[JX] Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  Thành Viên trumbongdem0's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  83
  Thanks
  45
  Thanked 20 Times in 13 Posts

  Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  PHP Code:
  function cplhk()
  player_Faction GetFaction()
  if (
  player_Faction == "emei"then
          lcnm
  ()
  end;
  if (
  player_Faction == "cuiyan"then
          lcty
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "tangmen"then
          lcdm
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "wudu"then
      lcnd
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "tianwang"then
          lctv
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "shaolin"then
          lctl
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "wudang"then
          lcvd
  ()
  end;
              if (
  player_Faction == "kunlun"then
          lccl
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "tianren"then
          lctn
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "gaibang"then
          lccb
  ()
  end;
  if 
  check_faction() == 1 then
  Talk
  (1"""Vui Lßng Gia NhËp M«n Ph¸i Tr­íc Khi LÊy Trang BÞ")
  return
  end;
  end;

  function 
  lcnm()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Nga My Ch­ëng"hknmc},
                  {
  "Nga My KiÕm"hknmk},
                  {
  "Nga My Buff"hknmbuff},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hknmc()
  AddGoldItem(0,36)
  AddGoldItem(0,37)
  AddGoldItem(0,38)
  AddGoldItem(0,39)
  AddGoldItem(0,40)
  AddGoldItem(0,801)
  end

  function hknmk()
  AddGoldItem(0,31)
  AddGoldItem(0,32)
  AddGoldItem(0,33)
  AddGoldItem(0,34)
  AddGoldItem(0,35)
  AddGoldItem(0,796)
  end

  function hknmbuff()
  AddGoldItem(0,41)
  AddGoldItem(0,42)
  AddGoldItem(0,43)
  AddGoldItem(0,44)
  AddGoldItem(0,45)
  end

  function lcty()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Thóy Yªn §ao"hktyd},
                  {
  "Thóy Yªn Ch­ëng"hktyc},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktyd()
  AddGoldItem(0,46)
  AddGoldItem(0,47)
  AddGoldItem(0,48)
  AddGoldItem(0,49)
  AddGoldItem(0,50)
  AddGoldItem(0,811)
  end

  function hktyc()
  AddGoldItem(0,51)
  AddGoldItem(0,52)
  AddGoldItem(0,53)
  AddGoldItem(0,54)
  AddGoldItem(0,55)
  AddGoldItem(0,816)
  end

  function lcdm()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "§­êng M«n Ná"hkbv},
                              {
  "§­êng M«n Phi Tiªu"hkpt},
                  {
  "§­êng M«n B¨ng Hµn"hkpd},
                                  {
  "§­êng M«n BÉy"hkcb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkbv()
  AddGoldItem(0,76)
  AddGoldItem(0,77)
  AddGoldItem(0,78)
  AddGoldItem(0,79)
  AddGoldItem(0,80)
  AddGoldItem(0,843)
  end

  function hkpt()
  AddGoldItem(0,81)
  AddGoldItem(0,82)
  AddGoldItem(0,83)
  AddGoldItem(0,84)
  AddGoldItem(0,85)
  end

  function hkpd()
  AddGoldItem(0,71)
  AddGoldItem(0,72)
  AddGoldItem(0,73)
  AddGoldItem(0,74)
  AddGoldItem(0,75)
  end

  function hkcb()
  AddGoldItem(0,86)
  AddGoldItem(0,87)
  AddGoldItem(0,88)
  AddGoldItem(0,89)
  AddGoldItem(0,90)
  AddGoldItem(0,854)
  end

  function lcnd()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Ngò §éc Ch­ëng"hkndc},
                              {
  "Ngò §éc §ao"hkndd},
                  {
  "Ngò §éc Bïa"hkndb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkndc()
  AddGoldItem(0,56)
  AddGoldItem(0,57)
  AddGoldItem(0,58)
  AddGoldItem(0,59)
  AddGoldItem(0,60)
  end

