giúp mình tắt dòng" đi đến bản đồ mới" cũa xa phu với ,có thêm dòng này auto ko quay lại địa điểm cũ đc