[JX] LINUX - Share script Bầu cua!!
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  May 2009
  Bài viết
  472
  Thanks
  279
  Thanked 82 Times in 17 Posts

  LINUX - Share script Bầu cua!!

  Mình chơi off một mình nên viết vài script "Cờ bạc" cho thêm thú vị. Vừa rồi xong script Xổ số giờ mình share tiếp Script bầu cua... Do mình ko rành mấy cái hình ảnh, biểu tượng quay (lắc) này nọ nên chỉ có script Mô tả Bầu - Cua - Gà - Cá - Nai - Tôm thôi, chứ ko có hình nha! hii....
  Code:
  function main() dofile("script/truyen/xo_so/baucua.lua");
  Say("<color=fire>Sßng B¹c<color>: Mét ¨n mét, ®Æt xong lÊy tay lªn!!! ",7,
  	"BÇu/b1",
  	"Cua/b2",
  	"C¸/b3",
  	"Gµ/b4",
  	"Nai/b5",
  	"T«m/b6",
  	"Ta kh«ng ch¬i/no" )
  	end
  
  
  function b1()
  AskClientForNumber("tien1",0,10000000,"NhËp tiÒn c­îc") 
  end	
  
  
  function tien1(nNum)
  if GetCash() < nNum then
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i kh«ng cã tiÒn th× biÕn ®i chæ kh¸c!!!")
  return
  end
  Pay(nNum)
  SetTask(2053,1)
  SetTask(2054,nNum)
  Talk(15,"ketqua","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=green>BÇu<color> víi sè tiÒn c­îc lµ <color=yellow>"..nNum/10000 .." v¹n l­îng<color> <enter>§Æt xong rót tay ra!!! <enter>ChuÈn bÞ.......................<enter>Khui!!!")
  end	
  
  
  function b2()
  AskClientForNumber("tien2",0,10000000,"NhËp tiÒn c­îc") 
  end	
  
  
  function tien2(nNum)
  if GetCash() < nNum then
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i kh«ng cã tiÒn th× biÕn ®i chæ kh¸c!!!")
  return
  end
  Pay(nNum)
  SetTask(2053,2)
  SetTask(2054,nNum)
  Talk(15,"ketqua","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=green>Cua<color> víi sè tiÒn c­îc lµ <color=yellow>"..nNum/10000 .." v¹n l­îng<color> <enter>§Æt xong rót tay ra!!! <enter>ChuÈn bÞ......................<enter>Khui!!!")
  end		
  
  
  function b3()
  AskClientForNumber("tien3",0,10000000,"NhËp tiÒn c­îc") 
  end	
  
  
  function tien3(nNum)
  if GetCash() < nNum then
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i kh«ng cã tiÒn th× biÕn ®i chæ kh¸c!!!")
  return
  end
  Pay(nNum)
  SetTask(2053,3)
  SetTask(2054,nNum)
  Talk(15,"ketqua","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=green>C¸<color> víi sè tiÒn c­îc lµ <color=yellow>"..nNum/10000 .." v¹n l­îng<color> <enter>§Æt xong rót tay ra!!! <enter>ChuÈn bÞ...............<enter>Khui!!!")
  end		
  
  
  function b4()
  AskClientForNumber("tien4",0,10000000,"NhËp tiÒn c­îc") 
  end	
  
  
  function tien4(nNum)
  if GetCash() < nNum then
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i kh«ng cã tiÒn th× biÕn ®i chæ kh¸c!!!")
  return
  end
  Pay(nNum)
  SetTask(2053,4)
  SetTask(2054,nNum)
  Talk(15,"ketqua","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=green>Gµ<color> víi sè tiÒn c­îc lµ <color=yellow>"..nNum/10000 .." v¹n l­îng<color> <enter>§Æt xong rót tay ra!!! <enter>ChuÈn bÞ.............<enter>Khui!!!")
  end	
  
  
  function b5()
  AskClientForNumber("tien5",0,10000000,"NhËp tiÒn c­îc") 
  end	
  
  
  function tien5(nNum)
  if GetCash() < nNum then
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i kh«ng cã tiÒn th× biÕn ®i chæ kh¸c!!!")
  return
  end
  Pay(nNum)
  SetTask(2053,5)
  SetTask(2054,nNum)
  Talk(15,"ketqua","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=green>Nai<color> víi sè tiÒn c­îc lµ <color=yellow>"..nNum/10000 .." v¹n l­îng<color> <enter>§Æt xong rót tay ra!!! <enter>ChuÈn bÞ...........<enter>Khui!!!")
  end	
  
  
  function b6()
  AskClientForNumber("tien6",0,10000000,"NhËp tiÒn c­îc") 
  end	
  
  
  function tien6(nNum)
  if GetCash() < nNum then
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i kh«ng cã tiÒn th× biÕn ®i chæ kh¸c!!!")
  return
  end
  Pay(nNum)
  SetTask(2053,6)
  SetTask(2054,nNum)
  Talk(15,"ketqua","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=green>T«m<color> víi sè tiÒn c­îc lµ <color=yellow>"..nNum/10000 .." v¹n l­îng<color> <enter>§Æt xong rót tay ra!!! <enter>ChuÈn bÞ.............<enter>Khui....!!!")
  end	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  function ketqua()	
  	