  function hkndd()
  AddGoldItem(0,61)
  AddGoldItem(0,62)
  AddGoldItem(0,63)
  AddGoldItem(0,64)
  AddGoldItem(0,65)
  AddGoldItem(0,829)
  end

  function hkndb()
  AddGoldItem(0,66)
  AddGoldItem(0,67)
  AddGoldItem(0,68)
  AddGoldItem(0,69)
  AddGoldItem(0,70)
  AddGoldItem(0,834)
  end

  function lctv()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Thiªn V­¬ng Th­¬ng"hktvt},
                              {
  "Thiªn V­¬ng Chïy"hktvc},
                  {
  "Thiªn V­¬ng §ao"hktvd},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktvt()
  AddGoldItem(0,21)
  AddGoldItem(0,22)
  AddGoldItem(0,23)
  AddGoldItem(0,24)
  AddGoldItem(0,25)
  end

  function hktvc()
  AddGoldItem(0,16)
  AddGoldItem(0,17)
  AddGoldItem(0,18)
  AddGoldItem(0,19)
  AddGoldItem(0,20)
  end

  function hktvd()
  AddGoldItem(0,26)
  AddGoldItem(0,27)
  AddGoldItem(0,28)
  AddGoldItem(0,29)
  AddGoldItem(0,30)
  AddGoldItem(0,793)
  end

  function lctl()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "ThiÕu L©m §ao"hktld},
                              {
  "ThiÕu L©m Bæng"hktlb},
                  {
  "ThiÕu L©m QuyÒn"hktlq},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktld()
  AddGoldItem(0,11)
  AddGoldItem(0,12)
  AddGoldItem(0,13)
  AddGoldItem(0,14)
  AddGoldItem(0,15)
  AddGoldItem(0,776)
  end

  function hktlb()
  AddGoldItem(0,6)
  AddGoldItem(0,7)
  AddGoldItem(0,8)
  AddGoldItem(0,9)
  AddGoldItem(0,10)
  AddGoldItem(0,771)
  end

  function hktlq()
  AddGoldItem(0,1)
  AddGoldItem(0,2)
  AddGoldItem(0,3)
  AddGoldItem(0,4)
  AddGoldItem(0,5)
  AddGoldItem(0,769)
  end

  function lcvd()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Vâ §ang Ch­ëng"hkvdc},
                              {
  "Vâ §ang KiÕm"hkvdk},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkvdc()
  AddGoldItem(0,116)
  AddGoldItem(0,117)
  AddGoldItem(0,118)
  AddGoldItem(0,119)
  AddGoldItem(0,120)
  AddGoldItem(0,881)
  end

  function hkvdk()
  AddGoldItem(0,121)
  AddGoldItem(0,122)
  AddGoldItem(0,123)
  AddGoldItem(0,124)
  AddGoldItem(0,125)
  AddGoldItem(0,888)
  end

  function lccl()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "C«n L«n §ao"hkcld},
                              {
  "C«n L«n Ch­ëng"hkclc},
                  {
  "C«n L«n Bïa"hkclb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkcld()
  AddGoldItem(0,126)
  AddGoldItem(0,127)
  AddGoldItem(0,128)
  AddGoldItem(0,129)
  AddGoldItem(0,130)
  AddGoldItem(0,891)
  end

  function hkclc()
  AddGoldItem(0,131)
  AddGoldItem(0,132)
  AddGoldItem(0,133)
  AddGoldItem(0,134)
  AddGoldItem(0,135)
  AddGoldItem(0,898)
  end

  function hkclb()
  AddGoldItem(0,136)
  AddGoldItem(0,137)
  AddGoldItem(0,138)
  AddGoldItem(0,139)
  AddGoldItem(0,140)
  end

