[JX] LINUX - Share script hoạt động Xổ số!
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  May 2009
  Bài viết
  472
  Thanks
  279
  Thanked 84 Times in 17 Posts

  LINUX - Share script hoạt động Xổ số!

  Đó giờ toàn nhờ vả anh em, nay mình vừa viết xong cái script Hoạt động xổ số với 3 giải:
  Đặc biệt: 4 chữ số
  Giải nhì: 3 chữ số đuôi
  Giải ba: 2 chữ số đuôi
  Giống như xổ số ngoài
  Code:
  function main() 
  dofile("script/truyen/xo_so/veso.lua");
    local nNgay = tonumber(GetLocalDate("%d")); 
    local nGio = tonumber(GetLocalDate("%H")); 
    local nPhut = tonumber(GetLocalDate("%M")); 
  	local nHour = tonumber(date("%H%M"))
  
  
  if GetTask(2046) == 0 and GetTask(2047) == 0 then
  Say("<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: VÐ sè §¹i ViÖt cã 2 lo¹i:<enter>Lo¹i 1 v¹n: gi¶i ®Æc biÖt <color=yellow>300 v¹n<color><enter>Lo¹i 10 v¹n: gi¶i ®Æc biÖt <color=yellow>5000 v¹n<color>",4,
  	"Mua vÐ lo¹i 1 v¹n/loai1",
  	"Mua vÐ lo¹i 10 v¹n/loai10",
  	"Dß vÐ sè/giaydo",
  	"Ta kh«ng cÇn/no" )
  else
  Say("<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: VÐ sè ngµy h«m nay ng­¬i ®· chän lµ: <enter>Lo¹i 1 v¹n: <color=green>"..GetTask(2046).."<color><enter>Lo¹i 10 v¹n: <color=pink>"..GetTask(2047).."<color><enter>NÕu ng­¬i ®æi sè kh¸c th× vÉn ph¶i bÞ trõ sè tiÒn víi mçi lo¹i vÐ. Ng­¬i cã muèn ®æi kh«ng?",4,
  	"§æi vÐ lo¹i 1 v¹n/loai1",
  	"§æi vÐ lo¹i 10 v¹n/loai10",
  	"Dß vÐ sè/giaydo",
  	"Ta kh«ng cÇn/no" )
  end
  end
  
  
  
  
  function loai1()
  
  
  local nHour = tonumber(date("%H%M"))
  if (nHour >= 1600 and nHour <= 2359) then
  Talk(15,"","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Tõ <color=yellow>16 giê 00 phót<color> ®Õn <color=yellow>00 giê 00 phót<color> ng­ng b¸n vÐ sè!")
  return
  end
  Talk(15,"chon","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Gi¸ vÐ lµ <color=yellow>1 v¹n l­îng<color> c¬ cÊu gi¶i th­ëng nh­ sau:<enter>Gi¶i ®Æc biÖt 4 ch÷ sè: <color=yellow>300 v¹n<color><enter>Gi¶i nh× 3 ch÷ sè: <color=yellow>70 v¹n<color><enter>Gi¶i ba: <color=yellow>30 v¹n<color>")
  
  
  end
  
  
  function chon()
  AskClientForNumber("tienvan",1000,9999,"NhËp 4 sè") 
  end
  
  
  function tienvan(nNum)
   local nNgay = tonumber(GetLocalDate("%d")); 
  SetTask(2046,nNum)
  SetTask(2048,nNgay)
  Talk(15,"","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Ng­¬i ®· chän sè <color=pink>"..nNum.."<color> <enter>víi gi¸ vÐ lµ <color=yellow>1 v¹n<color><enter>L­u ý: Thêi gian quay sè lµ <color=red>16h00<color> mçi ngµy. §õng t¾t sever vµo giê ®ã!")
  Msg2Player("B¹n ®· mua vÐ sè <color=pink>"..nNum.."<color> víi gi¸ <color=yellow>1 v¹n l­îng.") 
  AddNote("B¹n ®· mua vÐ sè <color=pink>"..nNum.."<color> víi gi¸ <color=yellow>1 v¹n l­îng.") 
  end
  
  
  function loai10()
  
