Mỗi lần e reset máy chủ là sever lại về lại thời gian sv mới làm mới lại
Có cách nào để cho nó trùng với thời gian khi mình reset máy chủ k ạ