[TLBB] Script gọi Monster cho ai hứng thú chơi ofline đây
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Thành Viên caovanthanh22's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  175
  Thanks
  77
  Thanked 41 Times in 22 Posts

  Script gọi Monster cho ai hứng thú chơi ofline đây

  ----Nếu gọi NPC đánh nhau thì cột BL MonsterAttrExTable.txt chỉnh 1 cho tất cả con gì có cột BJ từ 21 trở lên.
  ----Và con NPC thường thấy có số từ 10 đến 15 của cột BJ,cột BL chỉnh 1 nó sẽ đánh trả lại con quái có số 1 cột BL.
  ----2 con monster được gọi ra từ phụ bản hoặc item
  SetMonsterFightWithNpcFlag(sceneId, nMonsterId, 1) có cùng cái này
  SetUnitCampID(sceneId,nMonsterId, nMonsterId, 109) và khác cái này
  sẽ đánh nhau.P/s: ngược chắt là không đánh nhau, chỉ đứng nhìn hui
  ----Để buff được cho NPC gọi ra thêm dòng này
  SetUnitCampID(sceneId, selfId, selfId, 109) cùng số với SetUnitCampID của NPC gọi ra. ở đây 109.
  Code item
  ...................................
  PHP Code:
  --event thu cau vien

  x891029_g_ScriptId    
  891029
  x891029_g_event 
  891030

  -----------------------OnDefaultEvent------------------------------

  function 
  x891029_OnDefaultEvent(sceneId,selfId,targetId)

      
  CallScriptFunction(x891029_g_event,"OnUseItem",sceneIdselfIdbagIndex)
      
  end

  function x891029_IsSkillLikeScriptsceneIdselfId)
      return 
  0;
  end 
  ...........
  Code random Monster tùm lum các kiểu
  ..........
  PHP Code:
  ---------------------------------------
  -------------
  Cheat Boss----------------
  ---------------------------------------

  x891030_g_scriptId 891030
  x891030_g_ItemId 
  37000038

  x891030_g_MonsterId 
  = {    }--10 môn phái 2 gi¾i 20 ng߶i

      x891030_g_MonsterId
  [0] =     { ID=45372BaseAI=22AIScript=298ScriptID=2107 }--    ,    --Thiªu Lâm -- ai 298
      x891030_g_MonsterId
  [1] =     { ID=45373BaseAI=22AIScript=295ScriptID=2107 }--    ,    --Minh Giáo -- ai 295
      x891030_g_MonsterId
  [2] =     { ID=45374BaseAI=22AIScript=300ScriptID=2107 }--    ,    --Cái Bang -- ai 300
      x891030_g_MonsterId
  [3] =     { ID=45375BaseAI=22AIScript=301ScriptID=2107 }--    ,    --Võ Ðang -- ai 301
      x891030_g_MonsterId
  [4] =     { ID=45376BaseAI=22AIScript=296ScriptID=2107 }--    ,    --Nga My -- ai 296
      x891030_g_MonsterId
  [5] =     { ID=45377BaseAI=22AIScript=303ScriptID=2107 }--    ,    --Tinh Túc -- ai 303
      x891030_g_MonsterId
  [6] =     { ID=45378BaseAI=22AIScript=299ScriptID=2107 }--    ,    --Thiên Long -- ai 299
      x891030_g_MonsterId
  [7] =     { ID=45379BaseAI=22AIScript=304ScriptID=2107 }--    ,    --Thiên S½n -- ai 304
      x891030_g_MonsterId
  [8] =     { ID=45380BaseAI=22AIScript=302ScriptID=2107 }--    ,    --Tiêu Dao -- ai 302
      x891030_g_MonsterId
  [9] =     { ID=45381BaseAI=22AIScript=297ScriptID=2107 }--    ,    --Mµ Dung -- ai 297
      x891030_g_MonsterId
  [10] =     { ID=45382BaseAI=22AIScript=298ScriptID=2107 }--    ,    --Thiªu Lâm Næ
      x891030_g_MonsterId
  [11] =     { ID=45383BaseAI=22AIScript=295ScriptID=2107 }--    ,    --Minh Giáo Næ
      x891030_g_MonsterId
  [12] =     { ID=45384BaseAI=22AIScript=300ScriptID=2107 }--    ,    --Cái Bang Næ
      x891030_g_MonsterId
  [13] =     { ID=45385BaseAI=22AIScript=301ScriptID=2107 }--    ,    --Võ Ðang Næ
      x891030_g_MonsterId
  [14] =     { ID=45386BaseAI=22AIScript=296ScriptID=2107 }--    ,    --Nga My Næ
      x891030_g_MonsterId
  [15] =     { ID=45387BaseAI=22AIScript=303ScriptID=2107 }--    ,    --Tinh Túc Næ
      x891030_g_MonsterId
  [16] =     { ID=45388BaseAI=22AIScript=299ScriptID=2107 }--    ,    --Thiên Long Næ
      x891030_g_MonsterId
  [17] =     { ID=45389BaseAI=22AIScript=304ScriptID=2107 }--    ,    --Thiên S½n Næ
      x891030_g_MonsterId
  [18] =     { ID=45390BaseAI=22AIScript=302ScriptID=2107 }--    ,    --Tiêu Dao Næ
      x891030_g_MonsterId
  [19] =     { ID=45391BaseAI=22AIScript=297ScriptID=2107 }--    ,    --Mµ Dung Næ
  ------------------random 225 name-------------------------    
  x891030_g_NameMonster = {
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffAn"Ten="S½n#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffVõ"Ten="Thu#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffT×"Ten="Phi#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffDu"Ten="Dao#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffLa"Ten="Thi#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffHà"Ten="Nhi#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffMã"Ten="Quy#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffLý"Ten="Hoa#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffH°"Ten="Cát#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffVû"Ten="B¯i#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffTô"Ten="Tâm#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffBá"Ten="Vân#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffL²"Ten="Løc#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffа"Ten="Cao#e323232"},
      {
  Ho="#c3c00ff#effffffLê"Ten="Túc#e323232"},
  }
  -----------------
  danh hi®u CharTitle.txt------------------
  x891030_g_TitleMonster = {
      
