Mình nhận kết nối gate API tự động CK 25% .
Đối soát hằng tuần nhận tiền liền
Add Skype : kidzata ( FlamingGO )