Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành Viên caovanthanh22's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  172
  Thanks
  77
  Thanked 33 Times in 20 Posts

  Share Script Chuyển Sinh mới cho ai không có thời gian viết

  Script chuyển sinh có kèm theo chức năng xóa số lần chuyển sinh.. ^^... khi số lần chuyển sinh bị lỗi vượt quá số lần giới hạn chuyển sinh
  Code:
  PHP Code:
  --ÐÕi Lý New
  --
  ID002054
  --************************

  x002054_g_ScriptId 002054

  --*****************************--
  --*     
  On Default Event      *--
  --*****************************--
  function 
  x002054_OnDefaultEvent(sceneId,selfId,targetId)
  local gongli=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_GONGLI )
      
  local liliang=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LILIANG )
      
  local lingqi=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LINGQI )
      
  local tili=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_TILI )
      
  local dingli=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_DINGLI )
      
  local shenfa=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_SHENFA )
      
  BeginEvent(sceneId)
          
  AddText(sceneId,"Ta là #GNickname#W.")
          
  AddText(sceneId,"Chï c¥n các hÕ ðÕt ðªn c¤p ðµ #G120#W thì có th¬ ðªn ch² tÕi hÕ tiªn hành #GChuy¬n Sinh#W. Sau khi #GChuy¬n Sinh#W, t¤t cä thuµc tính #Gkhông thay ð±i#W, các hÕ s¨ tr· v« #Gc¤p 10#W!")
          
  AddText(sceneId,"#GChuy¬n Sinh#W càng nhi«u l¥n thì s¯ ði¬m thuµc tính càng l¾n!")
          
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#GChuy¬n Sinh",2,1)
          
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"Hüy s¯ l¥n #GChuy¬n Sinh",2,200)
          
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"Xem s¯ l¥n #GChuy¬n Sinh",2,2)
          
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"Nh§n danh hi®u",2,3)
          
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"V« #GChuy¬n Sinh#W",11,4)
      
  EndEvent(senceId)
      
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
      
  end
  --*****************************--
  --*     
  On Event Request      *--
  --*****************************--
  function 
  x002054_OnEventRequest(sceneId,selfId,targetId,eventId)
  local key GetNumText()

      --*****************--
      
  local num GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
      if 
  key == 1 then
          
          BeginEvent
  (sceneId)
              
  AddText(sceneId,"Sau khi #GChuy¬n Sinh#W, các hÕ s¨ tr· v« c¤p ðµ 10!")
              
  AddText(sceneId,"Các hÕ xác nh§n #GChuy¬n Sinh#W?")
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"Chuy¬n Sinh",2,100)
          
  EndEvent(sceneId)
          
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
      
  end
      
  --*****************--
      if 
  key == 100 then
          local liliang
  =GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LILIANG )
          
  local lingqi=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LINGQI )
          
  local tili=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_TILI )
          
  local tili=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_DINGLI )
          
  local shenfa=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_SHENFA )
          if 
  GetLevel(sceneId,selfId) < 120 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chï có th¬ #GChuy¬n Sinh#W sau khi ðÕt c¤p #G120#W tr· lên!")
                  
  AddText(sceneId,"Hãy ði tu luy®n thêm, khi nào ðÕt #Gc¤p 120#W lÕi ðªn ch² ta tiªn hành #GChuy¬n Sinh#W nhé!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          elseif 
  num>2000 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chï có th¬ #GChuy¬n Sinh#W t¯i ða #G2000#W l¥n!")
                  
  AddText(sceneId,"Các hÕ ðã #GChuy¬n Sinh#W ðÕt ðªn ngßÞng này r°i thì ðã #GThiên hÕ vô ð¸ch#W, không c¥n #GChuy¬n Sinh#W thêm næa!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  SetLevel(sceneId,selfId,10)
              
  num GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
              
  SetMissionData(sceneIdselfIdXIULIAN_LILIANGGetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LILIANG )+10);
              
  SetMissionData(sceneIdselfIdXIULIAN_LINGQIGetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LINGQI )+10);
              
  SetMissionData(sceneIdselfIdXIULIAN_TILIGetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_TILI )+10);
              
  SetMissionData(sceneIdselfIdXIULIAN_DINGLIGetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_DINGLI )+10);
              
  SetMissionData(sceneIdselfIdXIULIAN_SHENFAGetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_SHENFA )+10);
              
  SetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG,num+1)
              
  x002054_ReturnAttr(sceneIdselfId)
              
  LuaFnSendSpecificImpactToUnit(sceneIdselfIdselfIdselfId1520)    --
              
  x002054_ReturnAttr(sceneIdselfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ ðã #GChuy¬n Sinh#W thành công. C¤p ðµ hi®n tÕi cüa các hÕ là #GC¤p 10#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n các hÕ #GChuy¬n Sinh#W tính ðªn hi®n tÕi là #G"..num.." l¥n#W!")
                  