  function lctn()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Thiªn NhÉn Th­¬ng"hktnt},
                              {
  "Thiªn NhÉn Ch­ëng"hktnd},
                  {
  "Thiªn NhÉn Bïa"hktnb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktnt()
  AddGoldItem(0,101)
  AddGoldItem(0,102)
  AddGoldItem(0,103)
  AddGoldItem(0,104)
  AddGoldItem(0,105)
  AddGoldItem(0,868)
  end

  function hktnd()
  AddGoldItem(0,111)
  AddGoldItem(0,112)
  AddGoldItem(0,113)
  AddGoldItem(0,114)
  AddGoldItem(0,115)
  AddGoldItem(0,876)
  end

  function hktnb()
  AddGoldItem(0,106)
  AddGoldItem(0,107)
  AddGoldItem(0,108)
  AddGoldItem(0,109)
  AddGoldItem(0,110)
  AddGoldItem(0,874)
  end

  function lccb()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "C¸i Bang Ch­ëng"hkcbc},
                              {
  "C¸i Bang Bæng"hkcbb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkcbc()
  AddGoldItem(0,91)
  AddGoldItem(0,92)
  AddGoldItem(0,93)
  AddGoldItem(0,94)
  AddGoldItem(0,95)
  AddGoldItem(0,855)
  end

  function hkcbb()
  AddGoldItem(0,96)
  AddGoldItem(0,97)
  AddGoldItem(0,98)
  AddGoldItem(0,99)
  AddGoldItem(0,100)
  end 
  Ta Thản Nhiên Nhìn Những Đổi Thay
  Của Những Kẻ Trái Tim Không Thành Thật

 2. The Following 3 Users Say Thank You to trumbongdem0 For This Useful Post:

  cuongvh93 (22-12-16), remesouth (22-12-16), sin1992 (01-03-17)

 3. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Bài viết
  161
  Thanks
  244
  Thanked 8 Times in 7 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Của mình không có đồ [Thiên Tứ] và [Giới Hạn Thời Gian] thì làm như nào bạn

  [Only registered and activated users can see links. ]
  Khách viếng thăm hãy cùng remesouth xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên trumbongdem0's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  83
  Thanks
  45
  Thanked 20 Times in 13 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi remesouth [Only registered and activated users can see links. ]
  Của mình không có đồ [Thiên Tứ] và [Giới Hạn Thời Gian] thì làm như nào bạn

  [Only registered and activated users can see links. ]
  anh vào server1/setting/item/goldequip.txt tìm thử xem anh , tìm theo tên cái dòng bị thiếu đó anh
  Ta Thản Nhiên Nhìn Những Đổi Thay
  Của Những Kẻ Trái Tim Không Thành Thật

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Bài viết
  161
  Thanks
  244
  Thanked 8 Times in 7 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Cho mình xin Facebook hoặc Sky được không
  Khách viếng thăm hãy cùng remesouth xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  60
  Thanks
  4
  Thanked 31 Times in 17 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi trumbongdem0 [Only registered and activated users can see links. ]
  PHP Code:
  function cplhk()
  player_Faction GetFaction()
  if (
  player_Faction == "emei"then
          lcnm
  ()
  end;
  if (
  player_Faction == "cuiyan"then
          lcty
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "tangmen"then
          lcdm
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "wudu"then
      lcnd
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "tianwang"then
          lctv
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "shaolin"then
          lctl
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "wudang"then
          lcvd
  ()
  end;
              if (
  player_Faction == "kunlun"then
          lccl
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "tianren"then
          lctn
  ()
  end;
      if (
  player_Faction == "gaibang"then
          lccb
  ()
  end;
  if 
  check_faction() == 1 then
  Talk
  (1"""Vui Lßng Gia NhËp M«n Ph¸i Tr­íc Khi LÊy Trang BÞ")
  return
  end;
  end;

