Cái Script này có ai share chưa mọi người chưa có thì a jie Tra Lời skye hộ em phat