  AddText(sceneId,"Hãy ði tu luy®n thêm, khi nào ðÕt #Gc¤p 120#W lÕi ðªn ch² ta tiªn hành #GChuy¬n Sinh#W nhé!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
          
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 2 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          
  BeginEvent(sceneId)
              
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ tính t¾i hi®n tÕi là: #G"..num.."#W l¥n!")
              
  AddText(sceneId,"T¯i ða còn lÕi "..(2000-num).." l¥n #GChuy¬n Sinh#W næa!")
          
  EndEvent(sceneId)
          
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
      
      
  end
      
  --*****************--
      if 
  key == 200 then
          
          BeginEvent
  (sceneId)
              
  AddText(sceneId,"Sau khi hüy s¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W, t¤t cä các thuµc tính không thay ð±i, s¯ l¥n #GChuy¬n sinh #Wlà #G0")
              
  AddText(sceneId,"#BNhßng chï ðßþc sØ døng chÑc nång này khi s¯ l¥n #GChuy¬n Sinh #Bvßþt quá #G2000 #Bl¥n!")
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"Xác Nh§n",2,201)
          
  EndEvent(sceneId)
          
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
      
  end
      
  --*****************--
      if 
  key == 201 then
          
  if num<=2000 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"ChÑc nång này chï ðßþc thñc hi®n khi các hÕ b¸ l²i #GChuy¬n Sinh#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  num GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
              
  SetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG,num-num)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là #G0")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 3 then
          
          BeginEvent
  (sceneId)
              
  AddText(sceneId,"Các hÕ mu¯n ð±i danh hi®u nào?")
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#YTh§p ÐÕi Cao Thü",11,5)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#GHành Giã Vô Song",11,6)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#GCái Thª Anh Hùng",11,7)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#c00ff00T¸ch M¸ch Cao Thü",11,8)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#c00ff00H²n Thiên Tr¤n Nguyên",11,9)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#c00ff00S° Phßþng Linh Vû",11,10)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#YTi«m Long Ngâm Uyên",11,11)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#YChí Tôn Truy«n Thuyªt",11,12)
              
  AddNumText(sceneId,x002054_g_ScriptId,"#cFF0000Vô Song Vß½ng Giä",11,13)
          
  EndEvent(sceneId)
          
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
      
      
  end
      
  --*****************--
      if 
  key == 4 then
          
          BeginEvent
  (sceneId)
              
  AddText(sceneId,"Sau khi #GChuy¬n Sinh#W, các thuµc tính #Gtâm pháp môn phái#W không thay ð±i!")
              
  AddText(sceneId,"#GChuy¬n Sinh#W càng nhi«u l¥n, sÑc mÕnh cüa các hÕ càng tång!")
              
  AddText(sceneId,"Sau khi ðÕt mµt s¯ m¯c v« s¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W c¯ ð¸nh, có th¬ lînh nh§n danh hi®u cao quý vô cùng!")
          
  EndEvent(sceneId)
          
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
      
      
  end
      
  --*****************--
      if 
  key == 5 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 1 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GTh§p ÐÕi Cao Thü#W c¥n #G1 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G1 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#YTh§p ÐÕi Cao Thü")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #YTh§p ÐÕi Cao Thü#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 6 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 20 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GHành Giã Vô Song#W c¥n #G20 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G20 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#GHành Giã Vô Song")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #GHành Giã Vô Song#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 7 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 50 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GCái Thª Anh Hùng#W c¥n #G50 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G50 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#GCái Thª Anh Hùng")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #GCái Thª Anh Hùng#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 8 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 100 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GT¸ch M¸ch Cao Thü#W c¥n #G100 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G100 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#c00ff00T¸ch M¸ch Cao Thü")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #c00ff00T¸ch M¸ch Cao Thü#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 9 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 200 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GH²n Thiên Tr¤n Nguyên#W c¥n #G200 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G200 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#c00ff00H²n Thiên Tr¤n Nguyên")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #c00ff00H²n Thiên Tr¤n Nguyên#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 10 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 350 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GS° Phßþng Linh Vû#W c¥n #G350 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G350 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#c00ff00S° Phßþng Linh Vû")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #c00ff00S° Phßþng Linh Vû#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 11 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 600 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GTi«m Long Ngâm Uyên#W c¥n #G600 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G600 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#YTi«m Long Ngâm Uyên")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #YTi«m Long Ngâm Uyên#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 12 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 1000 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GChí Tôn Truy«n Thuyªt#W c¥n #G1000 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G1000 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#YChí Tôn Truy«n Thuyªt")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #YChí Tôn Truy«n Thuyªt#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      if 
  key == 13 then
          
          num 
  GetMissionData(sceneId,selfId,MD_ZHUANSHENG)
          if 
  num 2000 then
              BeginEvent
  (sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"бi danh hi®u #GVô Song Vß½ng Giä#W c¥n #G2000 l¥n#W thành công #GChuy¬n Sinh#W!")
                  
