vòng quay may mắn ko nhận dc item các pro cho cai fix chuẩn add + fix thường thường o sever thay doi item để quay o đâu ?

PHP Code:
x890097_g_ScriptId 890097

--x890097_g_ItmNum ={50401001,50401002,30504111,30504112,50402001,50402002,50402003,50402004,50402005,50402006,50402007,50402008,50403001,50404002,50411001,50411002,50412001,50412002,50412003,50412004,50412005,50412006,50412007,50412008,50413001,50413002,50413003,50413004,50413005,50413006,50414001,50501001,50501002,50502001,50502002,50502003,50502004,50502005,50502006,50502007,50502008,50503001,50504002,50511001,50511002,50512001,50512002,50512003,50512004,50512005,50512006,50512007,50512008,50513001,50513002,50513003,50513004,50513005,50513006,50514001,50601001,50601002,50602001,50602002,50602003,50602004,20500003,20500004,20500005,20500006,20500007,20501003,20501004,20501005,20501006,20501007,20502003,20502004,20502005,20502006,20502007,20600013,20600014,30000000,30008053,30120001,30120002,30120003,30120004,30120005,30120006,30120007,30120008,30120009,30120010,30120011,30120012,30120013,30120014,30120015,30120016,30121001,30121002,30308000,30308001,30308002,30308003,30308004,30308005,30308006,30308007,30308008,30308009,30308010,30307222,30307223,30307224,30307225,30307226,30307227,30307228,30307229,30307230,30307231,30307232,30308101,30308102,30308103,30308104,30308105,30308106,30308107,30308108,30308109,30308110,30308111,30308112,30308113,30308114,30308115,30308116,30308117,30308118,30308119,30308120,30308121,30308122,30308123,30308124,30308125,30308126,30308127,30308128,30308129,30308130,30308131,30308132,30308133,30501179,30501180,30501181,30501188,30501189,30501190,30501197,30501198,30501199,30501215,30501216,30501217,30501224,30501225,30501226,30501233,30501234,30501235,30501242,30501243,30501244,30503118,30504095,30504096,30504097,30504098,30504099,30504100,30504102,30504103,30504104,30504105,30504124,30505800,30505801,30505802,30505803,30505804,30505805,30505806,30505700,30505701,30505702,30505703,30505704,30505705,30505706,30509047,30509048,30509049,30509050,30509051,30509052,30509054,30509055,30509056,30509057,30509058,30509059,30509060,30900131,30900132,38001103,38001104,39910001,39910002,39910003,39910004,40004471,40004472,40004473,40004474,30900130,30900131,38001103,39910001,39910002,39910003,38000446,38000447,30900026,30900027,30900028,30900029,30900030,30900031,30900032,30900036,30900037,30900038,30900039,30900040,30900041,30900042,38000571,30509009,30509010,30509011,30509012,30509013,30509014,30509015,30509016,30509017,30509018,30509019,30509020,30509021,30509022,30509023,30509024,30509025,30509026,30509027,30509028,30509029,30509030,30509031,30509032,30509033,30509034,30509035,30509036,30509037,30509038,30509039,30509040,30509041,30509042,30509043,30509044,30509045,30509046,30509047,30509048,30509049,30509050,30509051,30509052,30509054,30509055,30509056,30509057,30509058,30509059,30509060,30509061,30509062,30509063,30509064,30509065,30509066,30509067,30509068,30509069,30509070,30509071,30509072,30509073,30509074,30509075,30509076,30509077,30505817,30505900,30505901,30505902,30505903,30505904,30505107,30505051,30505052,30505053,30505054,30505055,30505056,30505057,30505058,30505059}
x890097_g_ItmNum ={38010001,30900048,31000001,31000003,31000004,30505076,30505105,30505106,30505107,30505205,30505907,30900200,30503185,20502010,20700047,30505260,30505261,39999901,30900016,30900014,30900057,30503177,39910002,39910003,39910004,39901003,20310174,20310184,20301009,30008011,30008013,30008014,30008015,30008018,30008019,30008020,30008021,30008022,30008023,30008024,30008025,30008025,30008053,30008121,30008122,30501169,30501170,30501171,30501173,30501217,30501226,30501235,30501244,30505706,30505816,30505817,30505818,30505819,30505813,30505814,30505815,10157001,10157002,10157003,10157004,10157005,10157006,10157007,10157008,38000184,38000185,38000186,20310181,20310182,20310183,10156100,10156200,20309102,20309103 ,20309104,20309105,20310123,20310124,20310125,20310126,20310127,20310132,20310133,20310134,20310135,20310136,20310141,20310142,20310143,20310144,20310145,20310150,20310151,20310152,20310153,20310154,30509012,30509014,30509011,38000494,38000495,38000496,38000497,30120001,30120002,30120003,30120004,30120005,30120006,30120007,30120008,30120009,30120010,30120011,30120012,30120013,30120014,30120015,30120016,30120017,30120018,30120019,30120020,30110005,30110006,30110007,30110008,30110045,30110046,30110047,30110048 ,30110055,30110056,30110057,30110058,30110065,30110066,30110067,30110068,30110075,30110076,30110077,30110078,30121001,30121002,20502009,20310169,38001000,38001001,38001002,38001003,38001004,38001005,38001006,38001007,38001008,38001009,38001010,38001011,38001012,38001013,38001014,38001015,38001016,38001017,38001018,38001019,38001020,38001021,10158001,10158002,10158004,38001100,38001091,38001093,38001094,38001095,38001096,38001097,38001098,38001099,38000187,30008401,30008402,30008403,30008404,30008405,30008406,30008407,38000571,38001103,38001104,38001105,20310020,20310021,20310113,20310114,30008069,30008070,10155005,38000448,20700055,20700063,30600084,20800033,20800034,38001454,38001455,38000396,38000397,38000398,38000399,38000400,38000401,38000531,38000527,38000529,30311021,30311022,30311023,38000945,38000946,38000947,38000951,38000943,38000944,30307222,30307223,30307224,30307225,30307226,30307227,30307228,30307229,30307230,30307231,30307232,30308137,30009851,30009852,30009853,30009951,30009952,30009953,20310185,20310186,20310187,20310188,20310189,20310190,20500008,20501008,20502008,20310193,20310194,20310195,50431001,50431002,50431003,50431004,50431005,50431006,50431007,50431008,50431009,50431010,50432001,50432002,50432003,50432004,50432005,50432006,50432007,50432008,50432009,50432010,50433001,50433002,50433003,50433004,50433005,50433006,50433007,50433008,50433009,50433010,50513004,50613004,50713004,50502005,50602005,50702005,50502006,50602006,50702006,50502007,50602007,50702007,50502008,50602008,50702008,50621104,50621204,50621304,50621404,30309858,30309857,30309859,10141207,10141208,10141209,10141210}

