mình cần người unpack file mã hóa swf
ai có thể unpack thì để lại info mình liên hệ nhé.