Tại sao mình cài đặt vẫn bị lỗi không vứt được item và Ghop cũng bị lỗi