function 
x890097_GetItemHCJsceneIdselfIdindex,itm,biaoji,checknum )
    
local targetId = -1
    local zd 
YuanBao(sceneId,selfId,targetId,3,0)
  
    if 
index == nil or index <0 then
        
return
    
end
    
if index == 1 then  --³é½±
        SetMissionData
sceneIdselfIdMD_BUCHANG_MONEY,0)    
    if 
zd 5000 then
    x890097_Tips
sceneIdselfId,"Các hÕ không ðü 5000 nguyên bäo" )    
    return
    
end    
    
    local strun 
=  YuanBao(sceneId,selfId,targetId,2,5000)    
    if 
strun ~= 0 then
    x890097_Tips
sceneIdselfId,"Các hÕ không ðü 5000 nguyên bäo" )    
        return
    
end    
    
if LuaFnGetPropertyBagSpacesceneIdselfId ) <or LuaFnGetMaterialBagSpacesceneIdselfId ) < 1 then
    x890097_Tips
sceneIdselfId,"Không ðü khoäng tr¯ng tay näi ð¬ nh§n" )
    return    
    
end
    
    local a 
random(1,24)
        
SetMissionDatasceneIdselfIdMD_BUCHANG_MONEY,a)        
    
BeginUICommandsceneId )
        
UICommand_AddIntsceneIda)
    
EndUICommandsceneId )
    
DispatchUICommandsceneIdselfId20120817 )
    
x890097_TipssceneIdselfId,"Thành ông m· ra vòng quay b¸ kh¤u tr× 5000 KNB" )
        return
    
end

    
if index == 2 then  --¸ü»»
        
if zd 5000 then
    x890097_Tips
sceneIdselfId,"Các hÕ không ðü 5000 nguyên bäo" )    
    return
    
end    
    
    local at 
GetMissionDatasceneIdselfIdMD_BUCHANG_MONEY)
    if 
at ~= 0 then
       x890097_Tips
sceneIdselfId,"Các hÕ còn ph¥n thß·ng chßa nh§n" )    
       --return
    
end

    local strun 
=  YuanBao(sceneId,selfId,targetId,2,5000)    
    if 
strun ~= 0 then
    x890097_Tips
sceneIdselfId,"Các hÕ không ðü 5000 nguyên bäo" )    
        return
    
end        
    x890097_Tips
sceneIdselfId,"Thành công thay ð±i v§t ph¦m vòng quay b¸ kh¤u tr× 5000 KNB")    
    
BeginUICommandsceneId )
        
UICommand_AddIntsceneId0)
    
EndUICommandsceneId )
    
DispatchUICommandsceneIdselfId2012817 )
        return
    
end

if index == 3 then 
   
if  not itm or not biaoji or not checknum or itm ==nil or biaoji ==nil or checknum == nil or itm 10000000 or itm 60000000  then 
       x890097_Tips
sceneIdselfId,"Không có giá tr¸" )    
       return    
   
end 
   local aa 
GetMissionDatasceneId,  selfId MD_BUCHANG_MONEY
   
local newbiaoji biaoji checknum      ---½âÃÜ    
   
if tonumber(x890097_g_ItmNum[newbiaoji]) == tonumber(itmthen
      
if checknum ~= aa then
         x890097_Tips
sceneIdselfId,"Hành vi phi pháp gian l§n vui lòng liên h® GM")
         
LuaFnGmKillObjsceneIdselfIdselfId )
         return
      
end
      TryRecieveItem
sceneId,selfIdtonumber(x890097_g_ItmNum[newbiaoji]), 1)
      
x890097_TipssceneIdselfId,"Nh§n l¤y "..GetItemNamesceneIdtonumber(itm) ).." thành ông" )
      
SetMissionDatasceneIdselfIdMD_BUCHANG_MONEY,0)
   else
      
x890097_TipssceneIdselfId,"Sai l¥m không biªt")
      return
   
end
end    
end    function x890097_TipssceneIdselfId,msg )
BeginEventsceneId )
        
AddTextsceneIdmsg)
    
EndEventsceneId )
    
DispatchMissionTipssceneIdselfId )
end