill trong những file skill của từng phái(emei.lua,wudu.lua)
  Bởi sanerhp trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-07-15, 07:58 AM
 4. [JX] Hàm set Pk ở luôn luôn ở trạng thái F9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bởi thangth6 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-07-12, 08:12 PM
 5. Lua Editor - Tool hỗ trợ viết script dạng lua
  Bởi tieubao0702 trong diễn đàn Guides - Kho Lưu trữ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-04-09, 12:48 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:56 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.