Gần cuối năm rồi, cần ra đi máy cái hoạt động bang hội, hoặc dev theo yêu cầu. inb dưới chữ ký nhé các tình yêu.