  
  	local nHour = tonumber(date("%H%M"))
  if (nHour >= 1545 and nHour <= 2359) then
  Talk(15,"","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Tõ <color=yellow>15 giê 45 phót<color> ®Õn <color=yellow>00 giê 00 phót<color> ng­ng b¸n vÐ sè!")
  return
  end
  Talk(15,"chon10","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Gi¸ vÐ lµ <color=yellow>10 v¹n l­îng<color> c¬ cÊu gi¶i th­ëng nh­ sau:<enter>Gi¶i ®Æc biÖt 4 ch÷ sè: <color=yellow>5000 v¹n<color><enter>Gi¶i nh× 3 ch÷ sè: <color=yellow>700 v¹n<color><enter>Gi¶i ba: <color=yellow>300 v¹n<color>")
  end
  
  
  function chon10()
  AskClientForNumber("tienvan10",1000,9999,"NhËp 4 sè") 
  end
  
  
  function tienvan10(nNum)
  local nNgay = tonumber(GetLocalDate("%d")); 
  SetTask(2047,nNum)
  SetTask(2049,nNgay)
  Talk(15,"","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Ng­¬i ®· chän sè <color=pink>"..nNum.."<color> <enter>víi gi¸ vÐ lµ <color=yellow>10 v¹n<color><enter>L­u ý: Thêi gian quay sè lµ <color=red>16h00<color> mçi ngµy. §õng t¾t sever vµo giê ®ã!")
  Msg2Player("B¹n ®· mua vÐ sè <color=pink>"..nNum.."<color> víi gi¸ <color=yellow>10 v¹n l­îng.") 
  AddNote("B¹n ®· mua vÐ sè <color=pink>"..nNum.."<color> víi gi¸ <color=yellow>10 v¹n l­îng.") 
  end
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  function giaydo()
  local nHour = tonumber(date("%H%M"))
  if (nHour >= 1545 and nHour <= 1610) then
  Talk(15,"","<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Tõ <color=yellow>15 giê 45 phót<color> ®Õn <color=yellow>16 giê 10 phót<color> t¹m dõng ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn xæ sè!")
  return end
  
  
  Say("<color=fire>§¹i lÝ vÐ sè<color>: Lo¹i 1 v¹n: <color=cyan>"..GetTask(2046).."<color>. Lo¹i 10 v¹n: <color=green>"..GetTask(2047).."<color><enter>KÕt qu¶ sæ xè k× tr­íc lµ:<enter> Gi¶i ba: <color=yellow>"..GetGlbMissionV(4).."<color><enter> Gi¶i nh×: <color=yellow>"..GetGlbMissionV(3).."<color><enter> Gi¶i §Æc biÖt: <color=pink>"..GetGlbMissionV(2).."<color><enter>L­u ý: <color=red>Gi¶i 3 vµ 2 ch÷ sè bÞ Èn sè 0 ë phÝa tr­íc do lçi kÜ thuËt In Ên!",3,
  	"Tróng sè 1 v¹n/trung",
  	"Tróng sè 10 v¹n/trung10",
  	"C¶m ¬n/no" )
  	
  end
  
  
  
  
  function trung()
  local nNgay = tonumber(GetLocalDate("%d")); 
  local TRUNG1 = GetTask(2046)
  local TRUNG2 = GetGlbMissionV(2)
  local TRUNG3 = GetGlbMissionV(3)
  local TRUNG4 = GetGlbMissionV(4)
  
  
  if GetTask(2048) == nNgay then
  
  
  if GetTask(2046) == GetGlbMissionV(2) then
  Talk(15,"dacbiet","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i §Æc biÖt sè <color=fire>"..GetGlbMissionV(2).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 9000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 8000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 7000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 6000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 5000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 4000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 3000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 2000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 1000 == TRUNG3) then
  Talk(15,"nhi","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Nh× sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(3).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>70 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 9900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 8900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 7900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 6900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 5900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 4900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 3900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 2900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2100 == TRUNG4)or (TRUNG1 - 2000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 1900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>30 v¹n<color>!!!")
  return
  else
  Talk(15,"","Xin chia buån!")
  end
  else
  Talk(15,"","RÊt tiÕt vÐ sè cña ng­¬i ®· nhÇm ngµy, h·y mua vÐ sè míi!")
  end
  end
  
  
  function dacbiet()
  Earn(3000000)
  SetTask(2046,0)
  Msg2Player("<color=green>Chóc mõng b¹n nhËn ®­îc <color=yellow>300 v¹n l­îng")
  end
  
  
  function nhi()
  Earn(700000)
  SetTask(2046,0)
  Msg2Player("<color=green>Chóc mõng b¹n nhËn ®­îc <color=yellow>70 v¹n l­îng")
  end
  
  
  function ba()
  SetTask(2046,0)
  Earn(300000)
  Msg2Player("<color=green>Chóc mõng b¹n nhËn ®­îc <color=yellow>30 v¹n l­îng")
  end
  