  	SetTask(2050,random(1,6))
  	SetTask(2051,random(1,6))
  	SetTask(2052,random(1,6))
   if GetTask(2053) ==1 then
   tom = "BÇu"
  elseif GetTask(2053) == 2 then
   tom = "Cua"
  elseif GetTask(2053) == 3 then
   tom = "C¸"
  elseif GetTask(2053) == 4 then
   tom = "Gµ"
  elseif GetTask(2053) == 5 then
   tom = "Nai"
  elseif GetTask(2053) == 6 then
   tom = "T«m"
  end
   if GetTask(2050) ==1 then
   bau = "BÇu"
  elseif GetTask(2050) == 2 then
   bau = "Cua"
  elseif GetTask(2050) == 3 then
   bau = "C¸"
  elseif GetTask(2050) == 4 then
   bau = "Gµ"
  elseif GetTask(2050) == 5 then
   bau = "Nai"
  else
   bau = "T«m"
  end
   if GetTask(2051) ==1 then
   cua = "BÇu"
  elseif GetTask(2051) == 2 then
   cua = "Cua"
  elseif GetTask(2051) == 3 then
   cua = "C¸"
  elseif GetTask(2051) == 4 then
   cua = "Gµ"
  elseif GetTask(2051) == 5 then
   cua = "Nai"
  else
   cua = "T«m"
  end
   if GetTask(2052) ==1 then
   ca = "BÇu"
  elseif GetTask(2052) == 2 then
   ca = "Cua"
  elseif GetTask(2052) == 3 then
   ca = "C¸"
  elseif GetTask(2052) == 4 then
   ca = "Gµ"
  elseif GetTask(2052) == 5 then
   ca = "Nai"
  else
   ca = "T«m"
  end
  Say("<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i ®· ®Æt <color=cyan>"..tom.."<color>. KÕt qu¶ sau khi khui lÇn nµy lµ:<enter><enter> <color=green>"..bau.."<color> - <color=pink> "..cua.."<color> - <color=gold> "..ca.." ",3,
  	"Tróng råi/trung",
  	"Ch¬i tiÕp/main",
  	"NghØ ch¬i/ok" )
  	end
  	
  function trung()
  if GetTask(2053) == GetTask(2050) and GetTask(2053) == GetTask(2051) and GetTask(2053) == GetTask(2052) then
  Talk(15,"x3","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Chóc mõng ng­¬i tróng liªn tôc 3 con <color=green>"..tom.."<color> víi sè tiÒn th­ëng lµ "..GetTask(2054)/10000 .." + "..GetTask(2054)/10000 .." v¹n x3 = <color=yellow>"..GetTask(2054)/10000*4 .." v¹n l­îng!")
  
  
  elseif (GetTask(2053) == GetTask(2050) and GetTask(2053) == GetTask(2051)) or (GetTask(2053) == GetTask(2050) and GetTask(2053) == GetTask(2052)) or (GetTask(2053) == GetTask(2051) and GetTask(2053) == GetTask(2052)) then 
  Talk(15,"x2","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Chóc mõng ng­¬i tróng liªn tôc 2 con <color=green>"..tom.."<color> víi sè tiÒn th­ëng lµ "..GetTask(2054)/10000 .." + "..GetTask(2054)/10000 .." v¹n x2 = <color=yellow>"..GetTask(2054)/10000*3 .." v¹n l­îng!")
  
  
  elseif GetTask(2053) == GetTask(2050) or GetTask(2053) == GetTask(2051) or GetTask(2053) == GetTask(2052) then
  Talk(15,"x1","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Chóc mõng ng­¬i tróng 1 con <color=green>"..tom.."<color> víi sè tiÒn th­ëng lµ "..GetTask(2054)/10000 .." + "..GetTask(2054)/10000 .." v¹n = <color=yellow>"..GetTask(2054)/10000*2 .." v¹n l­îng!")
  else
  Talk(15,"","<color=fire>Sßng B¹c<color>: Ng­¬i bÞ hoa m¾t µ? TrËt råi!!!")
  end	
  end	
  	
  function x3()	
  Earn	(GetTask(2054)*4)
  Msg2Player("Ng­¬i ®· nhËn ®­îc <color=yellow>"..GetTask(2054)/10000*4 .." v¹n l­îng.") 	
  end	
  function x2()	
  Earn	(GetTask(2054)*3)
  Msg2Player("Ng­¬i ®· nhËn ®­îc <color=yellow>"..GetTask(2054)/10000*3 .." v¹n l­îng.") 	
  end
  function x1()	
  Earn	(GetTask(2054)*2)
  Msg2Player("Ng­¬i ®· nhËn ®­îc <color=yellow>"..GetTask(2054)/10000*2 .." v¹n l­îng.") 	
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng trungkhuyen xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 3 Users Say Thank You to trungkhuyen For This Useful Post:

  hoang958 (12-06-18), laptrinhjx (11-06-18), zzbumbumzz (10-06-18)