[JX] Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
 1. #1
  Thành Viên traugiautien's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2012
  Bài viết
  105
  Thanks
  110
  Thanked 38 Times in 24 Posts

  Icon10 Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản. Linux

  Tham gia đã lâu không có đóng góp gì, nay thấy bác kia share cái quản lý thấy dài quá mình viết ngắn gọn lại cho mọi người dễ dùng và không rối mắt vì nhấp quá nhiều.

  PHP Code:
  -- Date10h 10-10-2015
  -- TrauGiauTien


  function system()
  dofile("script/global/gmquanly.lua")
      
  local nNam tonumber(GetLocalDate("%Y"));
      
  local nThang tonumber(GetLocalDate("%m"));
      
  local nNgay tonumber(GetLocalDate("%d"));
      
  local nGio tonumber(GetLocalDate("%H"));
      
  local nPhut tonumber(GetLocalDate("%M"));
      
  local nGiay tonumber(GetLocalDate("%S"));
      
  local nWnXnY GetWorldPos()
      
  local nIdPlay PlayerIndex
      local szTitlet 
  format("<npc>Xin Chµo <color=red>"..GetName().."<color>!\nTäa ®é hiÖn t¹i: <color=green>"..nW.."<color> <color=blue>"..nX.."/"..nY.."<color> \n<color>Index:           <color=green>"..nIdPlay.."<color>\nSè SHXT: <color=green>        "..GetTask(T_SonHaXaTac).."<color> m¶nh.\nHiÖn §ang Cã:    <bclr=red><color=yellow>["..GetPlayerCount().."]<color><bclr> ng­êi ch¬i trong game.\n<color>H«m Nay: <color=metal>        N¨m "..nNam.." Th¸ng "..nThang.." Ngµy "..nNgay.." <color>. \nLóc:            <color=pink> "..nGio.." Giê "..nPhut.." Phót "..nGiay.." Gi©y.<color>")
      
  local tbOpt =
          {
              {
  " Th«ng tin ng­êi ch¬i"Show},
              {
  " Thao t¸c lªn ng­êi ch¬i"luachonid1},
              {
  "kh«ng cÇn n÷a"}
          }
          
  CreateNewSayEx(szTitlettbOpt);
  end

  function Show()
  AskClientForNumber("Show1",1,1180,"NhËp sè tiÒn cÇn chuyÓn")
  end


  function Show1(num)
  local nNum num 20
  for i=num,nNum do
      
  gmidx=PlayerIndex
      PlayerIndex
  =i
      TarName
  =GetName()
      
  PlayerIndex=gmidx
      Msg2Player
  ("PlayIndex:<color=green> "..i.."<color> - Tªn:<color=green> "..TarName.."");
  end
  end
  ;


  function 
  luachonid1()
  AskClientForNumber("one",0,5000,"NhËp ID ng­êi ch¬i")
  end

  function one(num)
  if ((
  num)>GetPlayerCount()) then
  Msg2Player
  ("Kh«ng cã nh©n vËt víi ID: <color=green>"..num.."<color> ®­îc chän !!");
  else
  SetTaskTemp(200,num)
      
  gmName=GetName()
      
  gmidx=PlayerIndex
      PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
      
  tk=GetAccount()
      
  lev=GetLevel()
      
  xp=GetExp()
      
  cam=GetCamp()
      
  fac=GetFaction()
      
  cash=GetCash()
      
  lif=GetExtPoint(1)
      
  man=GetMana()
      
  apo=GetEnergy()
      
  spo=GetRestSP()
      
  cr=GetColdR()
      
  pr=GetTask(747)
      
  phr=GetPhyR()
      
  fr=GetFireR()
      
  lr=GetLightR()
      
  eng=GetEng()
      
  dex=GetDex()
      
  strg=GetStrg()
      
  vit=GetVit()
      
  w,x,y=GetWorldPos()
      
  xinxi GetInfo()
      
  ObjName=GetName()
      
  PlayerIndex=gmidx
      Msg2Player
  ("Nh©n vËt tªn:<color=metal> "..ObjName.."<color>");
      
  local szTitle1 ="Tµi Kho¶n:<color=green> "..tk.."<color>  - Nh©n VËt   :<color=green> "..ObjName.."<color>\nCÊp ®é   :<color=green> "..lev.."<color>           - Kinh nghiÖm: <color=green>"..xp.."%<color>\nMµu      :<color=green> "..cam.."<color>             - M«n ph¸i   :<color=green>"..fac.."<color>\nTiÒn MÆt :<color=green> "..(cash/10000).." v¹n<color> - TiÒn §ång  :<color=green>"..lif.." ®ång<color>\nVÞ trÝ   : <color=blue>"..w.."<color>,<color=green>"..x.."<color>,<color=green>"..y.."<color>"
      
  local tbOpt 
          {
              {
  " T¨ng cÊp ®é cho ng­êi ch¬i"tangcap1},
              {
  " Hç trî tiÒn ®ång"bufskillsgm1},
              {
  " Hç trî tiÒn v¹n"themtienvan1},
              {
  " Di chuyÓn nh©n vËt vÒ 3l"move},
              {
  " CÊm ch¸t ®èi víi nh©n vËt"camchat},
              {
  " Më ch¸t cho nh©n vËt"mochat},
              {
  " Add ®iÓm cho ng­êi ch¬i"buffpoint},
              {
  " KÝch nh©n vËt"kick},
              {
  "kh«ng cÇn n÷a"}
          }
          