  
  -----------------------------------------------------------------------------
  
  
  function trung10()
  local nNgay = tonumber(GetLocalDate("%d")); 
  local TRUNG1 = GetTask(2047)
  local TRUNG2 = GetGlbMissionV(2)
  local TRUNG3 = GetGlbMissionV(3)
  local TRUNG4 = GetGlbMissionV(4)
  
  
  if GetTask(2049) == nNgay then
  
  
  if GetTask(2047) == GetGlbMissionV(2) then
  Talk(15,"dacbiet10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i §Æc biÖt sè <color=fire>"..GetGlbMissionV(2).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>5000 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 9000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 8000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 7000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 6000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 5000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 4000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 3000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 2000 == TRUNG3) or (TRUNG1 - 1000 == TRUNG3) then
  Talk(15,"nhi10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Nh× sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(3).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>700 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 9900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 9000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 8900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 8000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 7900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 7000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 6900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 6000 == TRUNG4)then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 5900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 5000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 4900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 4000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 3900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 3000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 2900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 2000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  
  
  elseif (TRUNG1 - 1900 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1800 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1700 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1600 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1500 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1400 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1300 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1200 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1100 == TRUNG4) or (TRUNG1 - 1000 == TRUNG4) then
  Talk(15,"ba10","<color=green>Chóc mõng b¹n ®· tróng gi¶i Ba sè <color=pink>"..GetGlbMissionV(4).."<color> víi sè tiÒn <color=yellow>300 v¹n<color>!!!")
  return
  else
  Talk(15,"","Xin chia buån!")
  end
  else
  Talk(15,"","RÊt tiÕt vÐ sè cña ng­¬i ®· nhÇm ngµy, h·y mua vÐ sè míi!")
  end
  end
  
  
  function dacbiet10()
  SetTask(2047,0)
  Earn(50000000)
  Msg2Player("<color=green>Chóc mõng b¹n nhËn ®­îc <color=yellow>300 v¹n l­îng")
  end
  
  
  function nhi10()
  SetTask(2047,0)
  Earn(7000000)
  Msg2Player("<color=green>Chóc mõng b¹n nhËn ®­îc <color=yellow>70 v¹n l­îng")
  end
  
  
  function ba10()
  SetTask(2047,0)
  Earn(3000000)
  Msg2Player("<color=green>Chóc mõng b¹n nhËn ®­îc <color=yellow>30 v¹n l­îng")
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng trungkhuyen xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 8 Users Say Thank You to trungkhuyen For This Useful Post:

  caothuhanoi (10-06-18), hoang958 (09-06-18), JXDev (08-06-18), laptrinhjx (11-06-18), satthupro95 (08-06-18), trungjx (08-06-18), vuduymanh (08-06-18), zzbumbumzz (08-06-18)

 3. #2
  Thành Viên banhbanh2001's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  25
  Thanks
  5
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Icon7 Ðề: LINUX - Share script hoạt động Xổ số! ban cho minh xin Facebook nhe

  cho minh xin facebook nhe ban cho minh xin facebook nhe ban cho minh xin facebook nhe ban cho minh xin facebook nhe ban cho minh xin facebook nhe ban
  Khách viếng thăm hãy cùng banhbanh2001 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 06-07-17, 05:00 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-10-15, 08:52 PM
 3. [KT] Xin Script gia nhập môn phái hoặc Script của trưởng môn 12 phái
  Bởi giangbanlac trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 15-08-13, 06:30 PM
 4. [KT] Help-Script tính năng QUẢ HUY HOÀNG, QUẢ HOÀNG KIM
  Bởi nguyenhophuc87 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-01-13, 02:21 PM
 5. Xin script gunny hoàn chỉnh or hướng dẫn viết script gunny !
  Bởi phamngochai2 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-01-12, 10:15 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:43 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.