  "#eDC4C18Th¥n Vû ÐÕi Tß½ng Quân",
      
  "#eDC4C18Bình T£c Th¯ng Lînh",
      
  "#eDC4C18Thiên HÕ Phï Kiªn S¥u",
      
  "#eDC4C18Hành Giä Vô Song",
      
  "#eDC4C18T¸ch M¸ch Cao Thü",
      
  "#eDC4C18Vô Ð¸ch Hi®p Khách",
      
  "#eDC4C18Cái Thª Anh Hùng",
      
  "#eDC4C18Ti­u Phï ÐÕi Tß½ng Quân",
      
  "#eDC4C18Siêu Phàm Nh§p Thánh",
      
  "#eDC4C18Thiên Nhân Hþp Nh¤t",
      
  "#eDC4C18Ng÷c Thø Lâm Phong",
      
  "#eDC4C18Thiên HՠЮ Nh¤t",
      
  "#eDC4C18Tuy®t Thª Phong Hoa",
      
  "#eDC4C18еc Bµ Giang H°",
      
  "#eDC4C18Hi®p Giä Nhân Tâm",
      
  "#eDC4C18Sát Tr§n Hành Giä",
      
  "#eDC4C18Tiên Thánh Di Phong",
      
  "#eDC4C18Giang H° Quái Sî",
      
  "#eDC4C18Duy Ngã Ðµc Tôn",
      
  "#eDC4C18Liên Träm Cu°ng Khách",
  }
  --------------------------
  Pos-----------------------------
  x891030_g_AllPosX = { 1234, -1, -2, -3, -}
  AllPosX x891030_g_AllPosX[randomgetn(x891030_g_AllPosX) )]
  x891030_g_AllPosZ = { 1234, -1, -2, -3, -}
  AllPosZ x891030_g_AllPosZ[randomgetn(x891030_g_AllPosZ) )]
  ---------------------
  random title-------------------------
  nTitleMonster x891030_g_TitleMonster[randomgetn(x891030_g_TitleMonster) )]
  ----------------------
  random npc--------------------------
  OneMonster x891030_g_MonsterId[randomgetn(x891030_g_MonsterId) )]
  ----------------------
  random name-------------------------
  function 
  x891030_CreateNameMonster(sceneIdselfId)
      
  local nam getn(x891030_g_NameMonster)
      
  name random(nam)
      
  local Ho x891030_g_NameMonster[name].Ho
      name 
  random(nam)
      
  local Ten x891030_g_NameMonster[name].Ten
      local nNameMonster 
  format("%s%s"HoTen)
      return 
  nNameMonster
  end
  ---------------------create monster-----------------------
  function 
  x891030_CreateMonster(sceneIdselfIdxz)
      