  CreateNewSayEx(szTitle1tbOpt);
      
  Msg2Player("Ng­êi ch¬i <color=cyan>"..xinxi)
  end
  end
  ;

  function 
  themtienvan1()
  AskClientForNumber("themtienvan",0,2000000000,"NhËp sè tiÒn cÇn chuyÓn")
  end
  function themtienvan(num)
  nNum num/10000
  gmidx
  =PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  Msg2Player("Qu¶n lý <color=green>"..gmName.."<color> ®· thªm <color=metal>"..nNum.."<color> v¹n l­îng cho b¹n !");
  Earn(num)
  PlayerIndex=gmidx
  Msg2Player
  ("Nh©n vËt <color=green>"..ObjName.."<color> ®­îc b¹n thªm <color=metal>"..nNum.."<color> v¹n l­îng thµnh c«ng");
  end;

  function 
  bufskillsgm1()
  AskClientForNumber("buffskillsgm",0,500,"sè l­îng tiÒn ®ång")
  end
  function buffskillsgm(num)
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  Msg2Player("Qu¶n lý <color=green>"..gmName.."<color> ®· chuyÓn <color=metal>"..num.."<color> tiÒn ®ång cho b¹n !");
  AddStackItem(num,4,417,1,1,0,0,0)
  PlayerIndex=gmidx
  Msg2Player
  ("Nh©n vËt <color=green>"..ObjName.."<color> ®­îc b¹n t¨ng <color=metal>"..num.."<color> tiÒn ®ång thµnh c«ng");
  end;

  function 
  buffpoint()
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  Msg2Player("Qu¶n lý <color=green>"..gmName.."<color> ®· t¨ng ®iÓm theo yªu cÇu!");

  PlayerIndex=gmidx
  Msg2Player
  ("Nh©n vËt <color=green>"..ObjName.."<color> ®­îc b¹n t¨ng ®iÓm theo yªu cÇu thµnh c«ng");
  end;

  function 
  tangcap1()
  AskClientForNumber("tangcap",0,50,"cÊp cÇn t¨ng")
  end
  function tangcap(num)
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  Msg2Player("Qu¶n lý <color=green>"..gmName.."<color> ®· t¨ng <color=metal>"..num.."<color> cÊp ®é cho b¹n !");
  for 
  i=1,num  do
  AddOwnExp(999999999999)
  end
  PlayerIndex
  =gmidx
  Msg2Player
  ("Nh©n vËt <color=green>"..ObjName.."<color> ®­îc b¹n t¨ng <color=metal>"..num.."<color> cÊp ®é thµnh c«ng");
  end;

  function 
  move()
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  w,x,y=GetWorldPos()
  if (
  w~=53then
  SetFightState
  (0)
  NewWorld(53,200*8,200*16)
  else
  SetPos(16303255)
  end
  Msg2Player
  ("Qu¶n lý <color=green>"..gmName.."<color> ®· di chuyÓn b¹n vÒ Ba L¨ng HuyÖn");
  PlayerIndex=gmidx
  Msg2Player
  ("Nh©n vËt <color=green>"..ObjName.."<color> ®­îc b¹n di chuyÓn vÒ Ba LÆng HuyÖn thµnh c«ng");
  end

  function kick()
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  Msg2Player("Qu¶n lý <color=green>"..gmName.."<color> ®· kick kÑt tµi kho¶n cho b¹n");
  KickOutSelf()
  PlayerIndex=gmidx
  Msg2Player
  ("Nh©n vËt <color=green>"..ObjName.."<color> ®­îc b¹n kick kÑt tµi kho¶n thµnh c«ng");
  end;

  function 
  camchat()
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  SetChatFlag(1)
  Msg2Player("B¹n bÞ khãa Ch¸t trªn mäi tÇn sè !")
  PlayerIndex=gmidx
  AddGlobalCountNews
  ("Nh©n VËt:<color=red> "..ObjName.."<color> §· BÞ CÊm Chat Trªn Mäi TÇn Sè !",1)
  end

  function mochat()
  gmidx=PlayerIndex
  PlayerIndex
  =GetTaskTemp(200)
  SetChatFlag(0)
  Msg2Player("B¹n ®­îc më khãa Ch¸t trªn mäi tÇn sè !")
  PlayerIndex=gmidx
  AddGlobalCountNews
  ("Nh©n VËt:<color=green> "..ObjName.."<color> §­îc Më Chat Trªn Mäi TÇn Sè !",1)
  end 
  Lần sửa cuối bởi traugiautien, ngày 14-10-15 lúc 07:08 PM.
  Khách viếng thăm -