  function 
  lcnm()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Nga My Ch­ëng"hknmc},
                  {
  "Nga My KiÕm"hknmk},
                  {
  "Nga My Buff"hknmbuff},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hknmc()
  AddGoldItem(0,36)
  AddGoldItem(0,37)
  AddGoldItem(0,38)
  AddGoldItem(0,39)
  AddGoldItem(0,40)
  AddGoldItem(0,801)
  end

  function hknmk()
  AddGoldItem(0,31)
  AddGoldItem(0,32)
  AddGoldItem(0,33)
  AddGoldItem(0,34)
  AddGoldItem(0,35)
  AddGoldItem(0,796)
  end

  function hknmbuff()
  AddGoldItem(0,41)
  AddGoldItem(0,42)
  AddGoldItem(0,43)
  AddGoldItem(0,44)
  AddGoldItem(0,45)
  end

  function lcty()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Thóy Yªn §ao"hktyd},
                  {
  "Thóy Yªn Ch­ëng"hktyc},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktyd()
  AddGoldItem(0,46)
  AddGoldItem(0,47)
  AddGoldItem(0,48)
  AddGoldItem(0,49)
  AddGoldItem(0,50)
  AddGoldItem(0,811)
  end

  function hktyc()
  AddGoldItem(0,51)
  AddGoldItem(0,52)
  AddGoldItem(0,53)
  AddGoldItem(0,54)
  AddGoldItem(0,55)
  AddGoldItem(0,816)
  end

  function lcdm()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "§­êng M«n Ná"hkbv},
                              {
  "§­êng M«n Phi Tiªu"hkpt},
                  {
  "§­êng M«n B¨ng Hµn"hkpd},
                                  {
  "§­êng M«n BÉy"hkcb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkbv()
  AddGoldItem(0,76)
  AddGoldItem(0,77)
  AddGoldItem(0,78)
  AddGoldItem(0,79)
  AddGoldItem(0,80)
  AddGoldItem(0,843)
  end

  function hkpt()
  AddGoldItem(0,81)
  AddGoldItem(0,82)
  AddGoldItem(0,83)
  AddGoldItem(0,84)
  AddGoldItem(0,85)
  end

  function hkpd()
  AddGoldItem(0,71)
  AddGoldItem(0,72)
  AddGoldItem(0,73)
  AddGoldItem(0,74)
  AddGoldItem(0,75)
  end

  function hkcb()
  AddGoldItem(0,86)
  AddGoldItem(0,87)
  AddGoldItem(0,88)
  AddGoldItem(0,89)
  AddGoldItem(0,90)
  AddGoldItem(0,854)
  end

  function lcnd()
          
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Ngò §éc Ch­ëng"hkndc},
                              {
  "Ngò §éc §ao"hkndd},
                  {
  "Ngò §éc Bïa"hkndb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkndc()
  AddGoldItem(0,56)
  AddGoldItem(0,57)
  AddGoldItem(0,58)
  AddGoldItem(0,59)
  AddGoldItem(0,60)
  end

  function hkndd()
  AddGoldItem(0,61)
  AddGoldItem(0,62)
  AddGoldItem(0,63)
  AddGoldItem(0,64)
  AddGoldItem(0,65)
  AddGoldItem(0,829)
  end

  function hkndb()
  AddGoldItem(0,66)
  AddGoldItem(0,67)
  AddGoldItem(0,68)
  AddGoldItem(0,69)
  AddGoldItem(0,70)
  AddGoldItem(0,834)
  end

  function lctv()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Thiªn V­¬ng Th­¬ng"hktvt},
                              {
  "Thiªn V­¬ng Chïy"hktvc},
                  {
  "Thiªn V­¬ng §ao"hktvd},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktvt()
  AddGoldItem(0,21)
  AddGoldItem(0,22)
  AddGoldItem(0,23)
  AddGoldItem(0,24)
  AddGoldItem(0,25)
  end

  function hktvc()
  AddGoldItem(0,16)
  AddGoldItem(0,17)
  AddGoldItem(0,18)
  AddGoldItem(0,19)
  AddGoldItem(0,20)
  end