  SetUnitCampID(sceneIdselfIdselfId109)
      
  local humanLevel LuaFnGetLevel(sceneIdselfId)
      
  local nMonsterId LuaFnCreateMonster(sceneIdOneMonster.IDxzOneMonster.BaseAIOneMonster.AIScriptOneMonster.ScriptID)
          
  SetLevel(sceneIdnMonsterIdhumanLevel+(random(2)-random(2)) )
          
  SetCharacterDieTime(sceneIdnMonsterId10*60000)
          
  local nNameMonster x891030_CreateNameMonster(sceneId,selfId)
          
  SetCharacterTitle(sceneIdnMonsterIdnTitleMonster)
          
  SetCharacterName(sceneIdnMonsterIdnNameMonster)
          
  SetMonsterFightWithNpcFlag(sceneIdnMonsterId1)
          
  SetUnitCampID(sceneId,nMonsterIdnMonsterId109)
  end
  ---------------------su dung item-------------------------
  function 
  x891030_OnUseItemsceneIdselfIdbagIndex )

      
  local PlayerX GetHumanWorldX(sceneId,selfId)
      
  local PlayerZ GetHumanWorldZ(sceneId,selfId)
      
  local PosX PlayerX AllPosX
      local PosZ 
  PlayerZ AllPosZ
        
  if LuaFnGetAvailableItemCount(sceneIdselfIdx891030_g_ItemId) >= 1 then        
            DelItem
  sceneIdselfIdx891030_g_ItemId)
          
  x891030_CreateMonster(sceneIdselfIdPosXPosZ)
          
  x891030_NotifyFailTips(sceneId,selfId,"Giang h° chi vi®n ðã ðªn!")
          
  LuaFnSendSpecificImpactToUnit(sceneIdselfIdselfIdselfId180)
        else
          
  BeginEvent(sceneId)
              
  AddText(sceneId"L²i v§t ph¦m ho£c ðã b¸ khóa!")
          
  EndEvent( )
          
  DispatchMissionTips(sceneId,selfId)
          return        
      
  end
  end
  ----------------------NotifyFailTips----------------------
  function 
  x891030_NotifyFailTips(sceneId,selfId,Tip)
      
  BeginEvent(sceneId)
          
  AddText(sceneId,Tip)
      
  EndEvent(sceneId)
      
  DispatchMissionTips(sceneId,selfId)
  end
  ---------------------------------------------------------- 
  ..........
  Khuyến mãi cho cái chat, giết 1 mạng thì chat 1 cái
  ..........
  PHP Code:
  ------------------------------
  --
  Chat cho t¤ cä Npc làm boss
  ------------------------------
  x002107_g_ScriptId 002107
  x002107_IDX_CombatFlag 
  5
  x002107_g_PX 
  10
  x002107_g_PZ 
  10
  ------------------------------
  ----------- 
  Random------------
  ------------------------------
  x002107_g_NpcChat = {
      
  "#1#1#1",
      
  "#5 hehe #5",
      
  "#26#26 th½m ¶i",
      
  "ngÕi quá #77 ",
      
  "#24 bu°n ngû quá #24 ðánh m¤y con này chán th§t #24",
      
  "#87#87#87#87",
      
  "#100#100",
      
  "#85 cûng th߶ng hui #85#85 th߶ng hui",
      
  "#31#31#31#31#31",
      
  "cûng không t® #3",
      
  "#64 th¤y sao #64",
      
  "xem nhß nãy gi¶ tui hok có làm ji #17#17#17",
      
  "#97",
      
  "#7 có m¤y event m¾i m· #7 ai quan tâm",
      
  "#32",
      
  "m¤y viên VÕn Linh ThÕch coi v§y chÑ bán có giá l¡m ðó #1#1#1",
      
  "#20",
      
  "#4 m¡t c· quá #3#3#3",
      
  "#3",
      
  "#4#4",
      
  "#17",
      
  "pt v¾i #77#77",
      
  "#21",
      
  "#80",
      
  "ðánh quái · ðâu EXP cao nhî #18",
      
  "#2",
      
  "#6#6",
      
  "m®t quá xá #86",
  }
  ----------------------------------------------------------
  nNpcChat x002107_g_NpcChat[randomgetn(x002107_g_NpcChat) )]
  ----------------------------------------------------------
  function 
  x002107_OnEnterCombat(sceneIdselfIdenmeyId)
      --
  b¡t ð¥u ðánh nhau
  end
  ----------------------------------------------------------
  function 
  x002107_OnLeaveCombat(sceneIdselfId)
      --
  hªt combat
  end
  ----------------------------------------------------------
  function 
  x002107_OnKillCharacter(sceneId,selfId,targetId)
      
