Code:
function muavatphambangxu3() 
if CalcFreeItemCellCount() < 10 then
Talk(1,"", "H·y cÊt bít vËt phÈm ®Ó ®¶m b¶o cã 10 « trèng")
return 1;
end


if CalcEquiproomItemCount(4,417,1,1) < 10 then
Talk(1,"", "Hµnh trang cña B¹n kh«ng ®ñ 1 c¸i Xu . Nhanh nhanh ®i n¹p thÎ ®Ó ñng hé sever nµo !!!")
return 1
end
ConsumeEquiproomItem(10 ,4,417,1,-1) -- xoa xu ë hµnh trang 10 c¸i

AddStackItem(50,6,1,1508,0,0,0,0,0)


Talk(1, "", "B¹n ®· mua vËt phÈmthµnh c«ng , KiÓm tra l¹i hµnh trang !")
end;
Em muốn nhập số lượng cần mua vào thì làm thế nào nhờ các Mod sửa giúp. chứ cứ mỗi lần mua là click từ đầu
Thank!