  function hktvd()
  AddGoldItem(0,26)
  AddGoldItem(0,27)
  AddGoldItem(0,28)
  AddGoldItem(0,29)
  AddGoldItem(0,30)
  AddGoldItem(0,793)
  end

  function lctl()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "ThiÕu L©m §ao"hktld},
                              {
  "ThiÕu L©m Bæng"hktlb},
                  {
  "ThiÕu L©m QuyÒn"hktlq},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktld()
  AddGoldItem(0,11)
  AddGoldItem(0,12)
  AddGoldItem(0,13)
  AddGoldItem(0,14)
  AddGoldItem(0,15)
  AddGoldItem(0,776)
  end

  function hktlb()
  AddGoldItem(0,6)
  AddGoldItem(0,7)
  AddGoldItem(0,8)
  AddGoldItem(0,9)
  AddGoldItem(0,10)
  AddGoldItem(0,771)
  end

  function hktlq()
  AddGoldItem(0,1)
  AddGoldItem(0,2)
  AddGoldItem(0,3)
  AddGoldItem(0,4)
  AddGoldItem(0,5)
  AddGoldItem(0,769)
  end

  function lcvd()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Vâ §ang Ch­ëng"hkvdc},
                              {
  "Vâ §ang KiÕm"hkvdk},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkvdc()
  AddGoldItem(0,116)
  AddGoldItem(0,117)
  AddGoldItem(0,118)
  AddGoldItem(0,119)
  AddGoldItem(0,120)
  AddGoldItem(0,881)
  end

  function hkvdk()
  AddGoldItem(0,121)
  AddGoldItem(0,122)
  AddGoldItem(0,123)
  AddGoldItem(0,124)
  AddGoldItem(0,125)
  AddGoldItem(0,888)
  end

  function lccl()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "C«n L«n §ao"hkcld},
                              {
  "C«n L«n Ch­ëng"hkclc},
                  {
  "C«n L«n Bïa"hkclb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkcld()
  AddGoldItem(0,126)
  AddGoldItem(0,127)
  AddGoldItem(0,128)
  AddGoldItem(0,129)
  AddGoldItem(0,130)
  AddGoldItem(0,891)
  end

  function hkclc()
  AddGoldItem(0,131)
  AddGoldItem(0,132)
  AddGoldItem(0,133)
  AddGoldItem(0,134)
  AddGoldItem(0,135)
  AddGoldItem(0,898)
  end

  function hkclb()
  AddGoldItem(0,136)
  AddGoldItem(0,137)
  AddGoldItem(0,138)
  AddGoldItem(0,139)
  AddGoldItem(0,140)
  end

  function lctn()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "Thiªn NhÉn Th­¬ng"hktnt},
                              {
  "Thiªn NhÉn Ch­ëng"hktnd},
                  {
  "Thiªn NhÉn Bïa"hktnb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hktnt()
  AddGoldItem(0,101)
  AddGoldItem(0,102)
  AddGoldItem(0,103)
  AddGoldItem(0,104)
  AddGoldItem(0,105)
  AddGoldItem(0,868)
  end

  function hktnd()
  AddGoldItem(0,111)
  AddGoldItem(0,112)
  AddGoldItem(0,113)
  AddGoldItem(0,114)
  AddGoldItem(0,115)
  AddGoldItem(0,876)
  end

  function hktnb()
  AddGoldItem(0,106)
  AddGoldItem(0,107)
  AddGoldItem(0,108)
  AddGoldItem(0,109)
  AddGoldItem(0,110)
  AddGoldItem(0,874)
  end

  function lccb()
  local tbOpt=
                 {
                  {
  "C¸i Bang Ch­ëng"hkcbc},
                              {
  "C¸i Bang Bæng"hkcbb},
                  {
  "Tho¸t"},
                 }
                  