  AddText(sceneId,"S¯ l¥n #GChuy¬n Sinh#W cüa các hÕ hi®n tÕi là "..num..", vçn chßa ðü #G2000 l¥n#W, không th¬ nh§n danh hi®u!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          else
              
  LuaFnAwardSpouseTitle(sceneId,selfId,"#cFF0000Vô Song Vß½ng Giä")
              
  DispatchAllTitle(sceneId,selfId)
              
  BeginEvent(sceneId)
                  
  AddText(sceneId,"Chúc m×ng các hÕ nh§n thành công danh hi®u #cFF0000Vô Song Vß½ng Giä#W!")
              
  EndEvent(sceneId)
              
  DispatchEventList(sceneId,selfId,targetId)
          
  end
      
      end
      
  --*****************--
      
  end
  function x002054_ReturnAttr(sceneIdselfId)
      
  local gongli=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_GONGLI )
      
  local liliang=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LILIANG )
      
  local lingqi=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LINGQI )
      
  local tili=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_TILI )
      
  local dingli=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_DINGLI )
      
  local shenfa=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_SHENFA )
      
  x002054_AddBuff(sceneIdselfId)
      
  BeginUICommandsceneId )
          
  UICommand_AddIntsceneIdgongli )
          
  UICommand_AddIntsceneIdliliang )
          
  UICommand_AddIntsceneIdlingqi )
          
  UICommand_AddIntsceneIdtili )
          
  UICommand_AddIntsceneIddingli )
          
  UICommand_AddIntsceneIdshenfa )
      
  EndUICommandsceneId )
      
  DispatchUICommandsceneIdselfId,  20000001)
  end

  function x002054_AddBuff(sceneIdselfId)
      
  local liliangBuff 28000
      local lingqiBuff 
  28100
      local tiliBuff 
  28200
      local dingliBuff 
  28300
      local shenfaBuff 
  28400
      local liliang
  =GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LILIANG )
      
  local lingqi=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_LINGQI )
      
  local tili=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_TILI )
      
  local dingli=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_DINGLI )
      
  local shenfa=GetMissionDatasceneIdselfIdXIULIAN_SHENFA )

      
  liliangBuff=liliangBuff+liliang
      lingqiBuff
  =lingqiBuff+lingqi
      tiliBuff
  =tiliBuff+tili
      dingliBuff
  =dingliBuff+dingli
      shenfaBuff
  =shenfaBuff+shenfa
      
  if liliang>0 then
          LuaFnSendSpecificImpactToUnit
  (sceneIdselfIdselfIdselfIdliliangBuff0)
      
  end
      
  if lingqi>0 then
          LuaFnSendSpecificImpactToUnit
  (sceneIdselfIdselfIdselfIdlingqiBuff0)
      
  end
      
  if tili>0 then
          LuaFnSendSpecificImpactToUnit
  (sceneIdselfIdselfIdselfIdtiliBuff0)
      
  end
      
  if dingli>0 then
          LuaFnSendSpecificImpactToUnit
  (sceneIdselfIdselfIdselfIddingliBuff0)
      
  end
      
  if shenfa>0 then
          LuaFnSendSpecificImpactToUnit
  (sceneIdselfIdselfIdselfIdshenfaBuff0)
      
  end
  end 
  Khách viếng thăm hãy cùng caovanthanh22 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 4 Users Say Thank You to caovanthanh22 For This Useful Post:

  makute7413 (21-11-16), Shame (12-10-17), Superman (11-12-16), tualua2010 (23-11-16)

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [KT] Share Script Chuyển Sinh by trantoai223
  Bởi Lãng Tử Sầu trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 55
  Bài viết cuối: 03-08-13, 05:03 PM
 2. [JX] Share Script Chuyển Sinh Đơn Giản Cho Sever BFF Share
  Bởi nhocken2030 trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-01-13, 09:26 AM
 3. [KT] cho hỏi cái script chuyển sinh
  Bởi linhpl2001 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-11-12, 05:47 PM
 4. xin script VH npc chuyển sinh!!!
  Bởi jametaylor trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-08-11, 09:41 PM
 5. Xin Script 1 ngày chỉ được chuyển sinh 1 lần duy nhất.
  Bởi TND.VN trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-06-11, 10:53 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:22 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.