agi nhiều quá k ra rồng, và các skill khác cũng tuơng tự. main 1.02c, pro nào hướng dẫn cách fix với.