  CreateNewSayEx("<npc>B¹n §i §­êng Nµo ?"tbOpt)
          return 
  1
  end

  function hkcbc()
  AddGoldItem(0,91)
  AddGoldItem(0,92)
  AddGoldItem(0,93)
  AddGoldItem(0,94)
  AddGoldItem(0,95)
  AddGoldItem(0,855)
  end

  function hkcbb()
  AddGoldItem(0,96)
  AddGoldItem(0,97)
  AddGoldItem(0,98)
  AddGoldItem(0,99)
  AddGoldItem(0,100)
  end 
  Cái này minh góp ý thôi! bạn nên sử dụng Mãng để add nó chính xác và đở cực hơn, chứ vầy nhin hoa cả mẳt
  Khách viếng thăm hãy cùng chanshengji xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến chanshengji vì bài viết này !

  trumbongdem0 (23-12-16)

 8. #6
  Thành Viên GameZone minhkhanh109's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Bài viết
  302
  Thanks
  340
  Thanked 54 Times in 48 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi remesouth [Only registered and activated users can see links. ]
  Cho mình xin Facebook hoặc Sky được không
  chú này rất nguy hiểm

  Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ ... ? (gợi ý câu trả lời: mung 10 thang 3)
  Khách viếng thăm hãy cùng minhkhanh109 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #7
  Thành Viên trumbongdem0's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  83
  Thanks
  45
  Thanked 20 Times in 13 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi chanshengji [Only registered and activated users can see links. ]
  Cái này minh góp ý thôi! bạn nên sử dụng Mãng để add nó chính xác và đở cực hơn, chứ vầy nhin hoa cả mẳt
  cám ơn anh góp ý , em mới tập thôi anh hihi @@
  Ta Thản Nhiên Nhìn Những Đổi Thay
  Của Những Kẻ Trái Tim Không Thành Thật

 10. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Bài viết
  161
  Thanks
  244
  Thanked 8 Times in 7 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  function cplhk()
  player_Faction = GetFaction()
  if (player_Faction == "emei") then
  lcnm()
  end;
  Cái này chạy sẽ báo lỗi có cách khác hay hơn
  Khách viếng thăm hãy cùng remesouth xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #9
  Thành Viên trumbongdem0's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  83
  Thanks
  45
  Thanked 20 Times in 13 Posts

  Ðề: Share Hàm Lấy Full HK Môn Phái CTC Ko Thiếu ( JX Linux)

  Trích dẫn Gửi bởi remesouth [Only registered and activated users can see links. ]
  Cái này chạy sẽ báo lỗi có cách khác hay hơn
  anh chia sẽ chút kinh nghiệm cho em với !!!!
  Ta Thản Nhiên Nhìn Những Đổi Thay
  Của Những Kẻ Trái Tim Không Thành Thật

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Share bộ Quản Lý Tài Khoản Thiết Kế Bảo Mật Hoàn Toàn Cho Jx Linux
  Bởi bthhhz trong diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ (Jx Server)
  Trả lời: 52
  Bài viết cuối: 05-07-17, 08:46 PM
 2. [Gunny] Share Full DDTank 3.0 Fix Thiên Sứ <3
  Bởi BossFighter trong diễn đàn Releases
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 14-05-17, 12:24 AM
 3. [KT] Share server 2.6 thiên tuyệt kiếm ngày trước (full)
  Bởi Kyo Công Tử trong diễn đàn Releases
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 16-10-16, 02:19 PM
 4. [SHARE] Full Database Sro Thiên Vương + một vài TUT của SRO ( 5/9 )
  Bởi hoangphan1 trong diễn đàn SilkRoad Online
  Trả lời: 74
  Bài viết cuối: 31-08-16, 01:31 AM
 5. [Quà Tết] Share việt hóa UI full Thiên long
  Bởi super_1k_dev trong diễn đàn Đao Kiếm Vô Song
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 23-01-13, 11:41 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:48 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.