 2. The Following 11 Users Say Thank You to traugiautien For This Useful Post:

  aruscard (02-01-17), bthhhz (11-10-15), caunho1x9x (04-01-16), gakfc1993 (15-10-15), hungvoi94 (11-10-15), huynhkim (03-05-16), JXDev (21-08-16), lang_khach (11-10-15), longkandy (12-10-16), remesouth (02-01-17), tagtag15 (11-10-15)

 3. #2
  Vi phạm quy định
  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  1,253
  Thanks
  322
  Thanked 501 Times in 300 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản. Linux

  Cảm ơn bạn đã làm gọn lại giúp mình . !!
  trình mình gà nên chỉ có thể bắt chước thôi
  Lần sửa cuối bởi bthhhz, ngày 11-10-15 lúc 09:07 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng bthhhz xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên cuongvh93's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Đang ở
  Thiếu Lâm Phái
  Bài viết
  566
  Thanks
  73
  Thanked 427 Times in 178 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  Sao mình bỏ vào Server thì nó báo lỗi nhỉ....
  Khách viếng thăm hãy cùng cuongvh93 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Oct 2015
  Đang ở
  Sài Gòn
  Bài viết
  94
  Thanks
  14
  Thanked 56 Times in 20 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  Trích dẫn Gửi bởi cuongvh93 [Only registered and activated users can see links. ]
  Sao mình bỏ vào Server thì nó báo lỗi nhỉ....
  hàm dưới cùng thiếu 3 chử cái thì lỗi chứ sao
  Khách viếng thăm hãy cùng volamkysu.vn xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #5
  Thành Viên cuongvh93's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Đang ở
  Thiếu Lâm Phái
  Bài viết
  566
  Thanks
  73
  Thanked 427 Times in 178 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  Trích dẫn Gửi bởi volamkysu.vn [Only registered and activated users can see links. ]
  hàm dưới cùng thiếu 3 chử cái thì lỗi chứ sao
  Uh. nhờ bạn nói mới phát hiện Mà xài cái này xong k sử dụng Thần Hành Phù đc nhỉ.
  Lần sửa cuối bởi cuongvh93, ngày 14-10-15 lúc 12:51 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng cuongvh93 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #6
  Thành Viên taoaccts13's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  610
  Thanks
  44
  Thanked 47 Times in 37 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  script này của linux ạ ?
  Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ ... ? (gợi ý câu trả lời: mung 10 thang 3)
  Khách viếng thăm hãy cùng taoaccts13 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. #7
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Bài viết
  182
  Thanks
  66
  Thanked 71 Times in 22 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  Bạn ơi cho mình hỏi với, mình bê script này vào Lễ Quan (·ÈË_Àñ¹Ù.lua) rồi, khởi động lại gameserver, ấn vào Lễ Quan thì nó không nói gì bạn ạ..Mình có cần phải sửa gì nữa không?
  Long time no see..

 9. #8
  Thành Viên bil4i3n's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Đang ở
  Y!H: bil4i3n
  Bài viết
  312
  Thanks
  89
  Thanked 258 Times in 145 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  Trích dẫn Gửi bởi Kenizzle [Only registered and activated users can see links. ]
  Bạn ơi cho mình hỏi với, mình bê script này vào Lễ Quan (·ÈË_Àñ¹Ù.lua) rồi, khởi động lại gameserver, ấn vào Lễ Quan thì nó không nói gì bạn ạ..Mình có cần phải sửa gì nữa không?
  Vậy thì chắc lỗi dòng này rồi: dofile("script/global/gmquanly.lua")
  F: fb.com/bil.jx

 10. #9
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Bài viết
  182
  Thanks
  66
  Thanked 71 Times in 22 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  Trích dẫn Gửi bởi bil4i3n [Only registered and activated users can see links. ]
  Vậy thì chắc lỗi dòng này rồi: dofile("script/global/gmquanly.lua")
  mình đã sửa đường dẫn của dofile đến ·ÈË_Àñ¹Ù.lua rồi mà vẫn không được
  Long time no see..

 11. #10
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Bài viết
  182
  Thanks
  66
  Thanked 71 Times in 22 Posts

  Ðề: Script quản lý nhân vật game ngăn gọn cơ bản.

  bác nào hộ em món này với ạ..
  30 char
  Long time no see..

 

 
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. Ngăn chặn tạo nhân vật game có ký tự GM và > 5 ký tự
  Bởi rkitvn trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-03-15, 12:28 AM
 2. [KT] Ngăn chặn người chơi dùng trang bị người cho pet
  Bởi tuidangvui trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 74
  Bài viết cuối: 26-07-13, 10:53 PM
 3. hỏi về hacker xâm nhập máy chủ = đường nào cách ngăn chặn
  Bởi huuthao trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 08-06-13, 05:58 PM
 4. [KT] Ngăn Không cho cường hóa lên +16 đối với đồ thường ...!
  Bởi duonghoangvu trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 02-07-12, 08:39 PM
 5. [KT] Túi Tân Thủ LSB Full Chức Năng - Sắp Xếp Ngăn Nắp
  Bởi nguyenhophuc87 trong diễn đàn Releases
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 09-03-12, 10:56 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:26 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.