  LuaFnNpcChat(sceneIdselfId0,nNpcChat)
      
  MonsterAI_SetBoolParamByIndex(sceneIdselfIdx002107_IDX_CombatFlag0)
  end
  ----------------------------------------------------------
  function 
  x002107_OnDie(sceneId,selfId,killerId)
      --
  chªt
  end 
  ..........
  Có làm sẵn cái này ai cần nhét vào file MonsterAttrExTable.txt, nó là NPC
  ..........
  PHP Code:
  45372    Thiªu Lâm    1    100    2023    0    10    3    -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3190    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_1    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45373    Minh Giáo    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3188    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_3    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45374    Cái Bang    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3187    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_2    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    1    0    0    0
  45375    Võ Ðang    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3192    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_5    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45376    Nga My    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3186    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_24    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45377    Tinh Túc    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3194    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader9 image:CommonNPCHeader9_11    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45378    Thiên Long    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3185    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader9 image:CommonNPCHeader9_19    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45379    Thiên S½n    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3191    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader9 image:CommonNPCHeader9_7    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45380    Tiêu Dao    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3193    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader4 image:CommonNPCHeader4_22    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45381    Mµ Dung    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3189    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader9 image:CommonNPCHeader9_6    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45382    Thiªu Lâm Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3200    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_7    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45383    Minh Giáo Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3198    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_10    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45384    Cái Bang Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3197    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_25    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45385    Võ Ðang Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3202    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_13    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45386    Nga My Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3196    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_20    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45387    Tinh Túc Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3204    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader12 image:CommonNPCHeader12_11    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45388    Thiên Long Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3195    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader1 image:CommonNPCHeader1_20    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45389    Thiên S½n Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3201    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader1 image:CommonNPCHeader1_21    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45390    Tiêu Dao Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3203    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader1 image:CommonNPCHeader1_23    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0
  45391    Mµ Dung Næ    1    100    2023    0    10    3    
  -1    8    20    1    0.1    1    0    11484    49876    11484    39876    2123456    12345    0    0    2431    231    10    10    4000    0    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    0    60    0    -1    -1    3199    1    1    -1    100    100    set:CommonNPCHeader1 image:CommonNPCHeader1_22    1200    2400    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    1    10    10    1    0    2    6    0    0    0 
  .......
  còn AI skill với item chắt khỏi cần share
  Khách viếng thăm hãy cùng caovanthanh22 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 3 Users Say Thank You to caovanthanh22 For This Useful Post:

  N.T.S.1802 (14-09-17), Shame (13-09-17), vuhuy99v (20-12-17)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Bài viết
  57
  Thanks
  14
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: Script gọi Monster cho ai hứng thú chơi ofline đây

  Chủ top cho e hỏi sao em 2 tạo ra 2 lứa quái cho chúng đánh nhau mà ko đc... mặc dùng e đã dùng cái SetUnitCampID và tham số thứ 3 mình để giá trị khác nhau nhưng vẫn ko đc
  Khách viếng thăm hãy cùng thanh06 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên caovanthanh22's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  175
  Thanks
  77
  Thanked 41 Times in 22 Posts

  Ðề: Script gọi Monster cho ai hứng thú chơi ofline đây

  Trích dẫn Gửi bởi thanh06 Xem bài viết
  Chủ top cho e hỏi sao em 2 tạo ra 2 lứa quái cho chúng đánh nhau mà ko đc... mặc dùng e đã dùng cái SetUnitCampID và tham số thứ 3 mình để giá trị khác nhau nhưng vẫn ko đc
  ----Nếu gọi NPC đánh nhau thì cột BL MonsterAttrExTable.txt chỉnh 1 cho tất cả con gì có cột BJ từ 21 trở lên.
  ----Và con NPC thường thấy có số từ 10 đến 15 của cột BJ,cột BL chỉnh 1 nó sẽ đánh trả lại con quái có số 1 cột BL.
  Khách viếng thăm hãy cùng caovanthanh22 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-10-15, 08:52 PM
 2. [MU] Các bạn cho mình xin file monster đã phân bố quái hợp lí cho mình
  Bởi phutuan24 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-02-12, 11:08 AM
 3. Script exp monster
  Bởi taizero30 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-06-11, 02:42 PM
 4. Ai có Font chữ China để chơi Võ lâm ofline ko cho em với
  Bởi vipdzo1 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-02-11, 05:11 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:18 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.